Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 99473-2016 z dnia 2016-06-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice
Usługa kompleksowego sprzątania siedziby NOSPR w o okresie 1 roku
Termin składania ofert: 2016-07-01


Katowice: Usługa kompleksowego sprzątania siedziby NOSPR
Numer ogłoszenia: 170655 - 2016; data zamieszczenia: 02.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 99473 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Pl. Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 732 5300, faks 32 2571384.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa kompleksowego sprzątania siedziby NOSPR.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługa kompleksowego sprzątania siedziby NOSPR.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Impel Cleaning Sp. z o.o., Ślężna 118, 53-111 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 550000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 

  • Cena wybranej oferty: 427704,00
  • Oferta z najniższą ceną: 427704,00 / Oferta z najwyższą ceną: 540000,00
  • Waluta: PLN .

Rejestr zmian

Brak zmian.