ZAPYTANIE OFERTOWE
Na dostawę wózków transportowych na pulpity i krzesła dla Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, ZPP/NOSPR/17/2017, CPV- 34911100-7 (wózki).

Zapytanie ofertowe realizowane jest w ramach projektu nr POIS.08.01.00-001098/16 „Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach” realizowanego w zakresie Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
I.    NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
NARODOWA ORKIESTRA SYMFONICZNA POLSKIEGO RADIA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
Plac Wojciecha Kilara 1,
40-202 Katowice                                                              
fax: (32) 257-13-84
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Strona internetowa http://www.bip.nospr.org.pl/
II.    OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA.
Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa nowych, nieużywanych, nie będących przedmiotem ekspozycji  3 sztuk profesjonalnych wózków do transportu krzeseł orkiestrowych oraz 10 sztuk wózków do transportu pulpitów oraz krzeseł orkiestrowych (typu platforma).
1.    Wózki do transportu krzeseł orkiestrowych muszą być:
a)    Przystosowane do jednoczesnego transportu 4-6 krzeseł, ułożonych na stos (będą sztaplowane).
b)    Konstrukcja wózka ma być wykona ze spawanych rur stalowych o średnicy min. 20mm.
c)    Konstrukcja ma być pomalowana proszkowo na kolor czarny lub podobny ciemny.
d)    Długość i rozstaw ramion wózka ma być dostosowana do przewozu krzeseł posiadanych przez NOSPR o wymiarach 500x400 mm.
e)    Wymagane wymiary wózków to: długość ramion 540-550 mm. a ich rozstaw 290 -300 mm.
f)    Uchwyty wózków mają być wykończone gumą antypoślizgową.
g)    Każdy wózek ma być wyposażony w dwa koła z oponami z gumy o średnicy min.  200 mm.
2.    Wózki do transportu pulpitów orkiestrowych oraz krzeseł (typu platforma).
a)    Uchwyty wózków mają być wykonane z rur stalowych
b)    Platforma z aluminium, która dodatkowo ma być wykończona antypoślizgowo.
c)    Platforma ma mieć zabezpieczone krawędzie, w celu zapewnienia bezpiecznego transportu pulpitów oraz krzeseł.
d)    Wymiary platformy wózków muszą być dostosowane przewozu krzeseł oraz pulpitów posiadanych przez NOSPR, tj. krzeseł o wymiarach 500x400 mm oraz pulpitów o rozstawie podstawy 500 mm.
e)    Wymagane wymiary wewnętrznej powierzchni załadunkowej to: długość 1750 -1760 mm oraz szerokość 520-540 mm.
f)    Każdy wózek ma być wyposażony w cztery najwyższej jakości kółka o średnicy min. 100mm., przy czym dwa kółka mają być skrętne oraz wyposażone w hamulce.
3.    Wózki muszą spełniać warunek użytkowy – zgodny z przeznaczeniem tzn. muszą być dopasowane do wymiarów posiadanych przez NOSPR pulpitów i krzeseł orkiestrowych.
III.    OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1.    Wymagana jest zgodność parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia – ust. II
2.    Złożą wypełniony formularz oferty -  Załącznik nr 1.
3.    Ocena spełniania powyższych warunków zostanie dokonana na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawców.
IV.    TERMIN DOSTAWY.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi do dnia 1 września 2017 r.
V.    TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.
1.    Termin składania ofert upływa dnia 12 lipca 2017 r., o godzinie 11:00.
2.    Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po wyborze Wykonawcy.
3.    Oferty należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:
„Oferta na dostawę wózków transportowych dla NOSPR w Katowicach. Nie otwierać przed dniem 12 lipca 2017r., godz. 11:00”.
4.    Ofertę należy złożyć w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą
w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice w Kancelarii NOSPR, II piętro, pokój nr 234.
5.    Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Zamawiającego.
VI.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.    Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VII.    KRYTERIA OCENY OFERTY.
1.    Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:
Ceny (100%)
W kryterium „Cena” zostanie zastosowany wzór:
Ocena punktowa = (cena minimalna brutto / cena brutto oferty badanej) x 100 pkt x 100%
VIII.    WARUNKI PŁATNOŚCI.
1.    Zamówienie będzie realizowane ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
2.    Zapłata za wykonany przedmiot niniejszej Umowy dokonana będzie przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę i zatwierdzonej pod względem rachunkowym, formalnym i merytorycznym przez Zamawiającego, w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu umowy.
3.    Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
IX.    ZAWARCIE UMOWY.
1.    Udzielenie zamówienia finalizuje zawarcie umowy z Wykonawcą oraz wystawienie faktury.
2.    Umowa zostanie zawarta w terminie 10 dni od zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
X.    INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA LUB JEGO ODWOŁANIA.
1.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia całości procedury związanej ze złożonym zapytaniem ofertowym bez wyboru oferenta.
2.    Postępowanie może zostać unieważnione lub odwołanie, tyko z powodu zaistnienia ważnych przyczyn.
XI.    UWAGI.
Zamawiający udostępni posiadane krzesła i pulpity do weryfikacji wymiarów.

Załączniki:
1.    Załącznik nr 1 – Oferta.
2.    Załącznik nr 2 - Projekt umowy

Attachments:

FileDescriptionFile size
Download this file (Zapytanie ofertowe 2017 - oferta, umowa.doc)Zapytanie ofertowe 2017 - oferta, umowa.doc2017-07-04 14:331618 kB

Rejestr zmian

Brak zmian.