Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach na podstawie Art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 tekst ujednolicony) wprowadza zmianę do SIWZ, polegającą na zmianie zapisu:

1. Ustęp VIII pkt. 9 otrzymuje brzmienie:
„Próbki należy dostarczyć w dniach  29 - 30 maja 2017 r. w godz. 8.00-15.00. (przed otwarciem ofert) termin należy uzgodnić z Zamawiającym telefonicznie: nr  tel.: 510923028.”

2. Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2. otrzymuje brzmienie:
„Dostawa winna nastąpić do pomieszczeń Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, na koszt Wykonawcy i bez jakiegokolwiek udziału pracowników Zamawiającego, w ostatecznym terminie do dnia 1 października 2017 r.”

Komisja przetargowa w NOSPR

Katowice, 2017-05-19

Rejestr zmian

Brak zmian.