Katowice: Usługa rezerwacji, zakupu i dostawy biletów lotniczych dla NOSPR

Numer ogłoszenia: 26019 - 2016; data zamieszczenia: 14.03.2016

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 30732 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Pl. Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 732 5300, faks 32 2571384.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa rezerwacji, zakupu i dostawy biletów lotniczych dla NOSPR.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Rezerwacja, zakup i dostawa biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie, zgodnie ze zleceniami w zakresie tras, terminów, klas lotniczych, zgodnie z obowiązującymi taryfami przewoźników, z uwzględnieniem najkorzystniejszych cen, tras przelotów również wieloetapowych. Zakres zamówienia to ok. 200 połączeń, głównie na trasach europejskich, w okresie trwania umowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.20.00-1, 63.50.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.03.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 

WhyNotTravel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 300000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

• Cena wybranej oferty: 1,09 

• Oferta z najniższą ceną: 1,09 / Oferta z najwyższą ceną: 1,09 

• Waluta: PLN .

 

Rejestr zmian

Brak zmian.