Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w   postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę rezerwacji, zakupu i dostawy biletów lotniczych dla NOSPR ( znak sprawy: NOSPR/02/2016 ).

 

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

- W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wpłynęły dwie oferty.

- Oferenci złożyli wymagane dokumenty.

 

1.W wyniku przeprowadzenia oceny, jako najkorzystniejsza wybrana została Oferta nr 1:

 

WhyNot Travel Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn.

Ocena oferty wyniosła 100 pkt., w tym: „Cena - opłata transakcyjnej 1 biletu” = 80 pkt., „Termin płatności w dniach”= 20.

Wartość opłaty transakcyjnej 1 biletu wyniosła: 1,09 zł brutto.

 

2. Oferta nr 2.

W postępowaniu wzięła udział firma TOP-PODRÓŻE Ewa Koś, 70-233 Szczecin, Pl. Zwycięstwa 1-4.

NOSPR informuje, że na podstawie Art. 89 ust. 1 pkt. 2, złożona oferta została odrzucona, bowiem jej treść nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

Katowice, 2016-02-25

Komisja ds. przetargówPrzewodnicz

 

Rejestr zmian

Brak zmian.