Ogłoszenie nr 88193 - 2017 z dnia 2017-05-25 r.

 

Katowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

 

Ogłoszenia o zamówieniu

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

 

Numer: 77182/2017
Data: 28/04/2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 24026020600000, ul. Pl. Wojciecha Kilara  1, 40202   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 327 325 300, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., faks 322 571 384.
Adres strony internetowej (url): www.nospr.org.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności w wysokości nie mniejszej niż 600 tys. zł
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności w wysokości nie mniejszej niż 250 tys. zł

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: posiadają certyfikat ISO lub równoważny
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: wykonawca ma wdrożony system zarządzania jakości i go stosuje

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 3)
W ogłoszeniu jest: Oświadczenie o spełnianiu kryterium selekcji tak
W ogłoszeniu powinno być: Oświadczenie o spełnianiu kryterium selekcji nie

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 31/05/2017, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 13/06/2017, godzina: 10:00

 

II.2) Tekst, który należy dodać

 

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Doświadczenie: wykonawca w okresie ostatnich trzech lat wykonał/wykonuje co najmniej 3 dostawy o tożsamym charakterze, w tym min. jedną o wartości niemniej niż 50 tys. zł netto dla orkiestry symfonicznej

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Inne dokumenty: 1.referencje lub inne potwierdzające należyte wykonanie/wykonywanie wymaganych dostaw lub oświadczenie 2. dowód wniesienia wadium 3. próbkę tj. skrzynię na wiolonczelę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w terminie określonym w SIWZ

 

 

 

Attachments:

FileDescriptionFile size
Download this file (SIWZ zmiana 3.doc)SIWZ zmiana 3.doc2017-05-25 14:271166 kB

Rejestr zmian

Brak zmian.