Polska-Katowice: Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo

2019/S 040-090415

Ogłoszenie o modyfikacjach Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Legał Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

1.1)        Nazwa i adresy

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach

pi. Wojciecha Kilara 1

Katowice

40-202

Polska

Tel.: +48 510923028 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Faks: +48 322571384 Kod NUTS: PL22A Adresy internetowe:

Główny adres: www.nospr.org.pl Sekcja II: Przedmiot

11.1)      Wielkość lub zakres zamówienia

II. 1.1) Nazwa:

Dostawa sprzętu nagraniowego dla NOSPR Numer referencyjny: NOSPR/23/2018

11.1.2)   Główny kod CPV 32330000

11.1.3)   Rodzaj zamówienia Dostawy

11.2) Opis

11.2.1)      Nazwa:

11.2.2)      Dodatkowy kod lub kody CPV

32342100

32341000

48000000

30234100

34000000

32350000

30200000

37311100


11.2.3) Miejsce świadczenia usług

 

Kod NUTS: PL22A

 

11.2.4)      Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu nagraniowego dla NOSPR, który został szczegółowo opisany w SIWZ - Załącznik nr 2, tj. aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo, mikrofony, słuchawki, pakiety oprogramowania, dysk magnetyczny, sprzęt do transportu, części sprzętu dźwiękowego i wideo, pianino elektroniczne.

 

11.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji Początek: 30/11/2018 Koniec: 24/01/2019

 

11. 2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu:

 

Postępowanie prowadzone jest w ramach Projektu nr POIS.08.01.00-001098/16 „Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach” realizowany w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

Sekcja IV: Procedura

 

IV.2) Informacje administracyjne

 

IV. 2.1)  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia

 

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE - OJ/S: 2018/S 243-557122 Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji Zamówienie nr: NOSPR/23/2018

 

V. 2)     Udzielenie zamówienia/koncesji

 

V.2.1)  Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:

 

30/11/2018

 

V. 2.2)  Informacje o ofertach

 

Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie

 

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza Konsbud Audio Sp. z o.o.

 

Warszawa

 

Polska

 

Kod NUTS: PL911

 

Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

 

V. 2.4)  Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)

 

Całkowita wartość zamówienia: 951 265.00 PLN

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

 

VI.3)     Informacje dodatkowe:

 

VI.4)  Procedury odwoławcze

 

VI. 4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

 

Krajowa Izba Odwoławcza Postępu 17A Warszawa

 

02-676

 

Polska

 

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

 

VI. 4.3) Składanie odwołań

 

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

 

VI. 5)     Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

 

21/02/2019

 

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji VI 1.1) Opis zamówienia po modyfikacjach VI 1.1.1) Główny kod CPV

 

32330000

 

VII. 1.2)  Dodatkowy kod lub kody CPV

 

32341000 32342100 48000000 30234100 34000000 32350000 30200000 37311100 VII.1.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22A VII.1.4) Opis zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu nagraniowego dla NOSPR, który został szczegółowo opisany w SIWZ - Załącznik nr 2, tj. aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo, mikrofony, słuchawki, pakiety oprogramowania, dysk magnetyczny, sprzęt do transportu, części sprzętu dźwiękowego i wideo, pianino elektroniczne.

 

VII.1.5) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji Początek: 30/11/2018 Koniec: 24/01/2019

 

VII.1.6) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)

 

Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 951 265.00 PLN

 

VII. 1.7) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza Konsbud Audio Sp. z o.o.

 

Warszawa

 

Polska

 

Kod NUTS: PL911

 

Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

 

VII.2) Informacja o modyfikacjach

 

VII.2.1) Opis modyfikacji

 

Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

 

W miejsce oferowanych produktów wprowadza się takie same produkty o równoważnych parametrach technicznych:

 

1. Słuchawki douszne 120 sztuk - Tabela nr 34 - Załącznik nr 8 do Umowy:

 

W miejsce oferowanych słuchawek VSonic VSD3P, Wykonawca dostarczy słuchawki - Sennheiser CX 3.00.

 

2. Dyski twarde (pkt. b 4 dyski SSD) Tabela nr 41 - Załącznik nr 8 do Umowy:

 

W miejsce oferowanych dysków SSD Samsung 850 EVO 1 TB, Wykonawca dostarczy dyski SSD Samsung 860 EVO 1 TB.

 

3.  Oprogramowanie audio - Tabela nr 45 - Załącznik nr 8 do Umowy:

 

W miejsce oferowanego oprogramowania Izotope RX 6 Standard, Wykonawca dostarczy oprogramowanie Izotope RX 7 Standard.

 

4.Załącznik nr 8 Zestawienie oferowanego sprzętu nagraniowego - pozycja nr 39 - Tabela nr 39, Kamera SDI wraz z zamocowanym obiektywem, kolumna ilość, otrzymuje następujące brzmienie: 3 sztuki.

 

VII.2.2) Przyczyny modyfikacji

 

Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/ UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)

 

Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

 

1. Dotyczy pkt. 1-3 „opis modyfikacji”: Wystąpiła wyjątkowa sytuacja, której Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć, przy zachowaniu należytej staranności - polegająca na zakończeniu produkcji trzech pozycji produktów zaoferowanych przez Wykonawcę. 2. Dotyczy pkt. 4 „opis modyfikacji”: Zmiana ilości dostarczonych kamer SDI, spełnia oczekiwania Zamawiającego. Nie zmienia ogólnego charakteru umowy, nie zmienia warunków, które były postawione Wykonawcom, zmiana nie rozszerza znacznie zakresu umowy. Zmiana nie przekracza 10 % wartości zamówienia określonego w umowie.

 

VII. 2.3) Wzrost ceny

 

Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)

 

Wartość bez VAT: 951 265.00 PLN Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach Wartość bez VAT: 967 061.00 PLN

 

Rejestr zmian

Brak zmian.