Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę skrzyń transportowych dla NOSPR (znak sprawy: NOSPR/12/2017)

Postępowanie prowadzone jest w ramach Projektu nr POIS.08.01.00-001098/16 „Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach” realizowany w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wpłynęły trzy oferty. Oferty spełniły stawiane warunki.

1.W wyniku przeprowadzenia oceny, jako najkorzystniejsza wybrana została Oferta nr 2:

Konsorcjum: M. Ostrowski Sp. j. al. Armii Krajowej 5, 50-541 Wrocław oraz Wojciech Barczak BARCZAK CASES Słupia pod Bralinem nr 62, 62-642 Perzów, która otrzymała w wyniku oceny ofert razem 87,00 pkt., w tym:
„cena” = 50 pkt.
„okres gwarancji” = 7,00 pkt.
„jakość”= 30,00 pkt.
Wartość zamówienia wynosi 221.252,40 zł brutto.

2. W niniejszym postępowaniu wzięły również udział firmy:

1. Oferta nr 1 – Serwis Gwarancyjny i Pogwarancyjny Instrumentów Dętych Piotr Śmietana ul. Zacisze 2/3 40-025 Katowice , która otrzymała w wyniku oceny ofert razem 63,30 pkt., w tym:
„cena” = 30,80 pkt.
„okres gwarancji” = 10,0 pkt.
„jakość”= 22,50 pkt.
Wartość zamówienia wynosi 359.143,27 zł brutto.

2. Oferta nr 3 – Kolberg Percussion GmbH Stuttgarter Str. 157 73066 Uhingen Germany, która otrzymała w wyniku oceny ofert razem 73,91 pkt., w tym:
„cena” = 31,41 pkt.
„okres gwarancji” = 20,00 pkt.
„jakość”= 22,50 pkt.
Wartość zamówienia wynosi 352.186,00 zł brutto.

Katowice, 2017-07-03

Komisja przetargowa NOSPR
Marzenna Przywarka

Rejestr zmian

Brak zmian.