ZMIANA DO SIWZ

w postępowaniu na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego sprzątania siedziby NOSPR, nr sprawy: NOSPR/12/2016

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach na podstawie Art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 tekst jednolity.), wprowadza zmianę do SIWZ, polegającą na zmianie zapisów:

 

W ust. 14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

                                                 

Jest:

Pkt. 14.2. Termin składania ofert upływa dnia 01.07.2015 r. o godz. 10.30. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.

 

Zmiana:

 

Pkt. 14.2. Termin składania ofert upływa dnia 01.07.2016 r. o godz. 10.30. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.

 

 

 

Komisja ds. przetargów NOSPR

Rejestr zmian

Brak zmian.