ZMIANA DO SIWZ
w postępowaniu na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługę fizycznej ochrony ludzi imienia w siedzibie NOSPR, nr sprawy: NOSPR/15/2017


Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach na podstawie Art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 tekst jednolity.), wprowadza zmianę do SIWZ oraz „Ogłoszenia o zamówieniu”, polegającą na:

1. Zamawiający wprowadza zmianę do SIWZ polegająca na wykreśleniu w pkt. 11.4  litery „l” w pierwszym zdaniu i pozostaje: „…wymienionych w pkt. 8.1 lit. a, c, d, e, f, h, k dotyczących …. „

2. Zmiana w pkt. 15.18:
„ Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

NOSPR - oferta na:
„USŁUGĘ  KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA SIEDZIBY NOSPR”`
Nie otwierać przed 21 lipca 2017 r., godz. 10.00”
3. Zmiana w pkt. 16.2:

„Termin składania ofert upływa dnia 21.07.2017 r. o godz. 09.30. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.”

4. Zmiana w pkt. 19.1:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego wagą:
1. Cena                 – 60%
2. Deklarowana, dobowa (tzn. w ciągu 24 godzin), ilość pracowników, liczona w pełnych etatach, stanowiącą standardową obsadę w dniu roboczym na wszystkich posterunkach razem                     - 20%
3. Deklarowana ilość pracowników ogółem, liczona w pełnych etatach, stanowiąca całą obsadę usługi ochrony NOSPR     – 20%

Uwaga:
Ilości osób/pracowników wymienionych  w pkt. 2 oraz pkt. 3 dotyczą wyłącznie obsady posterunków,     nie należy wliczać osoby pełniącej funkcję „koordynatora ochrony”.

19.2. Ocena końcowa:
a)     W kryterium „Cena” zostanie zastosowany wzór:
Ocena punktowa = (cena minimalna brutto / cena brutto oferty badanej) x 100 pkt x 60%

b)     W kryterium „Deklarowana dobowa ilość pracowników-etatów”
zostanie zastosowany wzór:

Ocena punktowa=( ilość  dobowa deklarowanych pracowników-etatów badanej oferty/maksymalną ilość dobową deklarowanych  pracowników-etatów)x100x20%

c)     W kryterium „Deklarowana ilość pracowników-etatów ogółem” zostanie zastosowany wzór:
Ocena punktowa=( ilość  deklarowanych pracowników-etatów ogółem badanej oferty/maksymalną ilość deklarowanych  pracowników-etatów ogółem)x100x20%

d) Ocena końcowa  =  ocena punktowa w kryterium „cena”  +   ocena punktowa w kryterium ”Deklarowana dobowa ilość pracowników-etatów ” + ocena punktowa w kryterium „Deklarowana ilość pracowników-etatów ogółem”

5. Załącznik nr 5 „Opis przedmiotu zamówienia”,  pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca skieruje do realizacji usługi ochrony osoby sprawne fizycznie i intelektualnie, nie karane, nie figurujące w Krajowym Rejestrze Karnym”.

Zamawiający informuje, że w związku z wprowadzonymi zmianami zostaje opublikowana zmiana „Ogłoszenia o zamówieniu” w BZP oraz BIP.

Komisja ds. przetargów NOSPR
Katowice, 2017-07-13

Rejestr zmian

Brak zmian.