Polska-Katowice: Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych

2018/S 051-114234

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

 

Dyrektywa 2004/18/WE

 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

 

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach
Pl. Wojciecha Kilara 1
Osoba do kontaktów: Marzenna Przywarka
40-202 Katowice
Polska
Tel.: +48 510923028
E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Faks: +48 322571384

 

Adresy internetowe:

 

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.nospr.org.pl

 

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

 

Podmiot prawa publicznego

 

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

 

Rekreacja, kultura i religia

 

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

 

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

 

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

 

II.1)Opis

 

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu

 

Usługa z zakresu kultury polegajaca na przygotowaniu i realizacji koncertów symfonicznych z udziałem orkiestry, dyrygentów, solistów, artystów wykonawców w siedzibie NOSPR

 

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

 

Usługi
Kategoria usług: nr 26: Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe

 

Kod NUTS PL22A

 

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu

 

Usługa obejmuje przygotowanie i realizacje koncertów symfonicznych z udziałem zaproszonych dyrygentów, solistów, artystów wykonawców w siedzibie NOSPR

 

II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

79952100

 

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

 

II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

 

II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

 

Sekcja IV: Procedura

 

IV.1)Rodzaj procedury

 

IV.1.1)Rodzaj procedury

 

Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE

 

1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE

 

Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn:
artystycznych

 

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

 

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

 

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

 

Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

 

IV.3)Informacje administracyjne

 

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

 

NOSPR/08/2018

 

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

 

nie

 

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

 

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

 

5.3.2018

 

V.2)Informacje o ofertach

 

V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

 

Towarzystwo Przyjaciół Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia
Pl. Wojciecha Kilara 1
40-202 Katowice
Polska

 

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia

 

V.5)Informacje na temat podwykonawstwa

 

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

 

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

VI.2)Informacje dodatkowe:

 

VI.3)Procedury odwoławcze

 

VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

 

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska

 

VI.3.2)Składanie odwołań

 

VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

 

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

 

13.3.2018

 

Rejestr zmian

Brak zmian.