Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 99263-2016 z dnia 2016-06-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice
Usługa fizycznej ochrony ludzi i mienia w okresie 1 roku w siedzibie NOSPR
Termin składania ofert: 2016-07-01


Katowice: Usługa fizycznej ochrony ludzi i mienia w siedzibie NOSPR
Numer ogłoszenia: 170589 - 2016; data zamieszczenia: 02.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 99263 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Pl. Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 732 5300, faks 32 2571384.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa fizycznej ochrony ludzi i mienia w siedzibie NOSPR.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługa fizycznej ochrony ludzi i mienia w okresie 1 roku w siedzibie NOSPR.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Konsorcjum EKOTRADE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Przedstawicielstwo w Siemianowicach Śląskich, Alert Sp. z o.o., Śmiłowskiego 2, 41-100 Siemianowice Śląskie, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 550000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 471656,00
  • Oferta z najniższą ceną: 471656,00 / Oferta z najwyższą ceną: 876000,00
  • Waluta: PLN .

 

 

Rejestr zmian

Brak zmian.