Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach

 przyjmie do pracy na stanowisko:

 SPECJALISTA ELEKTRYK

 PEŁNY ETAT

 

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełen etat

 

Zakres wykonywanych zadań:

 

 • Obsługa, konserwacja i serwis układów zasilania budynku;
 • Obsługa i konserwacja systemu SAP (Sygnalizacja Alarmu Pożaru);
 • Obsługa i konserwacja systemu DSO (Dźwiękowy System Ostrzegawczy);
 • Konserwacja i serwis sytemu BMS (System Zarządzania Budynkiem);

 

Niezbędne wymagania:

 

 • wykształcenie średnie - elektryk, automatyk, elektronik;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku – min.  4 lata;
 • świadectwo kwalifikacyjne SEP G1 powyżej 1kV w zakresie eksploatacji i dozoru;
 • doświadczenie w serwisowaniu systemów SAP, DSO, BMS;
 • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną i schematami elektrycznymi;
 • doświadczenie w zakresie instalacji elektrycznych, rozdzielnic, systemów sterowania;
 • diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych;
 • planowanie i nadzorowanie ruchu sieci elektroenergetycznej;
 • znajomość systemów automatyki przemysłowej i aparatury kontrolno-pomiarowej
 • umiejętność analizy oraz praktycznego rozwiązywania problemów technicznych;
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m;

 

Dodatkowe wymagania:

 

 • umiejętność szybkiego uczenia się oraz chęć podnoszenia kwalifikacji;
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących i działania pod presją czasu;
 • komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia, samodzielność;
 • dyspozycyjność

 

Wymagane dokumenty:

 

 • CV;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

 

 

Termin zgłoszeń do dnia 30 CZERWCA 2020 r.

Zgłoszenia  i pytania należy kierować do Działu Kadr NOSPR

Plac Wojciecha Kilara 1, 40–202 Katowice

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Klauzula informacyjna na potrzeby rekrutacji kandydatów na stanowiska pracy w NOSPR:

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

 

1)     Administratorem danych osobowych podanych w celu oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy w  NOSPR na określonym stanowisku oraz wyboru odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób do zatrudnienia w NOSPR, jest Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, REGON 240260206, NIP 9542536813, wpisana do Rejestru Narodowych Instytucji Kultury pod numerem RIK 61/2006.

1)     Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych NOSPR jest możliwy pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel.: 0327325331;

2)     Dane osobowe kandydata pozyskane w wyniku rekrutacji będą przechowywane przez czas jej trwania a następnie zniszczone.

3)     Odbiorcami danych osobowych pozyskanych w wyniku procesu rekrutacji będą podmioty świadczące usługi wsparcia procesów rekrutacji na rzecz NOSPR oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).

4)     Przetwarzanie danych osobowych kandydata w zakresie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, innych niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia – odbywa się na podstawie zgody kandydata, chyba że podstawą takiego przetwarzania jest przepis prawa.

5)     Dane udostępnione przez kandydata nie podlegają przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany ani nie podlegają profilowaniu.

6)     NOSPR nie zamierza przekazywać danych osobowych kandydata do państwa trzeciego (poza EOG tj. Europejski Obszar Gospodarczy) lub organizacji międzynarodowej, chyba że przekazanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji działalności NOSPR.

7)     Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w przypadkach określonych w przepisach RODO; oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

                                                                                                                                                                                           

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych[1]

 

1.      Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przypadku określonym w pkt. 5 powyżej, przez Administratora moich danych osobowych (NOSPR), w celu oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy w NOSPR na określonym stanowisku oraz wyboru odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób do zatrudnienia w NOSPR.

2.      Oświadczam, że dane osobowe podane przeze mnie są zgodne z prawdą, a w przypadku określonym w pkt. 5 powyżej, zostały podane dobrowolnie. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowana/poinformowany o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3.      Oświadczam, że zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższej Klauzuli informacyjnej o celu, sposobach i zakresie przetwarzanych danych osobowych oraz o przysługujących mi prawach.[1] Do zamieszczenia w formularzu rekrutacyjnym/cv