Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w   postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

Usługę fizycznej ochrony ludzi i mienia w siedzibie NOSPR

(znak sprawy: NOSPR/15/2017)

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach

 informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wpłynęło dziewięć ofert. Siedem ofert spełniło warunki.

 

1.W wyniku przeprowadzenia oceny, jako najkorzystniejsza wybrana została Oferta nr 4 – IMPEL CLEANING sp. z o.o., 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118. IMPEL SECURITY POLSKA
sp. z o.o.
53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118, IMPEL SECURITY PARTNER Sp. K. 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118., która otrzymała:

 

W wyniku oceny ofert razem: 90,44 pkt., w tym: „cena” = 56,04 pkt., „Deklarowany dobowa ilość pracowników stanowiąca obsadę w ciągu 24 godzin w dniu roboczym na wszystkich posterunkach” = 20 pkt. „Deklarowana ilość pracowników – ogółem” =14,40 pkt.

Wartość zamówienia wyniosła 745 084,80 zł brutto.

 

2. W niniejszym postępowaniu wzięły również udział firmy, które osiągnęły następującą punktację:

 

- Oferta nr 3 – Konsorcjum TIME SECURITY sp. z o.o. 40-847 Katowice, ul. Pukowca 15. SKY ONE sp. z o. o. 40-847 Katowice, ul. Pukowca 15, która otrzymała:

W wyniku oceny ofert razem 74,98 pkt., w tym: „cena” = 50,51 pkt., „Deklarowany dobowa ilość pracowników stanowiąca obsadę w ciągu 24 godzin w dniu roboczym na wszystkich posterunkach” = 11,67 pkt. „Deklarowana ilość pracowników – ogółem” 12,80 pkt.

Wartość zamówienia wyniosła 826 737,12 zł brutto.

 

- Oferta nr 5 – Konsorcjum EKOTRADE  sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedstawicielstwo w Siemianowicach Śląskich - Lider Konsorcjum - 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Pawła Śmiłowskiego 2, ALERT sp. z o.o. –Partner Konsorcjum – 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Pawła Śmiłowskiego 2, która otrzymała:

W wyniku oceny ofert razem 90,33 pkt., w tym: „cena” = 60,00 pkt., „Deklarowany dobowa ilość pracowników stanowiąca obsadę w ciągu 24 godzin w dniu roboczym na wszystkich posterunkach” = 18,33 pkt. „Deklarowana ilość pracowników – ogółem” 12 pkt.

Wartość zamówienia wyniosła 695 934,00 zł brutto.

 

- Oferta nr 6 – Konsorcjum Firma Ochrony Szkolenia Asekuracji FOSA sp. z o.o. – Lider Konsorcjum - 41-500 Chorzów, ul. Katowicka 115 c, Agencja Ochrony Mienia MATPOL Sp. z o.o.  –Partner Konsorcjum –  02-738 Warszawa, ul. Dominikańska 33, która otrzymała:

W wyniku oceny ofert razem 75,83 pkt., w tym: „cena” = 43,03 pkt., „Deklarowany dobowa ilość pracowników stanowiąca obsadę w ciągu 24 godzin w dniu roboczym na wszystkich posterunkach” = 20 pkt. „Deklarowana ilość pracowników – ogółem” 12,80 pkt.

Wartość zamówienia wyniosła 970 470,00 zł brutto.

 

- Oferta nr 7 – Agencja Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych „ALAN” 43-100 Tychy,
ul. Budowlanych 35, która otrzymała:

W wyniku oceny ofert razem 82,59 pkt., w tym: „cena” = 56,46 pkt., „Deklarowany dobowa ilość pracowników stanowiąca obsadę w ciągu 24 godzin w dniu roboczym na wszystkich posterunkach” = 13,33 pkt. „Deklarowana ilość pracowników – ogółem” 12,80 pkt.

Wartość zamówienia wyniosła 739 605,74 zł brutto.

 

- Oferta nr 8 – Konsorcjum ERA sp. z o.o. – Lider Konsorcjum - 41-500 Chorzów, ul. Katowicka 16 B, NOVIA sp. z o.o. –Partner Konsorcjum – 41-500 Chorzów, ul. Paderewskiego 34, która otrzymała:

W wyniku oceny ofert razem 75,97 pkt., w tym: „cena” = 42,37 pkt., „Deklarowany dobowa ilość pracowników stanowiąca obsadę w ciągu 24 godzin w dniu roboczym na wszystkich posterunkach” = 20,00 pkt. „Deklarowana ilość pracowników – ogółem” 13,60 pkt.

Wartość zamówienia wyniosła 985 511,62 zł brutto.

 

- Oferta nr 9 – Konsorcjum SELEN sp. z o.o. – Lider Konsorcjum -05- 825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Batorego 23 lok. 5 Tomasz Ligman – Partner Konsorcjum – 96-100 Skierniewice, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 165 A, która otrzymała:

W wyniku oceny ofert razem 84,91 pkt., w tym: „cena” = 56,58 pkt., „Deklarowany dobowa ilość pracowników stanowiąca obsadę w ciągu 24 godzin w dniu roboczym na wszystkich posterunkach” = 8,33 pkt. „Deklarowana ilość pracowników – ogółem” 20,00 pkt.

Wartość zamówienia wyniosła 738 000,00 zł brutto.

 

3. Oferty  wykluczone:

 

- Oferta nr 1 – Agencja Asekuracji i Ochrony CERTUM sp. z o.o., 44-100 Gliwice,
ul. Chorzowska 44b. Wykonawca został wykluczony z powodu nie wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp. Oferta została uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

 

- Oferta nr 2 - Konsorcjum Agencja Ochrony Kowalczyk  sp. z o.o.  – Lider Konsorcjum - 00-020 Warszawa, ul. Chmielna 34, Agencja Ochrony MK sp. z o.o. – Konsorcjant –  01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 64 lok.128. Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 17 „z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: wykonawcę który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia” ustawy Pzp. Oferta została uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

 

Katowice, 2017-08-10                                                           Komisja przetargowa NOSPR

Rejestr zmian

Brak zmian.