Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Dostawa sprzętu nagraniowego dla NOSPR”

(znak sprawy: NOSPR/23/2018).

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach

 informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wpłynęła jedna oferta.

 

- Oferent złożył wymagane dokumenty.

W wyniku przeprowadzenia oceny, jako najkorzystniejsza wybrana została Oferta nr 1: Konsbud Audio Sp. z o.o. 02-878 Warszawa, ul. Gajdy 24, która otrzymała w wyniku oceny ofert razem 100 pkt., w tym: cena brutto = 60,00 pkt., okres gwarancji w miesiącach = 10,00 pkt., termin wykonania zamówienia w dniach = 30 pkt.

 

Wartość zamówienia wyniosła 1.170.055,95 PLN zł brutto.

Rejestr zmian

Brak zmian.