Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w „Zapytaniu ofertowym” prowadzonym pod nazwą „DOSTAWA WÓZKÓW DO TRANSPORTU KRZESEŁ ORAZ PULPITÓW DLA NOSPR (znak sprawy: ZPP/NOSPR/17/2017).

Postępowanie prowadzone jest w ramach Projektu nr POIS.08.01.00-001098/16 „Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach” realizowany w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach

 informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

  1. W przedmiotowym postępowaniu, dwóch Wykonawców złożyło oferty oraz jeden Wykonawca odmówił wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu.
  2. Złożone oferty spełniły stawiane przez Zamawiającego warunki.
  3. Oferty złożyli:
  1. Arnold Rӧhrich Kolberg Percussion GmbH, Przedstawicielstwo w Polsce, 46-042 Szczedrzyk, ul. Lipowa 8.
  2. M. Ostrowski spółka jawna, 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej 5.
  1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się kryterium „Ceny” (100%), celem ustalenia najkorzystniejszej oferty zastosowano następujący wzór:

 

Ocena punktowa = (cena minimalna brutto / cena brutto oferty badanej) x 100 pkt x 100%

 

  1. W wyniku przeprowadzenia oceny, jako najkorzystniejsza wybrana została Oferta nr 2:

Oferta nr 2: M. Ostrowski spółka jawna, 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej 5.

Cena łączna brutto:  30 743,85 zł . Ocena oferty wyniosła 100 pkt.

Oferta nr 1: Arnold Rӧhrich  Kolberg Percussion GmbH, Przedstawicielstwo w Polsce.

Cena łączna brutto:  35 468,16 zł. Ocena oferty wyniosła 86,68 pkt.

 

Katowice, 2017-07-17                                                                    Komisja przetargowa NOSPR  

Rejestr zmian

Brak zmian.