Polska-Katowice: Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo

2018/S 243-557122

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca

1.1)           Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach

pi. Wojciecha Kilara 1

Osoba do kontaktów: Marzenna Przywarka

40-202 Katowice

Polska

Tel.: +48 510923028 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Faks: +48 322571384 Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.nospr.org.pl

1.2)           Rodzaj instytucji zamawiającej Podmiot prawa publicznego

1.3)           Główny przedmiot lub przedmioty działalności Rekreacja, kultura i religia

1.4)           Udzielenie zamówienia w imieniu innych    instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia

11.1)         Opis

11.1.1)     Nazwa nadana zamówieniu

Dostawa sprzętu nagraniowego dla NOSPR

11.1.2)     Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy

Kod NUTS PL22A

11.1.3)     Informacje na temat umowy ramowej    lub  dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

11.1.4)     Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, niebędącego przedmiotem ekspozycji sprzętu nagraniowego. Szczegółowy opis w SIWZ.

11.1.5)     Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

32330000, 32341000, 32342100, 48000000, 30234100, 34000000, 32350000, 30200000,37311100

11.1.6)     Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

11.2)         Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

11.2.1)     Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Wartość: 951 265,00 PLN Bez VAT Sekcja IV: Procedura IV. 1)              Rodzaj procedury

IV. 1.1) Rodzaj procedury Otwarta

IV.2)       Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)    Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

1.  Cena. Waga 60

2.  Termin wykonania zamówienia w dniach. Waga 30

3.  Okres gwarancji w miesiącach. Waga 10 IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie IV.3)              Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

NOSPR/23/2018

IV.             3.2)    Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2018/S 149-343203 z dnia 4.8.2018 Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.              l)        Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

30.11.2018

V.              2)       Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0

V.              3)       Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsbud Audio Sp. z o.o. ul. Gajdy 24 02-878 Warszawa Polska

V.              4)       Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:

Wartość: 971 987,00 PLN Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia:

Wartość: 951 265,00 PLN Bez VAT

V.              5)       Informacje na temat podwykonawstwa


Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Postępowanie prowadzone jest w ramach Projektu nr POIS.08.01.00-001098/16, „Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach” realizowany w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

VI.2)       Informacje dodatkowe:

VI.             3)       Procedury odwoławcze

VI.              3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza Postępu 17A 02-676 Warszawa Polska

VI.             3.2)    Składanie odwołań

VI.             3.3)    Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.             4)       Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

14.12.2018

Rejestr zmian

Brak zmian.