Ogłoszenie nr 510268121-N-2019 z dnia 09-12-2019 r.

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach: Dostawa instrumentów dętych- Trąbek, Kornetów dla NOSPR

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

 

obowiązkowe

 

Ogłoszenie dotyczy:

 

zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

 

nie

 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

 

tak
Numer ogłoszenia: 625448-N-2019

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

 

nie

 

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 24026020600000, ul. Pl. Wojciecha Kilara  1, 40-202  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 327 325 300, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., faks 322 571 384.
Adres strony internetowej (url): www.bip.nospr.org.pl

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Podmiot prawa publicznego

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 

Dostawa instrumentów dętych- Trąbek,Kornetów dla NOSPR

 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

 

NOSPR/09/2019

 

II.2) Rodzaj zamówienia:

 

Dostawy

 

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa instrumentów muzycznych klasy mistrzowskiej dla Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach tj.: a) 5 sztuk (pięciu sztuk) Trąbek w stroju Es/D Vincent Bach Artisan wraz z akcesoriami wraz z futerałem i ustnikiem; b) 5 sztuk (pięciu sztuk) Trąbek Piccolo w stroju Bb/A Vincent Bach Artisan wraz z akcesoriami futerałem i ustnikiem; c) 2 sztuk (dwóch sztuk) Kornetów w stroju Bb Vincent Bach Stradivarius wraz z akcesoriami: futerałem i ustnikiem. Szczegółowy opis w SIWZ

 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

 

nie

 

II.5) Główny Kod CPV: 37310000-4

 

 

 

Dodatkowe kody CPV: 37312000-8, 37312100-9, 37321600-0

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Przetarg nieograniczony

 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

 

nie

 

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 165478.05
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Jarmuła Music s.c.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Modrzejewskiej 12
Kod pocztowy: 33-103
Miejscowość: Tarnów
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 165478.05
Oferta z najniższą ceną/kosztem 165478.05
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 165478.05
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i praw

 

Rejestr zmian

Brak zmian.