INFORMACJA O MAJĄTKU INSTYTUCJI KULTURY

W skład majątku NOSPR na dzień 31 grudnia 2020 r. wchodzą następujące składniki:

  • środki trwałe o wartości brutto 14 528 050,15 zł,
  • wartości niematerialne i prawne o wartości brutto 170 486,01 zł,
  • pozostałe składniki majątku o wartości brutto  3 060 964,97 zł.