Polska-Katowice: Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych

2018/S 246-566571

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi

 

Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca

1.1)       Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach

pi. Wojciecha Kilara 1

Osoba do kontaktów: Marzenna Przywarka

40-202 Katowice

Polska

Tel.: +48 510923028 E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Faks: +48 322571384 Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.nospr.org.pl

1.2)       Rodzaj instytucji zamawiającej Podmiot prawa publicznego

 

1.3)       Główny przedmiot lub przedmioty działalności Rekreacja, kultura i religia

 

1.4)       Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia

 

11.1)     Opis

 

11.1.1)  Nazwa nadana zamówieniu

Usługa z zakresu kultury polegająca na przygotowaniu i realizacji koncertów symfonicznych z udziałem orkiestry dyrygentów, solistów, artystów wykonawców w siedzibie NOSPR

 

11.1.2)  Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi

Kategoria usług: nr 26: Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe Kod NUTS PL22A

 

11.1.3)  Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

11.1.4)  Krótki opis zamówienia lub zakupu

Usługa obejmuje przygotowanie i realizacje koncertów symfonicznych z udziałem orkiestry, zaproszonych dyrygentów, solistów, artystów wykonawców w siedzibie NOSPR.

 

11.1.5)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79952100

 

11.1.6)  Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

 

11.2)     Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

 

11.2.1)  Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

 

Sekcja IV: Procedura IV. 1)              Rodzaj procedury

 

IV. 1.1)   Rodzaj procedury

Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia

Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):

Dyrektywa 2004/18/WE

 

1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE

Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z

przyczyn:

artystycznych

Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca nie mogła przewidzieć oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie.

 

2) Inne uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE

Zamówienie nie wchodzi w zakres stosowania dyrektywy.

 

IV.2)       Kryteria udzielenia zamówienia

 

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie IV.3) Informacje administracyjne

 

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

NOSPR/08/2018

 

IV.             3.2)  Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2018/S 051-114234 z dnia 14.3.2018 Sekcja V: Udzielenie zamówienia

 

V.              l)   Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

15.10.2018

 

V.              2)       Informacje o ofertach

 

V.              3)       Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Towarzystwo Przyjaciół Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w  Katowicach

pl. Wojciecha Kilara 1 40-202 Katowice Polska

 

V.              4)       Informacje na temat wartości zamówienia

 

V.              5)   Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie Sekcja VI: Informacje uzupełniające

 

VI.             1)   Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

VI.2)       Informacje dodatkowe:

 

VI.3)       Procedury odwoławcze

 

VI.              3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza Postępu 17A 02-676 Warszawa Polska

 

VI.             3.2)    Składanie odwołań

 

VI.            3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

 

VI.             4)       Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

19.12.2018

Rejestr zmian

Brak zmian.