Ogłoszenie nr 337445 - 2016 z dnia 2016-11-07 r. 

Katowice: Dostawa instrumentów dętych puzonów

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie 

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie 

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie 

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 

nie 

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, krajowy numer identyfikacyjny 24026020600000, ul. Pl. Wojciecha Kilara  1, 40202   Katowice, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 327 325 300, faks 322 571 384, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę): 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Dostawa instrumentów dętych puzonów

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy 

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Dostawa instrumentów dętych - siedmiu różniących się rodzajem puzonów, odpowiadających współbrzmieniu orkiestry.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie podzielone jest na części:

 

II.5) Główny Kod CPV: 37314200-4

Dodatkowe kody CPV: 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie z wolnej ręki 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie/część zostało unieważnione nie 

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/10/2016

IV.2 Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT255525.60

Waluta

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 

Liczba otrzymanych ofert1

w tym 

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 

 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie 

BRASS POINT INSTRUMENTY DĘTE,  ,  Grotkowska 17,  60-176,  Poznań,  kraj/woj. wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 

Skrót literowy nazwy państwa: 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 

Skrót literowy nazwy państwa: 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 255525.60

Oferta z najniższą ceną/kosztem 255525.60

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 255525.60

Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe: 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienie z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1ab. ust. 1 pkt 1a  ustawy Pzp. 

 

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

1. z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze - instrumenty są wybrane pod kątem technologii produkcji, jakości oraz współbrzmienia z orkiestrą, w sali o specyficznej,doskonałej akustyce. 2. z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych - wykonawca jest jedynym oficjalnym przedstawicielem firmy produkującej wybrane instrumenty 3. dostawa dotyczy zamówienia z zakresu działalności twórczej i artystycznej

 

Rejestr zmian

Brak zmian.