PYTANIA – ODPOWIEDZI
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NOSPR/15/2017
USŁUGA FIZYCZNEJ OCHRONY LUDZI I MIENIA W SIEDZIBIE NOSPP

ZESTAW NR 1:

Pytanie nr 1: Proszę o wyjaśnienie kryterium ,,deklarowana, dobowa (tzn. w ciągu 24 godzin), ilość pracowników, liczona w pełnych etatach, stanowiąca obsadę, w dniu roboczym, na wszystkich posterunkach razem liczona bez etatu’’. Dlaczego na końcu zdania Zamawiający wskazuje zapis ,,liczona bez etatu’’, gdzie na jego początku jest zapis ,,liczona w pełnych etatach?
Odp. nr 1: Zamawiający wprowadza zmianę w ust. 19.1 pkt. 2 w SIWZ: wykreśla się słowa  „liczona bez etatu..”

Pytanie nr 2: Czy kryterium ,,deklarowana , dobowa (tzn. w ciągu 24 godzin), ilość pracowników, liczona w pełnych etatach, stanowiąca obsadę, w dniu roboczym, na wszystkich posterunkach razem liczona bez etatu’’ odnosi się do wymaganego od dnia rozpoczęcia usługi stanu faktycznego zatrudnienia pracowników?
Odp. nr 2:    Tak.

Pytanie nr 3: Czy kryterium ,,deklarowana ilość pracowników ogółem, liczona w pełnych etatach, stanowiąca całą obsadę usługi ochrony NOSPR’’ odnosi się do ilości wszystkich pracowników ochrony świadczących usługę na obiekcie Zamawiającego, zatrudnionych do obsługi NOSPR przez Wykonawcę?
Odp. nr 3: Zgodnie z „Uwagą” w ust. 19.1.ilość pracowników dotyczy wszystkich pracowników bez osoby koordynatora.

Pytanie nr 4: Proszę o podanie miesięcznej ilości rbg ochrony oraz podanie całkowitej w skali całego okresu ilości rbg ochrony w celu prawidłowego przygotowania oferty oraz w celu możliwości porównania wszystkich złożonych ofert, w szczególności iż Zamawiający żąda podania ceny za całość? Zamawiający jest zobowiązany opisać przedmiot zamówienia w sposób niebudzący wątpliwości, w szczególności podać szczegółowe parametry będące podstawą obliczenia ceny oferty.
Odp. nr 4: Liczba roboczogodzin wynika bezpośrednio z opisu przedmiotu zamówienia załącznik nr 5 SIWZ pkt. 10. Zamawiający podaje czas obsad poszczególnych posterunków oraz ilości osobowe obsady. W przypadku posterunku mobilnego szacunkowy czas trwania pracy.

Pytanie nr 5: Na jakiej podstawie Zamawiający żąda od wykonawcy podania ceny za całość, skoro zastrzega sobie prawo do zmiany ilości godzin pracy?
Odp. nr 5: Wynagrodzenie nie będzie rozliczane godzinowo.  Załącznik nr 4, §  4 pkt. 4.

Pytanie nr 6: Proszę o obligatoryjne podanie ilości rbg przez Zamawiającego wymaganej od wykonawcy do świadczenia usługi.
Odp. nr 6: Liczba roboczogodzin wynika bezpośrednio z opisu przedmiotu zamówienia załącznik nr 5 SIWZ pkt. 10. Zamawiający podaje czas obsad poszczególnych posterunków oraz ilości osobowe obsady. W przypadku posterunku mobilnego szacunkowy czas trwania pracy.

Pytanie nr 7: W jaki sposób Zamawiający będzie weryfikował oświadczenie złożone przez Wykonawcę w kryterium ,,deklarowana ilość pracowników ogółem, liczona w pełnych etatach, stanowiąca całą obsadę usługi ochrony NOSPR’’ w trakcie realizacji zamówienia?
Odp. nr 7 : Załącznik nr 4, §  3.

Pytanie nr 8: Czy podana przez Wykonawcę liczba pracowników zatrudnionych na pełny etat w kryterium ,, deklarowana ilość pracowników ogółem, liczona w pełnych etatach, stanowiąca całą obsadę usługi ochrony NOSPR’’ ma obligatoryjnie świadczyć usługę na obiekcie?
Odp. nr 8: Tak.

Pytanie nr 9: Czy w kryterium ,, deklarowana ilość pracowników ogółem, liczona w pełnych etatach, stanowiąca całą obsadę usługi ochrony NOSPR’’ należy uwzględnić również osoby, które będą w gotowości u Wykonawcy w sytuacji zajścia zdarzeń tj. zwolnienie lekarskie, urlop? Jeżeli tak, proszę o podanie maksymalnej liczby takich pracowników jaką wykonawca może przyjąć do tego kryterium.
Odp. nr 9: Informacja stanowi kryterium oceny oferty.

Pytanie nr 10: Wnoszę o modyfikację par.2 ust.1 Umowy, w zakresie: ,,wykonawca zobowiązuje się realizować zadania z należytą starannością w czasie ustalonym przez Zamawiającego oraz z gotowością wykonania zadań w każdym czasie po zawiadomieniu przez Zamawiającego o wystąpieniu potrzeby ich realizacji, jednakże nie wcześniej niż po 48 godzinach od przesłanego przez Zamawiającego i potwierdzonego przez Wykonawcę, zlecenia dodatkowej ochrony’’. Poprzedni zapis, był zbyt mało precyzyjny. Wykonawca jest podmiotem profesjonalnym, który musi mieć określony czas na przygotowanie się do zlecenia. Nie może dojść do sytuacji, w której wykonawca otrzymuje informację np. o zapotrzebowaniu na zwiększenie ochrony w ciągu godziny i w ciągu godziny ma wywiązać się z tegoż obowiązku.
Odp.  nr 10: Zamawiający nie widzi powodu do zmiany zapisu w umowie.

Pytanie nr 11: Zamawiający w pkt.3 zał.nr 5 wskazuje, iż ,,wykonawca ma skierować do realizacji usługi osoby sprawne fizycznie i intelektualnie’’ Czy zapis ten należy rozumieć jako zakaz osób z orzeczeniem o niepełnosprawności?
Odp. nr 11: Nie.

Pytanie nr 12: Wnoszę o wykreślenie par.2 ust.6 Umowy bądź jego modyfikację: ,,Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazana osoby do wymiany, w uzasadnionych sytuacjach, w szczególności jeżeli nie będzie należycie wykonywał usługi  bądź nie będzie posiadał kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku pracownika ochrony, bez podania przyczyny, w każdej chwili trwania umowy’’. Poprzedni zapis naruszał podstawowe zasady współżycia społecznego i mógł prowadzić do nadużyć ze strony Zamawiającego.
Odp. nr 12: Zamawiający nie widzi powodu do zmiany zapisu w umowie.

Pytanie nr 13: Proszę o wyjaśnienie zapisu w par. 2 ust.7 Umowy ,,koordynator ochrony (szef ochrony) z wynagrodzeniem adekwatnym do wykonywanej funkcji’’ ?
Odp. nr 13: Wynagrodzenie związane z pełnieniem funkcji kierowniczej.

Pytanie nr 14: Na jakiej podstawie prawnej Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania osoby, którą Wykonawca ma obowiązek zatrudnić na podstawie umowy o pracę na okres trwania umowy, która będzie pełniła funkcję koordynatora ochrony z wynagrodzeniem adekwatnym do wykonywanej funkcji, w pełnym wymiarze czasu pracy’’? Czy Zamawiający żąda od wykonawcy zatrudnienia pracownika Zamawiającego na podstawie 23’ Kodeksu Pracy?
Odp. nr 14: Nie zachodzi okoliczność wynikająca z art. 23’ Kp. Osoba zatrudniona na stanowisku koordynatora musi być gwarantem najwyższej jakości świadczenia usługi ochrony w NOSPR.

Pytanie nr 15: W przypadku konieczności przejęcia pracowników na podstawie art.23’ KP prosimy o:
a) podanie średniego wynagrodzenia pracownika, którego należy przejąć,
b) przedstawienie regulaminu akcji socjalnej i obowiązującego regulaminu pracy celem uwzględnienia w kalkulacji wszystkich składników wynagrodzeń i innych (np. nagrody jubileuszowe) wpływających na koszty robocizny bezpośredniej
c) określenie ilości zaległych urlopów, jak również informacji, czy w okresie trwania umowy pracownik nabędzie uprawnienia emerytalne.
Odp. nr 15: Nie zachodzi okoliczność wynikająca z art. 23’ Kp.

Pytanie nr 16: Jakie konsekwencje wykonawca poniesie w sytuacji, gdy wskazany przez Zamawiającego koordynator ochrony nie zaakceptuje warunków finansowych Wykonawcy?
Odp. nr 16: Zamawiający oczekuje, że Wykonawca, który przystąpi do zamówienia publicznego zdoła wypełnić ten warunek umowy.

Pytanie nr 17: Wnoszę o modyfikację par.2 ust.7 Umowy, w zakresie: ,,Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania osoby, którą wykonawca zobowiązuje się zatrudnić na podstawie umowy o pracę na okres trwania niniejszej umowy, która będzie pełniła funkcję ,,Koordynatora ochrony’’ (szefa ochrony) z wynagrodzeniem adekwatnym do wykonywanej funkcji, w pełnym wymiarze czasu pracy na warunkach zaproponowanych przez Wykonawcę’’.
Odp. nr 17: Zamawiający nie widzi powodu do zmiany zapisu w umowie.

Pytanie nr 18: Wnoszę o modyfikację par.2 ust.9 Umowy, w zakresie: ,,Wykonawca przedstawi podpisane przez strony kopie zawartych umów o pracę zanonimizowane, dla wszystkich zatrudnionych osób w celu realizacji niniejszej usługi, najpóźniej w pierwszym dniu trwania niniejszej umowy’’.   Zaznaczam, iż w tej kwestii zajął stanowisko Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych z dnia 23 września 2016 roku, w którym to wskazał, iż cyt: ,,zatem z przepisów prawa w żaden sposób nie wynika uprawnienie zamawiającego do żądania od wykonawcy będącego pracodawcą kopii umów o pracę i zakresów obowiązków pracowników ani obowiązek przekazania kopii tychże dokumentów przez wykonawcę.
Odp. nr 18: Zamawiający nie widzi powodu do zmiany zapisu w umowie. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca spełni ten warunek zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie nr 19: Wnoszę o modyfikację par.6 ust.1 Umowy, w zakresie: ,,w przypadku zawinionego nienależytego wywiązywania się Wykonawcy z warunków zawartych w niniejszej umowie Zamawiający sporządzi protokół, w którym poda i uzasadni stwierdzone uchybienia’’.
Odp. nr 19: Zamawiający nie widzi powodu do zmiany zapisu w umowie.

Pytanie nr 20: Wnoszę o wprowadzenie do par.10 Umowy, zapisu: ,, Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zalegania Zamawiającego z zapłatą umówionego wynagrodzenia’’.
Odp. nr 20: Zamawiający nie widzi powodu do zmiany zapisu w umowie.

Pytanie nr 21: Na jakiej podstawie prawnej Zamawiający zastrzega sobie zatrudnienie pracowników przez wykonawcę wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego?
Odp. nr 21: Osoby zatrudnione muszą być gwarantem najwyższej jakości świadczenia usługi ochrony w NOSPR i podlegają ocenie Zamawiającego.

Pytanie nr 22: Co będzie przedmiotem oceny i podstawą do uzyskania akceptacji Zamawiającego wobec pracowników Wykonawcy skierowanych do realizacji usługi?
Odp. nr 22: Wymogi co do osób zatrudnionych określono w Załączniku nr 5 „Opis przedmiotu zamówienia”

Pytanie nr 23: Wnoszę o wykreślenie zapisu ,,uwaga: zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wymiany osób zatrudnionych do ochrony, bez podania przyczyny’’. Narusza to podstawowe zasadny współżycia społecznego, wobec powyższego zasługuje na wykreślenie. Zamawiający nie może w sposób dobrowolny wydawać negatywnych opinii wobec pracowników wykonawcy, ponieważ może dojść do nadużyć ze strony Zamawiającego, co w konsekwencji może doprowadzić do niewykonania przez Wykonawcę zamówienia.
Odp. nr 23: Zamawiający nie rozumie określenia: „…sposób dobrowolny wydawać negatywnych opinii wobec pracowników wykonawcy…”. Opis przedmiotu zamówienia szczegółowo określa wymagania stawiane pracownikom ochrony świadczącym usługę dla NOSPR.

Pytanie nr 24: Czy posterunek ,,I – posterunek dwuosobowy’’ – należy rozumieć całodobowo przez wszystkie dni tygodnia?
Odp. nr 24: Tak.

Pytanie nr 25: Do której godziny pracownik wykonawcy ma wykonywać usługę w posterunku ,,II – posterunek jednoosobowy – w godzinach od 8-21, od 21 – do której?
Odp. nr 25: Posterunek II, obsługa całodobowa, godziny są podane w celu informacji, że na tym posterunku pracują również portierzy, którzy pełnią swoje dyżury w ciągu dnia od godz. 8.00 do 21.00, a po godz. 21.00 pracownik ochrony pracuje samodzielnie, bez pracowników Zamawiającego.

Pytanie nr 26: Proszę o podanie ilości koncertów planowanych w soboty, niedziele i święta w ciągu 12 miesięcy. W jaki sposób Wykonawca ma obliczyć ilość rbg skoro nie zna tzw. dni koncertowych , a ma zabezpieczyć ochroną pół godziny przed i po otwarciu kas. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany czasu pracy kasjerek. Powyższy zapis narusza podstawowe zasady wynikające z art.7 ustawy pzp. Zamawiający jest zobowiązany do opisania przedmiotu zamówienia w sposób szczegółowy, tak by po stronie wykonawcy nie budziły żadne zapisy wątpliwości.
Odp. nr 26: Średnia ilość dni koncertowych wynosi 5 na tydzień w sezonie artystycznym. Czas pracy kas określa opis III posterunku w pkt. 10 Załącznika nr 5 SIWZ oraz akapit ostatni w pkt. 11.
Informacja ze sprawozdania K-01 GUS – ilość koncertów w roku 2016 wynosi 322.

Pytanie nr 27: Proszę o potwierdzenie, iż podany przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. nr 5 stan osoby posterunków będzie niezmienny przez cały okres realizacji zamówienia.
Odp. nr 27: Opis przedmiotu zamówienia zdaniem zamawiającego jest wyczerpujący.

Pytanie nr 28: Wnoszę o zawarcie w umowie, klauzuli, która umożliwi obu stronom rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem tj.: ,,każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia’’. Zaznaczam, iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, dlatego powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były zrównoważone. Prawo jednostronnego wypowiedzenia umowy przysługujące obu stronom z okresem wypowiedzenia umożliwiającym drugiej stronie dostosowanie się do sytuacji, jest w opinii Wykonawcy celowe.
Odp. nr 28: Załącznik nr 4 § 11 pkt. 1.

Pytanie nr 29: Czy w przypadku zadeklarowania przez pracownika ochrony pracy powyżej pełnego etatu, Zamawiający oprócz wymogu umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin, pozostawia w gestii Wykonawcy formę zatrudnienia w dodatkowym wymiarze roboczogodzin dla tego samego pracownika?
Odp.: nr 29: Zamawiający wymaga zatrudnienia osób/etatów zgodnie z zadeklarowana ilością osób/etatów.

Pytanie nr 30: W związku z określonym terminem zakończenia realizacji usługi obejmującym miesiące 2018 roku, wnoszę o wprowadzenia do umowy klauzuli waloryzacyjnej za ten okres. Wykonawca biorąc pod uwagę zakres zmian jakie w ostatnich 2 latach następują w związku ze zmianą wynagrodzeń, wykonawca składając ofertę nie jest w stanie przewidzieć jakie zmiany od stycznia 2018 roku w zakresie płac nastąpią. Wniosek o wprowadzenie klauzuli do umowy jest o tyle istotny (mimo, że umowa jest zawierana na okres 12 miesięcy), iż oferta jest składana w lipcu, gdzie wykonawca nie ma żadnych wytycznych, przepisów, informacji w zakresie zmiany wynagrodzeń przewidzianych na rok 2018.
Odp. nr  30: Załącznik nr 4 § 4 pkt. 3 lit. a).

Pytanie nr 31: Wnoszę o modyfikację kryteriów oceny ofert,
„19. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
1. Cena - 70%
    2. Deklarowana, dobowa (tzn. w ciągu 24 godzin) , ilość pracowników, liczona w     pełnych etatach, stanowiącą standardową obsadę, w dniu roboczym, na     wszystkich posterunkach razem    liczona bez etatu -    20%
    3. Deklarowana ilość pracowników ogółem, liczona w pełnych etatach, stanowiąca     całą obsadę usługi ochrony NOSPR -10%”

Zgodnie z art. 91 ust.2a ustawy prawo zamówień publicznych, kryterium o wadze przekraczającej 60% cena jest możliwe wyłącznie, gdy Zamawiający określą w opisie przedmiotu zamówienia, standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykażą w załączniku do protokołu, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia, z wyjątkiem art.72 ust.2 i art.80 ust.3 ustawy pzp. Wobec sytuacji, braku opisu standardów jakościowych, istotnych cech przedmiotu zamówienia, modyfikacja kryteriów oceny ofert (maksymalnie 60% - cena) jest w pełni uzasadniona.
Odp. nr 31: Zamawiający wprowadza zmianę do SIWZ oraz publikuje Zmianę ogłoszenia.

Pytanie nr  32: W SIWZ punkt 8 podpunkt j Zamawiający wymaga:
„j)    Wykonawca przedłoży zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez wykonawcę stosowania w prowadzonej działalności systemów zarządzania jakością, sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.
„Wykonawca, który z przyczyn niezależnych od niego, nie ma możliwości uzyskania dokumentów, o których mowa powyżej, może złożyć inne dokumenty dotyczące odpowiednio zapewnienia jakości lub środków zarządzania środowiskowego, potwierdzające stosowanie przez wykonawcę środków zapewnienia jakości zgodnych z wymaganymi normami zapewniania jakości lub środków zarządzania środowiskowego równoważnych środkom wymaganym na mocy mającego zastosowanie systemu lub norm zarządzania środowiskowego”.

Proszę o jednoznaczną odpowiedź czy Zamawiający zaakceptuje ww. warunek jeżeli Wykonawca przedstawi certyfikat ISO 9001:2008
Odp. nr 31: Tak. Ważny.

ZESTAW NR 2:

Pytanie nr 1 :W imieniu „….”, zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia. Pkt 7 ppkt 7.5 mówi, iż Wykonawca winien wykazać co najmniej 3 wykonane bądź wykonywane usługi polegające na ochronie fizycznej obiektów użyteczności publicznej.
Czy wymóg ten jest tożsamy z ochroną fizyczną wszystkich budynków użyteczności publicznej wymienionych w § 3 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422)?
Odp. nr 1: Budynek NOSPR zbudowany jest zgodnie z obowiązującym prawem w RP. Przeznaczeniem budynku jest działalność publiczna.


ZESTAW NR 3:

Pytanie nr 1: W załączniku nr 5 do SIWZ w pkt 10 Zamawiający wskazał, w zakresie posterunku IV że usługi ochrony mobilnej mają być realizowane przed, po i w trakcie trwania koncertów. Prosimy o jednoznaczne wskazanie jaką liczbę godzin wykonawca ma przyjąć do celów kalkulacyjnych – czy ma to być 4, 5 czy 6 godzin dyżuru podczas  koncertów?
Informacja jest potrzebna aby wszyscy wykonawcy, którzy będą chcieli złożyć oferty przyjęli tę samą liczbę roboczogodzin do kalkulacji.
Odp. nr 1: Informacja zawarta w Załączniku nr 5 jest wyczerpująca. Czas trwania dyżuru zależy od trwania koncertu, imprezy itp. Informacja ze sprawozdania K-01 GUS – ilość koncertów w roku 2016 wynosi 322.

Pytanie nr 2: Odnośnie opisu posterunku IV (załącznik nr 5 do SIWZ, pkt 10) prosimy o wskazanie ile koncertów należy przyjąć do kalkulacji?
Odp. nr 2: Średnia ilość koncertów w tygodniu wynosi 5 w sezonie artystycznym.
Informacja ze sprawozdania K-01 GUS – ilość koncertów w roku 2016 wynosi 322.

Pytanie nr 3: Jeżeli Zamawiający nie potrafi określić jaka jest planowana liczba koncertów w okresie realizacji niniejszego zamówienia – prosimy o podanie ile koncertów, eventów bądź innych imprez odbyło się w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wykonawcy jest to potrzebne w celu oszacowania ilości roboczogodzin dla posterunku IV – mobilnego.
Odp. nr 3: Średnia ilość koncertów w tygodniu wynosi 5 w sezonie artystycznym.
Informacja ze sprawozdania K-01 GUS – ilość koncertów w roku 2016 wynosi 322.

Pytanie nr 4: W „Istotnych postanowieniach umowy” stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ w  § 2 pkt 7 Zamawiający wskazał, że zastrzega sobie prawo do wskazania osoby, którą Wykonawca zobowiązuje się zatrudnić na postawie umowy o pracę na kres trwania niniejszej umowy, która będzie pełniła funkcję „Koordynatora ochrony” z wynagrodzeniem adekwatnym do wykonywanej funkcji.
Proszę doprecyzować:
- Ile wedle opinii Zamawiającego wynosi „adekwatne” wynagrodzenie?
- Ile aktualnie zarabia Koordynator ochrony?
Odp. nr 4: Adekwatne wynagrodzenie do pełnionej funkcji kierowniczej. Zamawiający nie ma wiedzy ile obecnie zarabia koordynator ochrony.

Pytanie nr 5: W sytuacji kiedy wskazany przez Zamawiającego Koordynator ochrony nie zaakceptuje warunków pracy i płacy zaproponowanych przez Wykonawcę, czy Wykonawca może przedstawić Zamawiającemu własnego kandydata do pełnienia wskazanej wyżej funkcji?
Odp. nr 5: Przystąpienie do postępowania przetargowego jest dobrowolne. Zamawiający określa swoje potrzeby pod kątem jakości wykonania usługi.

ZESTAW NR 4

Pytanie nr 1: Zamawiający w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stawia wymóg skierowania do realizacji zamówienia osób w wieku przedemerytalnym. Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „wieku przedemerytalnego”? Jednocześnie wskazujemy, iż ewentualne żądanie Zamawiającego skierowania do realizacji zamówienia osób, których obejmuje ochrona przedemerytalna w rozumieniu art. 39 Kodeksu pracy stanowi naruszenie art. 29 ust. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym „przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję”. Biorąc pod uwagę zakres zamówienia, tj. łącznie 4 posterunki, z czego 2 są całodobowe (obsługiwane na jednej zmianie przez 3 osoby), warunki udziału w postępowaniu dotyczące dysponowaniem osób skierowanych do realizacji zamówienia (w liczbie co najmniej 25, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy,  w tym: - co najmniej 20 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, bezpośrednio wykonujących czynności związane z ochroną), stawianie wymogu dotyczącego wieku przedemerytalnego odnośnie pracowników, może naruszać uczciwą konkurencję oraz narusza zasadę równości, ponieważ w sposób rażący zawęża krąg podmiotów mogących zrealizować zamówienie.
Co więcej,  może stawiać w uprzywilejowanej sytuacji dotychczasowego Wykonawcę, który wykonuje usługę ochrony na obiekcie Zamawiającego. Mając na uwadze, że Zamawiający uprawniony jest do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia w sposób który odpowiada jego potrzebom, to w tym wypadku brak jest związku pomiędzy jakością świadczonych usług a wiekiem pracowników biorących udział w realizacji zamówienia. Tym samym „wymóg wieku przedemerytalnego” jest nieuzasadniony,  a zarazem ograniczający dostęp do uzyskania zamówienia, co jak zostało wspomniane na wstępie narusz zasadę uczciwej konkurencji oraz równości.
Odp. nr 1: Określenie „wiek przedemerytalny” nie ma nic wspólnego z wiekiem osób będących przed emeryturą podlegających ochronie z tytułu prawa pracy, chodzi o tzw. wiek produkcyjny. Zamawiający wykreśli w SIWZ to określenie.

Pytanie nr 2: Zamawiający we wzorze umowy „zastrzega sobie prawo do wskazania osoby, którą Wykonawca zobowiązuje się zatrudnić  na podstawie umowy o pracę na okres trwania niniejszej umowy, która będzie pełniła funkcję „Koordynatora ochrony” (szefa ochrony),  z wynagrodzeniem adekwatnym do wykonywanej funkcji, w pełnym wymiarze czasu pracy”. Prosimy o skonkretyzowanie kwoty wynagrodzenia jako maksymalnego, które Zamawiający uzna za „adekwatne do wykonywanej funkcji”. Ponadto prosimy o doprecyzowanie, w jakich sytuacjach, tj. kiedy, po spełnieniu jakich przesłanek Zamawiający będzie wskazywał osobę mającą pełnić funkcję koordynatora? Zawracamy uwagę, iż Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy pzp obowiązany jest opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Biorąc pod uwagę, iż przytoczone postanowienie umowne w sposób istotny ingeruje w wewnętrzną organizację Wykonawcy oraz ma wpływ na realizację zamówienia a w szczególności na jego cenę , doprecyzowanie powyższego zapisu uważamy za niezbędne.
Odp. nr 2: Zamawiający nie ma intencji ingerować w organizację Wykonawców.

Pytanie nr 3: Zgodnie z pkt 10 Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający wymaga, aby usługa ochrony odbywała się w między innymi w soboty, niedziele i święta w dni koncertowe w godzinach pół godziny przed i po otwarciu kas. Prosimy o wskazanie dni koncertowych oraz godzin pracy kasjerek w te dni. Powyższe wyjaśnienia są niezbędne do wyceny oferty.
Odp. nr 3: Średnia ilość koncertów w tygodniu wynosi 5 w sezonie artystycznym, średnia obejmuje również niedziele, soboty i święta. Średni czas koncertu np. w niedzielę to 1,5 godz.
Informacja ze sprawozdania K-01 GUS – ilość koncertów w roku 2016 wynosi 322.

Pytanie nr 4: Zgodnie z pkt 10 Opisu Przedmiotu Zamówienia, jednym z posterunków jest posterunek mobilny (oznaczony cyfrą IV). Prosimy o wyjaśnienie, czy posterunek ten ma być zabezpieczony przez dodatkową osobę, czy też ma funkcjonować w  oparciu o pracowników, którzy pełnią ochronę całodobową na obiekcie? Prosimy również o wskazanie ilości dni koncertowych w okresie obowiązywania umowy. Informacje te są niezbędne do prawidłowej wyceny zamówienia.
Odp. nr 4: Obsadę wszystkich posterunków maja stanowić zatrudnieni pracownicy. Średnia ilość koncertów w tygodniu wynosi 5 w sezonie artystycznym.
Informacja ze sprawozdania K-01 GUS – ilość koncertów w roku 2016 wynosi 322.

ZESTAW NR 5

Pytanie nr 1: Czy zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.)?
Jeżeli tak, to bardzo proszę o modyfikację wzorca umowy w zakresie sposobu rozliczania się z wykonanej usługi poprzez dodanie następujących zapisów:
Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.).
Faktury elektroniczne  będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: ……………
Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie ww. adresu mailowego.
Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie e-faktur ze strony Zamawiającego jest ……………………
Odp. nr 1: Zamawiający nie precyzuje formy dostarczanej faktury i nie widzi powodu wprowadzenia zmian do umowy.

Pytanie nr 2: W związku z faktem, że Zamawiający w prowadzonym przez siebie postępowaniu będzie badał cenę każdej oferty przez pryzmat zawarcia w niej kosztów uwzględniających co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę/minimalną stawkę godzinową, proszę o udzielenie odpowiedzi, w jaki sposób Zamawiający weryfikował będzie, czy wspomniane minimalne wynagrodzenie/minimalna stawka godzinowa nie będą – w celu obejścia obowiązujących przepisów – pomniejszane przez wykonawców o koszty korzystania przez pracowników ze sprzętu lub wyposażenia niezbędnego do wykonania usługi albo inne koszty, np. koszty szkoleń?
Pytanie motywowane jest faktem, iż w związku ze zmianami legislacyjnymi w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę, obecnie wszystkie Oddziały ZUS mają obowiązek badania sposobu wynagradzania personelu, zatrudnionego przez przedsiębiorców do świadczenia usług. Za praktyki naganne, zagrożone sankcjami, ZUS uznaje m.in. pomniejszanie minimalnego wynagrodzenia/minimalnej stawki godzinowej personelu o różne koszty dodatkowe, w tym koszty korzystania ze sprzętu, wyposażenia niezbędnego do wykonania usługi lub koszty szkoleń. Weryfikacja powyższych praktyk może także następować poprzez bezpośrednie zwracanie się ZUS do Zamawiających – jako Zleceniodawców, wydatkujących środki publiczne, o udzielenie informacji w zakresie sposobu świadczenia usług na ich rzecz.
Odp. nr 2: Załącznik nr 4 § 4 pkt. 3 a), b) wyjaśniają zasadę weryfikacji wzrostu kosztów. Zamawiający nie zamierza wchodzić w kompetencje ZUS.

Pytanie nr 3: W nawiązaniu do zapisów umownych§ 9 pkt. 5 W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia albo do wysokości zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych, wynikających z tych zmian. – Czy Wykonawca ma rozumieć, że Zamawiający dopuszcza waloryzację w zakresie minimalnej stawki godzinowej to jest jednoznaczne z tym , że dopuszcza zatrudnienie pracowników do realizacji zamówienia na umowę o pracę oraz na umowę cywilnoprawną? Proszę o potwierdzenie.
Odp. nr 3: Załącznik nr 4 § 4 pkt. 3 a), b) wyjaśniają zasadę weryfikacji wzrostu kosztów. Z zapisu nie wynika, że dopuszcza zatrudnianie na umowy cywilno-prawne – stawki godzinowe również stosowane są przy umowach o pracę, (Kodeks pracy).

Pytanie nr 4: Odnosząc się do sposobu obliczenia ceny ofertowej, określonego w SIWZ, proszę o potwierdzenie, że w związku z wejściem w życie przepisów nakładających na Wykonawcę obowiązek kalkulowania ceny z uwzględnianiem w kosztach pracy na 2017 r. co najmniej „minimalnej stawki godzinowej” w wysokości 13 zł, Zamawiający będzie badał ceny złożonych w postępowaniu ofert, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a więc przez pryzmat znowelizowanego przepisu art. 90 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (dalej pzp), tj. weryfikując, czy Wykonawca uwzględnił w kosztach pracy dla umów zlecenia ustaloną minimalną stawkę godzinową w wysokości 13 zł.

Odp. nr 4: Załącznik nr 5 „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 1: „ wykonawca będzie świadczył całodobowe usługi ochrony poprzez osoby zatrudnione na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy…”

Pytanie nr 5: W zawiązku z faktem, że Zamawiający w prowadzonym przez siebie postępowaniu uwzględnił możliwość zmiany wynagrodzenia umownego wyłącznie w oparciu o przesłanki, określone w art. 142 ust. 5 ustawy PZP (co nie rekompensuje zwiększonych kosztów zatrudnienia osób o wyższych kwalifikacjach  lub zarabiających powyżej minimalnego wynagrodzenia/minimalnej stawki godzinowej), wnosimy o uzupełnienie zawartej w SIWZ i/lub wzorze umowy tzw. „klauzuli waloryzacyjnej” o dodatkowe postanowienie, przewidujące możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany kosztów wykonania usługi innych, niż koszty wynikające ze zmiany przepisów prawa.
Powyższy wniosek motywujemy faktem, że wprowadzenie przez ustawodawcę minimalnej stawki godzinowej spowodowało wzrost oczekiwań płacowych pracowników/zleceniobiorców w segmencie usług, będących przedmiotem zamówienia oraz pracowników/zleceniobiorców o wyższych, niż podstawowe, kwalifikacjach. Ustawodawca, wprowadzając przepisy o minimalnej stawce godzinowej (i związaną z tym modyfikację klauzuli waloryzacyjnej opartej o art. 142 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, dalej PZP) nie przewidział, że wykwalifikowani pracownicy/zleceniobiorcy, przestaną być zainteresowani wykonywaniem pracy za minimalnym wynagrodzeniem/minimalną stawką godzinową. Oczekują oni bowiem adekwatnego wynagrodzenia do wykonywanych przez nich czynności lub posiadanych ponadstandardowych kwalifikacji.Niezależnie od powyższego, aktualna sytuacja na rynku pracy, uwarunkowana w szczególności uruchomieniem rządowych programów dofinansowania (np. 500+), powoduje zmniejszenie liczby pracowników, chętnych do podjęcia pracy. Niskie bezrobocie stwarza ponadto pracownikom możliwość znalezienia innego, korzystniejszego pod względem finansowym zatrudnienia w stopniu dotychczas niewystępującym. Na lokalnym rynku pracy, gdzie występuje niedobór pracowników o wymaganych przez zamawiającego kwalifikacjach, sytuacja taka powoduje uzyskanie przez tych pracowników uprzywilejowanej pozycji w negocjacjach w sprawie wynagrodzenia z przedsiębiorcami świadczącymi usługi. Biorąc pod uwagę wspomniane okoliczności, wprowadzenie wskazanej na wstępie klauzuli, pozwoli wykonawcy na zapewnienie pracownikom o wyższych kwalifikacjach, wymaganego przez nich wynagrodzenia, większego, niż  wynagrodzenie minimalne - także w przypadku dalszej zmiany sytuacji rynkowej. W konsekwencji pozwoli to zamawiającemu nabyć usługę o wyższej jakości. Z kolei w przypadku braku wprowadzenia postulowanej klauzuli, wykonawcy rzetelnie kalkulujący swoją cenę ofertową, uwzględnią w tej cenie szacowany koszt braku możliwości waloryzacji w  odniesieniu do wynagrodzeń/stawek wyższych, niż minimalne, a to z kolei skutkować będzie podwyższeniem cen ofertowych w stosunku do cen, które wykonawca mógłby zaoferować w przypadku możliwości dokonania odpowiedniej waloryzacji w terminie późniejszym. Nie jest także wykluczone, że część wykonawców w ogóle będzie rezygnować ze złożenia oferty, nie mogąc zaakceptować ryzyka wykonania zamówienia ze stratami. W efekcie spowoduje to ograniczenie faktycznego kręgu potencjalnych wykonawców i konieczność wyboru przez zamawiającego oferty najkorzystniejszej, spośród mniejszej niż potencjalnie możliwa, liczby ofert. Zważywszy na powołane argumenty, wnosimy o dopuszczenie możliwości waloryzacji wynagrodzenia umownego również w sytuacji innych, niż wymienione w art. 142 ust. 5 ustawy PZP, zmian legislacyjnych, wpływających bezpośrednio na koszty wykonania usługi. Przedmiotowe zmiany mogłyby być wprowadzane na zasadach analogicznych do zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę/ minimalnej stawki godzinowej -  z zastosowaniem wskaźnika równego wskaźnikowi wzrostu płacy minimalnej (przy czym wykonawca, we wniosku waloryzacyjnym opierałby się o rzeczywiste wynagrodzenie, wypłacane pracownikom, a więc przewyższające płacę/stawkę minimalną).
Odp. nr 5: Zapis art. 142 ust. 5 wyczerpuje możliwości zmiany umowy.

Pytanie nr 6: Zamawiający w pkt. 7.5 SIWZ na spełnienie warunku udziału w postepowaniu -  żąda przedstawienia 3 usług o tożsamy zakresie niniejszego zamówienia . Co zatem należy rozumieć pod pojęciem „ usługa tożsama”?  Czy w związku z faktem, że usługa ma być wykonywana przez kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej stanowiącymi obsadę posterunków czy zatem Zamawiający wymaga przedłożenia usług dotyczących realizacji usługi ochrony w obiektach użyteczności publicznej realizowanej tylko przez kwalifikowanych pracowników ochrony?

Odp. nr 6: Tożsama - synonimy:  taka sama, identyczna, bliźniacza, itd. Zapis 7.5. SIWZ wyczerpuje temat.

Pytanie nr 7: Czy zamawiający dopuszcza do realizacji zamówienia osoby niepełnosprawne?
Odp.nr 7: Osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego prowadzona przez Komendanta Głównego Policji.

Pytanie nr 8: Czy zamawiający dopuszcza do realizacji zamówienia osoby posiadające schorzenia specjalne tj: 01 U – upośledzenie umysłowe,02 P – choroby psychiczne,06 E – epilepsja,12 C – całościowe zaburzenia rozwojowe np. autyzm, depresja,  psychozy maniakalno- depresyjne, myśli samobójcze, nerwice, epilepsja, choroby narządu wzroku.

Odp. nr 8: Osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji.

Pytanie nr 9: Zamawiający we wzorze umowy w § 2 pkt. 5 wymaga by pracownicy którzy będą wykonywać pracę w NOSPR maja być zatrudnieni na umowę o prace w pełnym wymiarze czasu pracy. Zatem jak się ma taki wymóg zawarty w umowie do kreślonych kryteriów oceny ofert a mianowicie :” Deklarowana dobowa ( tzn. w ciągu 24 godzin), ilość pracowników, liczona w pełnych etatach, stanowią standardowa obsadę, w dniu roboczym, na wszystkich posterunkach razem liczona bez etatu?
Odp.nr 9: Wpis jest pomyłką pisarską. Zamawiający wprowadza zmianę do SIWZ.

Pytanie nr 10: Czy na potwierdzenie postawionego warunku w SIWZ pkt. 8.1pkt. j - wystarczy by jeden z wykonawców składających wspólnie ofertę  przedstawił zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem spełniania przez wykonawcę stosowania w prowadzonej działalności systemów zarządzania jakością  tj. certyfikat ISO Zakres certyfikacji : Ochrona osób i mienia?

Odp. nr. 10: Tak. Ważny.

Komisja przetargowa NOSPR
Katowice, 2017-07-13

Rejestr zmian

Brak zmian.