Polska-Katowice: Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo
2018/S 149-343203


Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy


Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I:

Instytucja zamawiająca


1.1)    Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach
pi. Wojciecha Kilara 1
Osoba do kontaktów: Marzenna Przywarka
40-202 Katowice
Polska
Tel.: +48 510923028 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Faks: +48 322571384 Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.nospr.org.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
1.2)    Rodzaj instytucji zamawiającej Podmiot prawa publicznego
1.3)    Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
1.4)    Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie


Sekcja II: Przedmiot zamówienia
11.1)    Opis
11.1.1)    Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa sprzętu nagraniowego dla NOSPR
11.1.2)    Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kod NUTS PL22A
11.1.3)    Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
 
11.1.4)    Informacje na temat umowy ramowej
11.1.5)    Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu nagraniowego dla NOSPR, który został opisany w SIWZ.
11.1.6)    Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
32330000, 32341000, 32342100, 48000000, 30234100, 34000000, 32350000, 30200000,37311100
11.1.7)    Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
11.1.8)    Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
11.1.9)    Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
11.2)    Wielkość lub zakres zamówienia
11.2.1)    Całkowita wielkość lub zakres:
11.2.2)    Informacje o opcjach Opcje: nie
11.2.3)    Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
11.3)    Czas trwania zamówienia lub termin realizacji w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia)


Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym II 1.1)    Warunki dotyczące zamówienia
111.1.1)    Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium: 29 000 PLN (słownie dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych)
111.1.2)     Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Termin płatności faktury VAT - 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru sprzętu, podpisanego przez strony.
111.1.3)     Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
111.1.4)    Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
II 1.2)    Warunki udziału
111.2.1)    Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
111.2.2)    Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych), w przypadku polisy opłaconej w obcej walucie wartość będzie przeliczona na złotówki wg. śr. kursu NBP z dnia otwarcia ofert.
2. Dowodem spełnienia warunku, o którym mowa powyżej jest opłacona polisa, w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500 000 PLN (pięćset tysięcy złotych).
111.2.3)    Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1.    Wykonawca winien wykazać w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert o
udzielenie zamówienia, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 dostawę o tożsamym zakresie    niniejszego zamówienia - gdzie wartość dostawy, opiewa
na kwotę nie mniejszą niż 400 000 PLN netto.
W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien przedłożyć wykaz wykonanych/ lub wykonywanych dostaw oraz dołączyć referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były/lub są wykonywane, określające czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku dostaw okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty, potwierdzające ich należyte wykonywanie, powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.    Wykonawca winien złożyć ofertę wraz ze „specyfikacją techniczną produktu” dla oferowanego sprzętu - w celu jego weryfikacji pod kątem zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.
111.2.4)    Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
111.3)    Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
111.3.1)    Informacje dotyczące określonego zawodu
111.3.2)     Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV. 1)    Rodzaj procedury
IV. 1.1)    Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)    Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)    Zmniejszenie liczby wykonawców    podczas    negocjacji    lub    dialogu
IV.2)    Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)    Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1.    Cena. Waga 60
2.    Tremin wykonania zamówienia w dniach. Waga 30
3.    Okres gwarancji w miesiącach. Waga 10 IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)    Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
NOSPR/23/2018
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
 
IV.    3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
18.9.2018    - 10:30
IV.3.5)    Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV. 3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.    3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 18.9.2018 - 11:00 Miejscowość:
Katowice
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)    Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)    Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Postępowanie prowadzone jest w ramach Projektu nr POIS.08.01.00-001098/16, „Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach” realizowany w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
VI.3)    Informacje dodatkowe
Wykonawcy obowiązani są złożyć oświadczenie JEDZ w formie elektronicznej oraz dokumenty wymienione w pkt VIII SIWZ (Wypełniony „Formularz oferty”, Opłacona polisa, Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej, Zestawienie oferowanego sprzętu nagraniowego, Specyfikacje techniczne produktu, Zestawienie cenowe zbiorcze oferowanego sprzętu nagraniowego, Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, Dowód wniesienia wadium, Wykaz wykonanych głównych dostaw, Referencje itp., Zobowiązanie do oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia)
VI.4)    Procedury odwoławcze
VI.4.1)    Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza Postępu 17A 02-676 Warszawa Polska
VI.4.2)    Składanie odwołań
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)    Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.8.2018


 

W załączeniu (plik JEDZ.zip) znajduje się

Instrukcja wypełniania JEDZ - https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf

Attachments:

FileDescriptionFile size
Download this file (JEDZ.zip)JEDZ.zip2018-08-07 09:05:0090 kB
Download this file (Studio Nagrań 2018 SIWZ - zmiana 1.doc)Studio Nagrań 2018 SIWZ - zmiana 1.doc2018-09-03 15:30:001502 kB
Download this file (Studio Nagrań 2018 SIWZ - zmiana 2.doc)Studio Nagrań 2018 SIWZ - zmiana 2.doc2018-09-14 15:40:001504 kB
Download this file (Studio Nagrań 2018 SIWZ.doc)Studio Nagrań 2018 SIWZ.doc2018-08-06 16:00:001514 kB

Rejestr zmian

Brak zmian.