INFORMACJA O ZMIANIE W SIWZ

w postępowaniu na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę instrumentów dętych- Trąbek, Kornetów dla NOSPR, nr sprawy: NOSPR/09/2019

 

 Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych (t.jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), wprowadza zmianę do SIWZ, polegającą na wprowadzeniu zmian w Załączniku nr 5 – Istotne postanowienia umowy:

 

 § 1. ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa: Załącznik nr 2 do SIWZ - „Opis przedmiotu zamówienia”, Załącznik nr 14 do SIWZ - Zestawienie oferowanych instrumentów oraz Załącznik
nr 15 do SIWZ -Zestawienie cenowe zbiorcze”.

 

§ 6  ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„2. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa
w przypadku:

1)        ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, w zakresie wynikającym ze zmiany stanu prawnego;

2)        wystąpią przeszkody o charakterze obiektywnym mieszczące się w zakresie pojęcia tzw. siły wyższej;

3)        Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu;

4)        wystąpi obiektywna konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innego modelu instrumentu, w związku z zastąpieniem oferowanego modelu instrumentu, innym modelem w sytuacji, w której oferowany przez Wykonawcę instrument zostanie do dnia dostawy wycofany z produkcji lub dystrybucji, bądź też nie będzie dostępny w terminie umożliwiającym realizację niniejszej umowy na terenie Polski. Oferowane rozwiązania lub instrument nie mogą być gorsze od tych, które zostały zaoferowane Zamawiającemu
w pierwotnej ofercie i musi zostać uprzednio zaakceptowane przez Zamawiającego”.

Rejestr zmian

Brak zmian.