Zmiana z dnia 17 lutego 2020 r.

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm. dalej PZP) Zamawiający - Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach informuje, iż wprowadza następujące zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w skrócie SIWZ):

 

Zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 

w Rozdziale V pkt. 1:

było: Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące  00/100).

jest: Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące  00/100).

Rejestr zmian

Brak zmian.