Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach

przyjmie do pracy na stanowisko:

 SPECJALISTA – KOORDYNATOR BILETERÓW

PEŁNY ETAT

 

Wymagania:                                                                                                                                                                               

 - wykształcenie wyższe lub średnie

 - znajomość  języka obcego (j. angielski)

 - umiejętność koordynowania, planowania i organizacji pracy zespołu

 - umiejętność pracy pod presją czasu i umiejętność skutecznego rozwiązywania problemów

 - samodzielność

 - wysoka kultura osobista oraz umiejętności interpersonalne

 - bardzo dobra umiejętność obsługi komputera

 - umiejętność pracy w zespole

 - gotowość pracy w godzinach popołudniowych i wieczornych (warunek konieczny)

 - atutem będzie doświadczenie pracy w instytucjach kultury

 

Obowiązki

 

- przygotowywanie umów oraz rachunków

 - organizowanie i koordynacja pracy bileterów i szatniarzy

 - obsługa widzów przed, podczas i po koncertach w salach koncertowych i poza nimi

 - planowanie pracy zespołu, tworzenie harmonogramów zgodnie z kalendarzem koncertowym

 - delegowanie zadań i nadzór nad ich wykonaniem

 - przygotowywanie dokumentów, opracowań, analiz, rozliczanie czasu pracy itp.

 - udzielanie wszelkich niezbędnych informacji melomanom związanych z ich obsługą

 -  ścisła współpraca z producentami i innymi komórkami organizacyjnymi NOSPR

 

 

Wymagane dokumenty:

 

 - list motywacyjny

 - CV (życiorys)

 - kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz staż pracy

 - klauzula informacyjna oraz tekst zgody na przetwarzanie danych osobowych (do zamieszczenia w CV) poniżej ogłoszenia

 

 

Termin zgłoszeń do dnia 20 czerwca 2019 r.

Zgłoszenia  i pytania należy kierować do Działu Kadr NOSPR

Plac Wojciecha Kilara 1,   40–202 Katowice

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Klauzula informacyjna na potrzeby rekrutacji kandydatów na stanowiska pracy w NOSPR:

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

 

1)      Administratorem danych osobowych podanych w celu oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy w  NOSPR na określonym stanowisku oraz wyboru odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób do zatrudnienia w NOSPR, jest Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, REGON 240260206, NIP 9542536813, wpisana do Rejestru Narodowych Instytucji Kultury pod numerem RIK 61/2006.

 

1)      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych NOSPR jest możliwy pod adresem e-mail: : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel.: 0327325331;

 

2)      Dane osobowe kandydata pozyskane w wyniku rekrutacji będą przechowywane przez czas jej trwania a następnie zniszczone.

 

3)      Odbiorcami danych osobowych pozyskanych w wyniku procesu rekrutacji będą podmioty świadczące usługi wsparcia procesów rekrutacji na rzecz NOSPR oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).

 

4)      Przetwarzanie danych osobowych kandydata w zakresie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, innych niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia – odbywa się na podstawie zgody kandydata, chyba że podstawą takiego przetwarzania jest przepis prawa.

 

5)      Dane udostępnione przez kandydata nie podlegają przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany ani nie podlegają profilowaniu.

 

6)      NOSPR nie zamierza przekazywać danych osobowych kandydata do państwa trzeciego (poza EOG tj. Europejski Obszar Gospodarczy) lub organizacji międzynarodowej, chyba że przekazanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji działalności NOSPR.

 

7)      Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w przypadkach określonych w przepisach RODO; oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

                                                                                                                                                                                       

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych[1]

 

1.         Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przypadku określonym w pkt. 5 powyżej, przez Administratora moich danych osobowych (NOSPR), w celu oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy w NOSPR na określonym stanowisku oraz wyboru odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób do zatrudnienia w NOSPR.

 

2.         Oświadczam, że dane osobowe podane przeze mnie są zgodne z prawdą, a w przypadku określonym w pkt. 5 powyżej, zostały podane dobrowolnie. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowana/poinformowany o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

3.         Oświadczam, że zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższej Klauzuli informacyjnej o celu, sposobach i zakresie przetwarzanych danych osobowych oraz o przysługujących mi prawach.[1] Do zamieszczenia w formularzu rekrutacyjnym/cv