PYTANIA I ODPOWIEDZI
przetarg nieograniczony na dostawę prowadzony pod nazwą „DOSTAWA SKRZYŃ TRANSPORTOWYCH DLA NOSPR” nr sprawy NOSPR/12/2017

Pytania nr 1 - zestaw

1.    Pytanie 1.:
Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie skrzyń transportowych w kolorze ciemnobrązowym
(w SIWZ jest podany tylko kolor czarny)?
Odpowiedź nr 1.1.:
Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania skrzyń transportowych w innym kolorze niż czarny, np. w kolorze ciemnobrązowym.
Zamawiający wprowadza zmianę do SIWZ – Załącznik nr 2 „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 4 lit. d.  Publikacja o zmianie, na stronie BIP NOSPR.
2.    Pytanie 2.:
Czy oferent z zagranicy podając ceny w EURO netto musi podawać również kwotę EURO brutto z 23 % VAT ? Jeżeli jest to wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów netto/netto?
Odpowiedź nr 1.2.:  
Zamawiający wymaga podania w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ): ceny łącznej netto (bez podatku VAT), ceny łącznej brutto (z podatkiem VAT) oraz wysokości podatku VAT zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami o podatku od towarów i usług.
3.    Pytanie 3.:
Czy skrzynia wiolonczelowa, próbka dostarczona przed otwarciem ofert  musi posiadać wygrawerowane LOGO. Jeżeli tak to proszę o przysłanie wzoru w PDF?
Odpowiedź nr 1.3.:
Zamawiający nie wymaga aby skrzynia transportowa na wiolonczelę – próbka, miała wygrawerowane logo oraz nazwę Zamawiającego.
Zamawiający wymaga wykonanie wygrawerowania logo oraz nazwy Zamawiającego na skrzyniach po zawarciu umowy z Wykonawcą.
Zamawiający wymaga aby skrzynia transportowa na wiolonczelę – próbka, odpowiadała kryteriom zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia: posiadała m.in. numer skrzyni oraz nazwę i oznaczenie instrumentu.

Opracowała:
Komisja przetargowa NOSPR

Katowice, 2017-05-10

Pytania – zestaw nr 2:
1. W jakim dokładnie terminie należy dostarczyć próbkę, 29-30 maj czy czerwiec / (VII pkt 9).
Odpowiedź nr 2.1:
1. W ustępie VIII pkt. 9 treść zawiera następującą omyłkę pisarską :
„Próbki należy dostarczyć w dniach  czerwca – 29 - 30 maja 2017 r. w godz. 8.00-15.00.(przed otwarciem ofert) …”
Zamawiający wprowadza zmianę do SIWZ, ustęp VIII pkt. 9 otrzymuje brzmienie:

„Próbki należy dostarczyć w dniach  29 - 30 maja 2017 r. w godz. 8.00-15.00. (przed otwarciem ofert) termin należy uzgodnić z Zamawiającym telefonicznie: nr  tel.: 510923028.”

2. Jaki jest dokładny termin dostawy skrzyń? Podane są dwa terminy; 1 październik 2017 (VI) oraz 1 grudnia 2017 (zał. 2 pkt. 2).
Odpowiedź nr 2.2:
Zamówienie winno być zrealizowane w terminie do 1 października 2017 r. zgodnie z zapisem ust. VI.
Zamawiający wprowadza poprawkę w SIWZ w Załączniku nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia w pkt. 2:
 „Dostawa winna nastąpić do pomieszczeń Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, na koszt Wykonawcy i bez jakiegokolwiek udziału pracowników Zamawiającego, w ostatecznym terminie do dnia 1 października 2017 r.”
3. Próbna skrzynia na wiolonczele:
Prosimy o podanie dokładnych wymiarów futerałów które są niezbędne do precyzyjnego zabezpieczenia instrumentu w skrzyni.
Odpowiedź nr. 2.3:
Prosimy o zastosowanie wymiarów standardowych futerału na wiolonczelę.

Opracowała:
Komisja przetargowa NOSPR

Katowice, 2017-05-19


Rejestr zmian

Brak zmian.