ZMIANA DO SIWZ
w postępowaniu na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego sprzątania siedziby NOSPR, nr sprawy: NOSPR/16/2017


I. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach na podstawie Art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 tekst jednolity.), wprowadza zmianę do SIWZ oraz „Ogłoszenia o zamówieniu”, polegającą na:

1. Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ w pkt. 8.6 polegająca na wykreśleniu części zdania po słowach „… do postanowień art. 23 ust. 2 ustawy” zakończone kropką.

2. Zamawiający wprowadza zmianę do SIWZ polegająca na wykreśleniu w pkt. 8.8  na końcu zdania litery „l”, pozostaje: „… oraz dodatkowo z pkt. 8.1 lit.: a, c. „

3. Zamawiający wprowadza zmianę do SIWZ polegająca na wykreśleniu w pkt. 8.9 lit. d), polegającą na wykreśleniu w treści literki „a” oraz „l” , pozostaje: „…Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt. 8.1 lit.: c, d, e, f, g, k,…”

4. Zmiana w pkt. 12.18:
„ Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

NOSPR - oferta na:
„USŁUGĘ  KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA SIEDZIBY NOSPR”`
Nie otwierać przed 21 lipca 2017 r., godz. 12.00”
5. Zmiana w pkt. 13.2:

„Termin składania ofert upływa dnia 21.07.2017 r. o godz. 11.30. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.”

6. Zmiana w pkt. 16.1:

7.1.    Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego wagą:
a)    Cena     – 60%
b)    Ocena techniczna - 20%
c)    Deklarowana ilość pracowników – 20%
1. Kryterium „Cena”                                 -    60%
W kryterium „Cena” zostanie zastosowany wzór:
Ocena punktowa = (cena minimalna brutto / cena brutto oferty badanej) x 100 pkt x 60%
2. Ocena techniczna – deklarowane, wymagane urządzenia techniczne:
urządzenie do prania wykładzin dywanowych oraz tapicerki meblowej, maszyny o napędzie elektrycznym do mycia kamiennych, granitowych podłóg, urządzenia do czyszczenia i froterowania parkietów wg Załącznika nr 5.                        -    20%
W kryterium „Ocena techniczna” zostanie zastosowany wzór:
Ocena punktowa=( ilość  deklarowanych „urządzeń” badanej oferty/maksymalną ilość deklarowanych „urządzeń” )x100 x 20%

3.  Deklarowana ilość pracowników, liczona w pełnych etatach    -    20%

Uwaga:
Ilości osób/pracowników podanych w Załączniku nr 10 - dotyczą wyłącznie osób wykonujących usługę sprzątania, nie należy wliczać osoby pełniącej funkcję „koordynatora/kierownika”.

W kryterium „Deklarowana ilość pracowników, liczona w pełnych etatach” zostanie zastosowany wzór:
Ocena punktowa=( ilość  deklarowanych pełnych etatów badanej oferty/maksymalną ilość deklarowanych  pełnych etatów)x100x20%

Ocena końcowa  = 
ocena punktowa w kryterium „Cena” + ocena punktowa w kryterium „Ocena techniczna” + ”Deklarowana ilość pracowników, liczona  w pełnych etatach”

Zamawiający informuje, że w związku z wprowadzonymi zmianami zostaje opublikowana zmiana „Ogłoszenia o zamówieniu” w BZP oraz BIP.

Komisja ds. przetargów NOSPR

Rejestr zmian

Brak zmian.