OGŁOSZENIE

z dnia 13 września 2017 r.

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach

ogłasza konkurs ofert na prowadzenie działalności handlowej

polegającej na sprzedaży napojów oraz produktów spożywczych z „automatów” zainstalowanych w siedzibie NOSPR

 

1. Konkurs ofert nie podlega Prawu zamówień publicznych.

2. W załączeniu szczegółowy opis przedmiotu konkursu, warunki jakie oferent musi spełnić aby przystąpić do konkursu ofert, zasady wyboru ofert, projekt umowy.

3. Termin składania ofert: 26 września 2017 r.  do godz. 13.00.

4. Miejsce składania ofert: 40-202 Katowice, Plac Wojciecha Kilara 1, Kancelaria NOSPR, II piętro p. 239.

5. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach

prowadzenie działalności handlowej – sprzedaż napojów  oraz produktów spożywczych z „automatów”.

Nie otwierać przed 26 września 2017 r. godz. 13.00

 

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 września 2017 r. o godz. 13.15 w NOSPR, Katowice, Plac Wojciecha Kilara 1, I piętro, Sala konferencyjna (wejście przez sekretariat dyrekcji).

8. Oceny ofert dokona komisja konkursowa po sprawdzeniu prawidłowości złożonych ofert.

9. Wynik konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej NOSPR.

10. Osoby do kontaktów:

Marzenna Przywarka tel. 32/732 53 30                                e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Regulamin

przeprowadzenia konkursu ofert na prowadzenie działalności handlowej w siedzibie NOSPR

1. Konkurs ofert na prowadzenie działalności handlowej w siedzibie NOSPR ogłasza Dyrektor NOSPR.

2. Ogłoszenie o konkursie ofert podaje się do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej BIP NOSPR:  www.bip.nospr.org.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie NOSPR, Plac Wojciecha Kilara 1 w Katowicach.

3. Celem przeprowadzenia konkursu ofert jest wybór osoby fizycznej lub prawnej, z którą zostanie zawarta umowa na prowadzenie działalności handlowej na udostępnionej powierzchni użytkowej.

4. Oferty rozpatrzy komisja, składająca się z minimum 3 osób, powołanych przez Dyrektora NOSPR.

5. Konkurs ofert uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nie wpłynie żadna oferta lub jeśli komisja odrzuci wszystkie.

6. NOSPR zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

7. Prace komisji będą polegały na:

- przyjmowaniu ofert

- otwarciu ofert

- sprawdzeniu ofert pod względem kryteriów formalnych

- przyjmowaniu dodatkowych oświadczeń i wyjaśnień oferentów

- analizie ofert oraz wyborze najkorzystniejszej

- sporządzeniu protokołu z przeprowadzonego konkursu

- ogłoszeniu rozstrzygnięcia konkursu

8. Konkurs ofert organizowany jest w zgodzie z przepisami kodeksu cywilnego. Podstawa prawna: ustawa z dn. 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

Attachments:

FileDescriptionFile size
Download this file (Automat konkurs 2017 warunki.docx)Automat konkurs 2017 warunki.docx2017-09-13 11:1055 kB