Informacja

o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty,

 o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert oraz o unieważnieniu postępowania na

„Dostawę sprzętu nagłośnieniowego dla NOSPR”

(nr sprawy: NOSPR/13/2018)

 

Postępowanie prowadzone jest w ramach Projektu nr POIS.08.01.00-001098/16, „Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach” realizowany w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach informuje, do przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia w dniu 23 maja 2018 r., Wykonawca M. Ostrowski sp.j. złożyła pismo z informacją w sprawie  wystąpienia  nieprawidłowości przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

1.      Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty:

W związku z uznaniem przez Zamawiającego zasadności przekazanej informacji przez Wykonawcę M. Ostrowski Sp. J. pismem z dnia 23.05.2018 r., Zamawiający unieważnił czynność wyboru najkorzystniejszej oferty oraz na podstawie art. 181 ust. 2 Pzp - powtórzył czynność badania i oceny ofert.

 

2.      Zawiadomienie o odrzuceniu ofert:

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp  Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty:

 

- Oferta nr 1 - SHADOK AV  Sp. z o.o. Sp.k. 41-806 Zabrze, ul. Wolności 404.

 

Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne: W złożonej przez Wykonawcę Ofercie, w Załączniku nr 12 – zestawienie oferowanego sprzętu nagłośnieniowego dla NOSPR, Tabela nr 23, Wykonawca zaoferował kompaktowy mikser cyfrowy sterowany z iPada Allen Heath QU16 Chrome natomiast nie zaoferował skrzyni transportowej.

 

- Oferta nr 2 -  M. OSTROWSKI S.J., 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej 5.

 

Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne: W złożonej przez Wykonawcę Ofercie, w Załączniku nr 12 – zestawienie oferowanego sprzętu nagłośnieniowego dla NOSPR,  w Tabeli 21,  w pkt. 3 tabeli nr  - akumulatory dedykowane do odbiorników z ładowarkami umożliwiającymi jednoczesne ładowanie wszystkich akumulatorów, Wykonawca zaoferował akumulatory dedykowane do odbiorników SB900, Shure natomiast nie zaoferował ładowarki.

 

- Oferta nr 3 - Konsbud Audio Sp. z o.o., 02-878 Warszawa, ul. Gajdy 24.

Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Uzasadnienie faktyczne: W złożonej przez Wykonawcę Ofercie, w Załączniku nr 12 – zestawienie oferowanego sprzętu nagłośnieniowego dla NOSPR:

 

  1. Tabela nr 14 – mikrofon pojemnościowy wokalowy - został zaoferowany mikrofon „Shure KSM9 HS”. Komisja przetargowa NOSPR stwierdziła, że zaoferowany mikrofon pojemnościowy wokalowy nie odpowiada parametrom technicznym określonym przez Zmawiającego w pkt 2 i 5.

W pkt 2  – charakterystyka kierunkowości - został wskazany parametr „przełączana: superkardioida, kardioida/ tak” natomiast zgodnie ze wskazaniami producenta  kierunkowość jest określona jako: hiperkardioida i subkardioida.

W pkt 5 -  ekwiwalentny poziom szumów, ważony krzywą A  - został podany parametr „20 dB” natomiast w karcie producenta ekwiwalentny poziom szumów ważony krzywą A dla hiperkardioidy wynosi 20,7dB a dla subkardioidy wynosi 22,7 dB.

 

  1. Tabela nr 22 pkt. 2 - nadajniki doręczne typy 1 z dedykowanym akumulatorem - został przez Wykonawcę wprowadzony zapis o następującej treści: „Shure ULXD2/Beta 58A” wobec powyższego, Komisja przetargowa NOSPR stwierdziła, że zaoferowane zostały nadajniki doręczne typy 1 „Shure ULXD2/Beta 58A” natomiast nie zostały zaoferowane akumulatory.
  2. Tabela nr 22 pkt. 3 – nadajniki doręczne typu 2 z dedykowanym akumulatorem - został wprowadzony przez Wykonawcę zapis o następującej treści: „Shure ULXD2/KSM8” wobec powyższego, Komisja przetargowa NOSPR stwierdziła, że zaoferowane zostały nadajniki doręczne typy 2 „Shure ULXD2/KSM8” natomiast nie zostały zaoferowane akumulatory.

 

3.      Zawiadomienie o Unieważnieniu postępowania:

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 Pzp, Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu nagłośnieniowego dla NOSPR” (nr sprawy: NOSPR/13/2018)

Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Pzp - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu zostały złożone trzy oferty. Wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp -  treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Rejestr zmian

Brak zmian.