Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

Dostawę sprzętu nagłośnieniowego dla NOSPR”

(nr sprawy: NOSPR/13/2018)

 

Postępowanie prowadzone jest w ramach Projektu nr POIS.08.01.00-001098/16, „Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach” realizowany w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

1. W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wpłynęły trzy oferty.

2. Jedna oferta spełniła wymagania.

3. W wyniku przeprowadzenia oceny, jako najkorzystniejsza wybrana została Oferta nr 3 – Konsbud Audio Sp. z o.o. ul. Gajdy 24, 02-878 Warszawa, która otrzymała:

Razem 100,00 pkt., w tym: „cena” = 60,00 pkt., „Jakość – zgodność parametrów technicznych z opisem przedmiotu zamówienia” = 30 pkt. „Okres gwarancji w miesiącach” 10,00 pkt.

Wartość zamówienia wyniosła 355 436,79  zł brutto.

 

- Oferta nr 1 – SHADOK AV  Sp. z o.o. Sp.k., 41-806 Zabrze, ul. Wolności 404.

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

- Oferta nr 2 - M. OSTROWSKI S.J., 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej 5.

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Rejestr zmian

Brak zmian.