PYTANIA – ODPOWIEDZI (część 2)

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NOSPR/11/2016

USŁUGA FIZYCZNEJ OCHRONY LUDZI I MIENIA W SIEDZIBIE NOSPR

 

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 27.06.2016 – odpowiedź nr 7, prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zmiany wykazu osób które realizują ochronę na jego obiekcie w tracie świadczenia usług ochrony, już po podpisaniu umowy, szczególnie w sytuacji gdy Wykonawca nie może skierować wskazanego w wykazie pracownika z przyczyn od Wykonawcy niezależnych (np. choroba, wypadek bądź rezygnacja z pracy)?
Po jakim okresie od rozpoczęcia świadczenia usług Wykonawca będzie miał możliwość dokonania zmian w wykazie?

Wskazujemy w tym miejscu, że wykaz osób przedstawiany na etapie składania ofert ma potwierdzać, że Wykonawca posiada odpowiedni potencjał ludzki do wykonania zamówienia. Nie można zagwarantować, iż wszystkie osoby wskazane w wykazie będą mogły realizować usługę ochrony w obiektach Zamawiającego. Aktualnie są one wprawdzie zatrudnione u Wykonawcy ale świadczą usługi ochrony na innych obiektach. Może się zdarzyć iż do momentu rozpoczęcia realizacji niniejszego zamówienia pracownicy mogą zrezygnować z pracy, nie wspominając o przypadkach losowych jak np. wypadek, choroba .

Żądanie aby osoby, wpisane w wykaz dołączony do oferty, były wpisane do wykazu osób realizujących zamówienie narusza art. 7 ust. 1 ustawy PZP, oraz jest nieuprawnione w świetle 22 ust. 1 pkt. 3 i orzecznictwa w tym zakresie.

Wykaz osób” jest dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku udziału w postępowaniu dot. dysponowania osobami o określonych uprawnieniach, należy więc go badać w kontekście posiadanych przez Wykonawcę zasobów na dzień składania wniosków lub ofert. Dla Zamawiającego bowiem istotne jest dysponowanie osobami posiadającymi określone uprawnienia, a nie dysponowanie konkretnymi osobami.  Takie stanowisko zostało wyrażone w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej nr KIO/UZP 485/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. Izba stwierdziła, że „Wykaz osób jest dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku udziału w postępowaniu (dysponowania osobami o określonych uprawnieniach) na dzień składania wniosków. Istotne jest dla zamawiającego dysponowanie osobami posiadającymi określone uprawnienia, a nie dysponowanie konkretnymi osobami.”

Stanowisko to potwierdza również wyrok Krajowej Izby Odwoławczej nr  KIO 1825/12 z dnia 14 września 2012 r, w którym Izba uznała, że „Dokonując zmian w zakresie wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, nie dokonuje się niedozwolonych zmian w treści oferty, o których mowa w art. 87 ust. 1 p.z.p., gdyż ten dotyczy treści oferty, a nie treści dokumentów i oświadczeń składanych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Oznacza to w istocie, że zmiana taka – po złożeniu oferty, a więc zarówno na etapie jej badania, jak też na etapie podpisania umowy, a potem jej realizacji – jest dopuszczalna”.

 

Odpowiedź:

 

Odpowiedź nr 7 z dnia 27.06.2016 r. dotyczy bezpośrednio zadanego pytania czyli spełniania      warunków udziału w postępowaniu.

 

- Wykonawca ma obowiązek wykazać, że spełnia warunek, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 ustawy Pzp).

 

- Załącznik nr 4 – „Istotne postanowienia umowy” § 2 pkt. 5 mówi o przedłożeniu imiennej listy pracowników ochrony do akceptacji Zamawiającego, przedstawieniu informacji o ich doświadczeniu zawodowym i uprawnieniach posiadanych..” etc..

 

- Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający uprzejmie informuje, że termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ minął w dniu, w którym upłynęła połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. w dniu 27.06.2016 r.

 

 

Komisja ds. przetargów NOSPR

Rejestr zmian

Brak zmian.