Polska - Katowice: Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych

2017/S 020-034491

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

 

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)

Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach
pl. Wojciecha Kilara 1
Osoba do kontaktów: Marzenna Przywarka
40-202 Katowice
Polska
Tel.: +48 510923028
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Faks: +48 322571384

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.nospr.org.pl

I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Rekreacja, kultura i religia

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)

Opis

II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu

Przygotowanie i organizacja koncertów z udziałem zaproszonych solistów, artystów wykonawców w siedzibie NOSPR.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi

Kategoria usług: nr 26: Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Siedziba NOSPR.

Kod NUTS PL22A

II.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)

Krótki opis zamówienia lub zakupu

Usługa polegająca na przygotowaniu i organizacji 4 koncertów symfonicznych z udziałem zaproszonych artystów wykonawców, zespołów orkiestrowych, solistów, dyrygentów.

 

II.1.5)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79952100

II.1.6)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2)

Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1)

Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)

Rodzaj procedury

IV.1.1)

Rodzaj procedury

Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia

Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DziennikuUrzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):

Dyrektywa 2004/18/WE

1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu wDz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE

Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta zprzyczyn:

artystycznych

Przygotowanie i organizacja koncertów symfonicznych przez zespoły orkiestrowe, solistów i dyrygentów,wykonawca reprezentuje artystów wykonawców oraz współtworzy projekty artystyczne. zastosowano tryb zwolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 1a).

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

NOSPR/01/2017

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: NOSPR/01/2017

Nazwa: Usługa z zakresu kultury, przygotowanie i organizacja koncertów symfonicznych z udziałem zaproszonychsolistów, artystów wykonawców

V.1)

Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

20.1.2017

V.2)

Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3)

Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Stowarzyszenie im. Ludwiga van BeethovenaDługa 19/431-147 Kraków Polska

V.4)

Informacje na temat wartości zamówienia

V.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2)

Informacje dodatkowe:

VI.3)

Procedury odwoławcze

VI.3.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba OdwoławczPostępu 17A02-676 WarszawaPolska

VI.3.2)

Składanie odwołań

VI.3.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.4)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

27.1.2017

Rejestr zmian

Brak zmian.