Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach na podstawie Art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 tekst ujednolicony) wprowadza zmianę do SIWZ, polegającą na zmianie zapisu:

 

1.  Załącznik nr 2 „Opis przedmiotu zamówienia” ust. 4 pkt. d przyjmuje brzmienie:

 

„Skrzynie mają zostać wykonane z gładkiej brzozowej sklejki, o grubości co najmniej: 9mm, laminowanej, wodoodpornej w kolorze czarnym lub innym równoważnym np. ciemnobrązowym.”

 

2. Zamawiający w Rozdziale XVIII „Opis sposobu obliczenia ceny” – wykreśla się dotychczasowy pkt. nr 5 – treść zamieszczona pomyłkowo – bez związku z postępowaniem – zmienia się numeracja zapisów:  nr 6 to pkt. 5 itd. Ilość punktów w wyniku wykreślenia wynosi 6.

 

 

Komisja przetargowa w NOSPR 

 

Katowice, 2017-05-10

Rejestr zmian

Brak zmian.