PYTANIA – ODPOWIEDZI

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NOSPR/11/2016

USŁUGA FIZYCZNEJ OCHRONY LUDZI I MIENIA W SIEDZIBIE NOSPR

 

 

1.       W rozdziale 8 pkt 8.4 SIWZ Zamawiający wskazał, iż Wykonawcy winni przedstawić wykaz 25 osób w tym 20 wykonujących czynności bezpośrednio związane  ochroną, posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

Prosimy o informację w jakim celu Zamawiający wymaga skierowania do pracy pracowników zabezpieczenia technicznego, skoro zamówienie nie obejmuje montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania,

ani montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach  usług konserwacji zabezpieczenia technicznego?

Zgodnie z Art. 3 Ustawy o ochronie osób i mienia usługi opisane w pkt 9.a) „Opisu przedmiotu zamówienia” wchodzą w zakres bezpośredniej ochrony fizycznej a zatem do ich wykonywania należy skierować pracowników wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

 

Odp. 1:

 

Załącznik nr 5 – „Opis przedmiotu zamówienia”  pkt. 9a mówi o eksploatacji wymienionych systemów zabezpieczenia technicznego.

 

2.       W rozdziale 17 pkt 17.1 SIWZ Zamawiający wskazał kryteria, którymi będzie się kierował podczas wyboru najkorzystniejszej oferty.

Kryterium nr 2 dotyczy deklarowanej dobowej ilości pracowników liczonej w pełnych etatach stanowiących standardową obsadę w dniu roboczym.

Prosimy o doprecyzowanie jaką dobową liczbę roboczogodzin mają wykonawcy przyjąć we wskazanym kryterium.
Zamawiający pozostawia Wykonawcom konieczność domyślania się czy dzień roboczy to dzień w którym odbywają się koncerty oraz czy dzień roboczy obejmuje także posterunek mobilny? Nieprecyzyjne formułowanie kryteriów oceny utrudnia zachowanie uczciwej konkurencji.

 

Odp. 2:

- Dzień koncertowy, zarówno roboczy jak i świąteczny obejmuje posterunek mobilny. Posterunek mobilny musi być obsadzony przed, w trakcie i po koncercie, szacunkowy czas to ok. 4-6 godzin.

- Ilość roboczogodzin wynika z ilości posterunków i wymaganej obsady.

- Szczegółowy opis ustanowienia posterunków i ich obsady zawiera „Opis przedmiotu zamówienia” w SIWZ pkt. 10 i 11.

 

3.       Odnośnie opisu posterunku III (załącznik nr 5 do SIWZ, pkt 10) prosimy o wskazanie ile „dni koncertowych” należy przyjąć do kalkulacji? Prosimy o doprecyzowanie ile będzie godzin ochrony na posterunku III  w „dniach koncertowych”?

 

Odp.nr  3:

Średnia ilość dni koncertowych wynosi 5 na tydzień w sezonie artystycznym. Czas pracy posterunku określa opis III posterunku w pkt. 10 Załącznika nr 5 SIWZ.

 

4.       Odnośnie opisu posterunku IV (załącznik nr 5 do SIWZ, pkt 10) prosimy o wskazanie ile koncertów należy przyjąć do kalkulacji oraz jednoznaczne określenie ilości godzin ochrony na posterunku IV?

 

Odp. nr 4:

Średnia ilość koncertów w tygodniu, w czasie sezonu artystycznego wynosi 5, szacunkowa ilość godzin to 4- 6 na IV posterunku, zależy od rodzaju koncertu,  czy koncert składa się z dwóch części czy jest jednoczęściowy. Dlatego Zamawiający używa określeń „średnio” i” szacunkowo” w opisie przedmiotu zamówienia.

 

 

5.       Czy do kalkulacji roboczogodzin dla posterunku nr IV (mobilnego) należy przyjąć 6 godzin ochrony ?

Odp. nr 5:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia może jedynie wskazać szacunkowy przedział czasowy pracy posterunku.

 

6.       Prosimy o jednoznaczne wskazanie jaką liczbę roboczogodzin należy przyjąć do kalkulacji oferty. Mamy świadomość, że godziny pracy w obiekcie Zamawiającego są zmienne, lecz  Zamawiający może wskazać maksymalną liczbę roboczogodzin do zrealizowania w ramach niniejszego zamówienia, którą Wykonawcy mogliby przyjąć do kalkulacji oferty, natomiast do rozliczeń można przyjąć faktycznie zrealizowaną liczbę godzin ochrony. Takie rozwiązanie pozwoliłoby zachować uczciwą konkurencję zgodnie z Art. 29 pkt 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2015 poz. 2164).

 

Odp. nr 6:

Liczba roboczogodzin wynika bezpośrednio z opisu przedmiotu zamówienia załącznik nr 5 SIWZ pkt. 10. Zamawiający podaje czas obsad poszczególnych posterunków oraz ilości osobowe obsady. W przypadku posterunku mobilnego szacunkowy czas trwania pracy.

 

7.       Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie osoby wskazane w wykazie o którym mowa w Rozdziale 8 pkt 8.4 SIWZ, faktycznie brały udział w realizacji zamówienia?
Czy Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, przed przystąpieniem do realizacji będzie mógł przedstawić zmieniony wykaz osób zatrudnionych u Wykonawcy, które zostaną skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia i które spełniają wymagania opisane w SIWZ?

 

                Odp.: 7

                Tak. Zamawiający wymaga aby wymienione osoby w wykazie, brały udział w zamówieniu – zapis ten         stanowi warunek udziału w postępowaniu.

 

 

 

 

Komisja ds. przetargów NOSPR

Rejestr zmian

Brak zmian.