Polska-Katowice: Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo

2018/S 160-367506

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, pl. Wojciecha Kilara 1, Osoba do kontaktów: Marzenna Przywarka, Katowice 40-202, Polska. Tel.: +48 510923028. Faks: +48 322571384. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 4.8.2018, 2018/S 149-343203)

 

Przedmiot zamówienia:
CPV:32330000, 32341000, 32342100, 48000000, 30234100, 34000000, 32350000, 30200000, 37311100

 

Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo

Mikrofony

Słuchawki

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Dysk magnetyczny

Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

Części sprzętu dźwiękowego i wideo

Urządzenia komputerowe

Pianina

 

Zamiast: 

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu nagraniowego dla NOSPR, który został opisany w SIWZ.

 

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

W dniach: 60 (od udzielenia zmówienia)

 

VI.3) Informacje dodatkowe

Wykonawcy obowiązani są złożyć oświadczenie JEDZ w formie elektronicznej oraz dokumenty wymienione w pkt VIII SIWZ (Wypełniony „Formularz oferty”, Opłacona polisa, Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej, Zestawienie oferowanego sprzętu nagraniowego, Specyfikacje techniczne produktu, Zestawienie cenowe zbiorcze oferowanego sprzętu nagraniowego, Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, Dowód wniesienia wadium, Wykaz wykonanych głównych dostaw, Referencje itp., Zobowiązanie do oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia)

 

Powinno być: 

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu nagraniowego dla NOSPR, który został szczegółowo opisany w SIWZ – Załącznik nr 2, tj. aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo, mikrofony, słuchawki, pakiety oprogramowania, dysk magnetyczny, sprzęt do transportu, części sprzętu dźwiękowego i wideo, pianino elektroniczne.

 

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

w dniach: od 21 do 60 (od udzielenia zamówienia)

 

VI.3) Informacje dodatkowe

Wykonawcy obowiązani są złożyć oświadczenie JEDZ w formie elektronicznej oraz dokumenty wymienione w pkt. VIII SIWZ (wypełniony „Formularz oferty”, opłacona polisa, odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zestawienie oferowanego sprzętu nagraniowego, specyfikacje techniczne produktu, Zestawienie cenowe zbiorcze oferowanego sprzętu nagraniowego, pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, dowód wniesienia wadium, wykaz wykonanych głównych dostaw, referencje lub inny dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia, zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia).

 

Informacja o podstawie wykluczenia: art. 24 ust. 1 i ust. 5 Pzp (należy wypełnić JEDZ).

Spełnianie warunków z art. 22 ust. 1 Pzp (należy wypełnić JEDZ).

Rejestr zmian

Brak zmian.