PYTANIA – ODPOWIEDZI

NOSPR/14/2015 – USŁUGA KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA W SIEDZIBIE NOSPR

 

1. Opis warunków udziału w postępowaniu - dotyczy pkt. 8.3 SIWZ – „Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 3 usługi o tożsamym zakresie niniejszego zamówienia.

- Sprzątania obiektu o powierzchni minimum 10.000 m2 o wartości  usługi nie mniejszej niż  400.000,- zł netto.

(…)”

 

- Czy Zamawiający uzna referencje na ww. usługi sprzątania, z których każda realizowana jest  na  powierzchni min. 10 000 m2 wynikającej z kilku budynków.

- Czy Zamawiający uzna referencje na ww. usługi sprzątania w obiektach użyteczności publicznej np. urzędy, szkoły, sądy?

Odpowiedź nr 1:

- TAK

- TAK

 

2. W związku z koniecznością zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na okres trwania umowy – zgodnie z § 9, dwóch pracownic, wskazanych przez Zamawiającego prosimy o informacje – czy jest to przejęcie pracowników w trybie art. 23’KP, czy pracownicy mają orzeczony stopień niepełnosprawności – jeżeli tak to jaki? Czy  pracownicy są w okresie ochronnym?

Odpowiedź nr 2:

- nie jest to przejęcie pracowników w trybie art. 231KP

- informacja o posiadaniu lub nie posiadaniu stopnia niepełnosprawności dotyczy stanu zdrowia i jest tzw. „daną wrażliwą”

- nie są w okresie ochronnym

 

3. Zwracamy się również z prośbą o odpowiedź na pytanie o cenę brutto lub netto za jaką świadczona jest obecnie usługa, jaką wartość netto/brutto Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia w poprzednim postępowaniu, jakiego okresu ta wartość dotyczy oraz czy obejmuje taki sam zakres przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź nr 3:

Zakres obecnie obowiązującej umowy zawartej od 12.09.2014 r. do 11.09.2015 r. dotyczy dwóch usług razem tj. sprzątania i ochrony obiektu – wartość umowy wyniosła: 788004,00 zł netto , 969244,92 zł brutto, wartość szacunkowa 820000,- zł netto.

Natomiast usługi w niniejszym postępowaniu zostały rozłączone, zakres usługi sprzątania został powiększony w stosunku do obowiązującej obecnie umowy, o powierzchnię klatek schodowych, została zwiększona ilość wymaganych osób do wykonania usługi z 13 na 15.

 

4. W związku z ww. postępowaniem (….) zwraca się z prośbą o korektę zapisu dotyczącego dokumentów jakich Zamawiający wymaga w przypadku składania oferty wspólnej – zapis w punkcie 9.4. SIWZ:

 „W przypadku, gdy wykonawcy składają ofertę wspólną, podmioty te winny wskazać pełnomocnika stosownie do postanowień art. 23 ustawy, a każdy z nich powinien dołączyć do Formularza oferty oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt:  9.1. lub  9.1.1.”

W pkt:  9.1. SIWZ wymieniono dokumenty typu:  wykaz urządzeń technicznych, wykaz ilości osób/etatów, polisa,  których wymaganie od każdego uczestnika konsorcjum odrębnie nie jest zgodne z art. 22 ustawy PZP, w świetle którego warunki które należy spełnić – w przypadku składania oferty wspólnej - mogą być spełnione łącznie lub przez jednego z członków konsorcjum, w związku z czym wnosimy jak na wstępie.

 

Odpowiedź nr 4:

Wprowadza się korektę zapisu:

Ust. 9.1 ostatni akapit przyjmuje brzmienie:

„Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział  w realizacji zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. a, c–i, h oraz określenia charakteru stosunku jaki będzie łączył z Wykonawcę z tym podmiotem.”

 

5. Zamawiający w załączniku nr 6 "Opis usługi na sprzątanie" pkt. I ppkt. 2 wymaga aby Wykonawca skierował do realizacji usługi sprzątania zatrudnione na umowę o pracę, przez siebie osoby, nie karane - co najmniej 15 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym dwie osoby/pełne etaty, wskazane przez Zamawiającego, które zatrudni.

W opisie kryteriów pkt. 17 SIWZ pkt. 17.1 ppkt 3 - podlega ocenie punktowej deklarowana ilość pracowników, liczona w pełnych etatach w której można uzyskać maksymalnie 15% oceny punktowej.

Wobec powyższego prosimy o informację czy w kryterium dotyczącym deklarowanej ilości pracowników, liczonej w pełnych etatach do otrzymania maksymalnej oceny punktowej w wysokości 15%  wystarczy aby Wykonawca zadeklarował zatrudnienie 15 osób czy więcej. Jeśli więcej  to prosimy o podanie jaka ilość osób będzie brana pod uwagę przy ocenie punktowej w w /w kryterium.

Odpowiedź nr 5:

Zgodnie z SIWZ do oceny zostanie zastosowany wzór:

„Ocena punktowa=( ilość  deklarowanych pełnych etatów badanej oferty/maksymalną ilość deklarowanych  pełnych etatów)x100x15%”

6. Czy Zamawiający przewiduje odpowiednie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

b) Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

Odpowiedź nr 6 a,b,:

W dniu 24.07.2015 r. wprowadzono (opublikowano) następującą zmianę do SIWZ:

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach na podstawie Art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), wprowadza zmianę do SIWZ, polegającą na zmianie zapisu w Załączniku nr 4 „Istotne postanowienia umowy”, § 4 pkt. 3.

pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

a) W przypadku wystąpienia zmiany wynikającej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, dopuszcza się zmianę wartości niniejszej umowy, wyłącznie wtedy kiedy zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a Wykonawca wystąpi z wnioskiem do Zamawiającego i wykaże ponad wszelką wątpliwość, że zmiana ma bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

b) Wykonawca przedstawi na piśmie stopień w jakim zmiana wpływa na wartość wynagrodzenia Wykonawcy - wartość Umowy wtedy zostanie przeliczona i wprowadzona aneksem.

 

7. Zamawiający przedstawił w tabeli nr 7 na stronie 28 SIWZ szacunkową ilość artykułów higienicznych zużywanych przez pracowników NOSP. Czy Wykonawca dodatkowo jest zobowiązany do bieżącego uzupełniania artykułów higienicznych we wszystkich pomieszczeniach socjalnych i toaletach znajdujących się w budynku łącznie z toaletami i pomieszczeniami socjalnymi dla publiczności i gości?

Odpowiedź nr 7:

- TAK na bieżąco. W tabeli nr 7 określono ilości zużycia przez pracowników.

- Wprowadzono zmianę w SIWZ w tabeli nr 7 – końcowy akapit: „W zakresie wyposażenia toalet publicznych, Zamawiający opierać się będzie na doświadczeniach Wykonawcy, na podstawie szacunkowych ilości osób przebywających w NOSPR.

- Zamawiający nie rozumie określenia „dodatkowo” w kontekście „…bieżącego uzupełninia artykułów higienicznych…”

 

8. Czy Wykonawca jest zobowiązany dostarczać taką ilość artykułów higienicznych, aby były dostępne przez cały czas we wszystkich w/w pomieszczeniach?

Odpowiedź nr 8:

TAK

9. Dot. pkt I ppkt 21 ( strona 30 SIWZ) – Z jakich powodów zamawiający będzie miał prawo wyłączać z usługi sprzątania niektórych pomieszczeń? Czy Zamawiający powiadomi wykonawcę o wyłączeniu z odpowiednim wyprzedzeniem  w związku z koniecznością zatrudnienia pracowników do sprzątania na podstawie umowy o pracę ?

Odpowiedź nr 9:

Np. z powodu wynajmu pomieszczenia w celach komercyjnych, z powodu nieużywania pomieszczenia lub zmiany przeznaczenia. Zamawiający powiadomi wcześniej o wyłączeniu, jeżeli będzie to miało uzasadnienie.

 

10. Czy pracownicy Wykonawcy będą zobowiązani wykonywać usługę po zakończeniu koncertów w godzinach nocnych tj między godz. 22.00- a 6.00?

Odpowiedź nr 10:

W NOSPR obowiązuje pora nocna w godzinach 23.00 - 7.00. (Regulamin pracy NOSPR,  na podstawie Kodeku pracy Art. 1517 § 1 : Pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00)

 

11. Jak często pracownicy Wykonawcy będą zobowiązani wykonywać usługę w godzinach nocnych?

Odpowiedź nr 11:

NOSPR nie wymagał i nie będzie wymagał  świadczenia usługi sprzątania w porze nocnej.

 

12. Czy Wykonawca w ramach usługi jest zobowiązany prać wykładzinę i inne tapicerowane  elementy wyposażenia?

Odpowiedź nr 12:

Wprowadzono zmianę do SIWZ:

Załącznik nr 6 – „Opis usługi na sprzątanie” – ust. II „Rodzaj i częstotliwość prac do wykonania:” wprowadza się pkt. 19: „Pranie wykładzin w strefie pracowniczej, VIP, wejść na salę koncertową i mebli tapicerowanych w strefie publicznej oraz w garderobach i pokojach gościnnych – 1 raz w roku lub w razie rażącego zabrudzenia jednorazowo”.

 

13. Z Jaką jest częstotliwością Wykonawca będzie zobowiązany do prania wykładziny oraz innych tapicerowanych elementów wyposażenia ( typu krzesełka, pufy, kanapy)?

Odpowiedź nr 13:

Wprowadzono zmianę do SIWZ:

Załącznik nr 6 – „Opis usługi na sprzątanie” – ust. II „Rodzaj i częstotliwość prac do wykonania:” wprowadza się pkt. 19: „Pranie wykładzin w strefie pracowniczej, VIP, wejść na salę koncertową i mebli tapicerowanych w strefie publicznej oraz w garderobach i pokojach gościnnych – 1 raz w roku lub w razie rażącego zabrudzenia jednorazowo”.

 

14. Czy dopuszczalne jest użycie przez Wykonawcę środków stosowanych do parkietu olejowanego, kamienia oraz posadzce żywicznej innych niż dopuszczalne w specyfikacji producenta?

Odpowiedź nr 14:

Zgodnie z zaleceniami gwarancyjnymi producenta.

 

15. Czy użycie innych środków niż wskazuje producent do w/w powierzchni, spowoduje utratę gwarancji ?

Odpowiedź nr 15:

TAK

 

16. Czy wskazani przez Zamawiającego pracownicy mają być zatrudnieni na zasadach przejęcia według artykułu 23 prim kodeksu pracy?

Jeżeli tak:

  1. Na jakich warunkach są obecnie zatrudnione powyższe osoby?
  2. Jaka jest wysokość wynagrodzenia oraz ewentualnych dodatków?
  3. Czy któraś z tych osób ma grupę niepełnosprawności, jeżeli tak - to jaki stopień?
  4. Czy któraś z tych osób jest w okresie ochronnym, przedemerytalnym?
  5.  Prosimy również o informacje na temat ewentualnych świadczeń urlopowych lub innych przysługujących tym pracownikom.

Jeżeli nie, proszę o podanie informacji:

a.       Czy któraś, z tych osób ma grupę niepełnosprawności, jeżeli tak – to jaki stopień?

b.      Czy któraś z tych osób jest w okresie ochronnym, przedemerytalnym?

Odpowiedź nr 16:

- nie jest to przejęcie pracowników w trybie art. 231KP

- informacja o posiadaniu lub nie posiadaniu stopnia niepełnosprawności dotyczy stanu zdrowia i jest tzw. „daną wrażliwą”

- nie są w okresie ochronnym

 

17. Czy w kończącym się postępowaniu obecny wykonawca usługi utrzymania czystości był karany za nienależyte wykonanie usługi? Jaka była sumaryczna wartość kar?

Odpowiedź nr 17:

NIE

 

18. Czy osoba wyznaczona do koordynowania prac ma się zawierać w wymaganej minimalnej liczbie osób do sprzątania (15) ? czy ma to być dodatkowa wymagana osoba?

Odpowiedź nr 18:

SIWZ Załącznik nr 6 – Opis usługi na sprzątanie – ust. I Zakres, wymogi, personel, pkt. 6:

Wykonawca przedłoży, po wyłonieniu Wykonawcy, wykaz osób wyznaczonych do realizacji sprzątania, w którym wskazana zostanie również osoba do koordynowania i nadzorowania realizacji usługi sprzątania, która pełni ć będzie tę funkcję w siedzibie NOSPR, zwana dalej Koordynatorem. (…)

 

19. Proszę o określenie w jakich godzinach ma funkcjonować serwis dzienny oraz ile osób ma go pełnić.

Odpowiedź nr 19:

W godzinach popołudniowych lub soboty, niedziele, święta – podczas koncertów – na zasadzie „dyżuru”

 

20. Proszę o udostępnienie kart określających technologię utrzymania powierzchni będących na gwarancji.

Odpowiedź nr 20:

Zamawiający prześle mailem Pytającemu „Instrukcje konserwacji”

 

21. Czy Zamawiający posiada szacunkową liczbę osób jaka uczestniczyła w wydarzeniach organizowanych na jego obiekcie w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

Odpowiedź nr 21:

W okresie od 1 października 2014 r. do 30 czerwca 2015 r (sezon artystyczny) NOSPR odwiedziło ok. 153 tys. osób.

 

22. Proszę o doprecyzowanie, w jaki sposób Zamawiający weryfikować będzie bieżące należyte wykonywanie usługi. Czy kontrole wykonywane będą w obecności uprawnionego pracownika Wykonawcy oraz czy Zamawiający wyznaczy czas na usunięcie ewentualnych nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli?

Odpowiedź nr 22:

Zamawiający zakłada, że Wykonawca wykonuje należycie usługę. Zamawiający weryfikuje prawidłowość wykonywania usługi doraźnie bądź na skutek opinii, uwag lub skarg pracowników NOSPR.

Zasady weryfikacji należytego wykonania usługi Zamawiający uzgodni z Wykonawcą po jego wyłonieniu i zawarciu umowy.

 

23. Czy Zamawiający przewiduje wyznaczyć czas na usunięcie ewentualnych uchybień powstałych podczas bieżącej realizacji przedmiotu zamówienia, czy wszystkie uwagi dotyczące, jakości wykonywania usługi zgłaszane Wykonawcy traktowane będą, jako „negatywna ocena wykonania czynności” i podlegać będą nałożeniu kary?

Odpowiedź nr 23:

- czas TAK

- zgłaszanie uwag TAK

- kary – jeżeli Wykonawca nie usunie przyczyny „negatywnej oceny” natychmiast lub będzie się uchylał od wykonywania usługi w części lub całości

 

24. Czy prawidłowo usunięte w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie uchybienia traktowane będą jako usługa nienależycie wykonana, czy jako nie byłe

Odpowiedź nr 24:

- w razie wystąpienia uchybienia Zamawiający oceni każde uchybienie odrębnie, jednak Zamawiający oczekuje należytego wykonywania usługi w całości

 

25. W odniesieniu do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zwracam się do Zamawiającego w sprawie wyjaśnienia kwestii dotyczącej gospodarowaniem odpadami a mianowicie:

a)      Czy Zamawiający w myśl art. 3 ust 1 pkt. 19 oraz 32 ww. ustawy jest posiadaczem odpadów oraz wytwórcą odpadów wytworzonych na obiektach oraz posesjach należących do niego w wyniku świadczenia usługi sprzątania?

b)      Czy Zamawiający posiada podpisaną umowę z firmą zewnętrzną na odbiór odpadów?

c)       Czy do obowiązków Wykonawcy należy tylko i wyłącznie np. opróżnianie koszy, zbiór skoszonej trawy, itp. a składowanie powstałych odpadów w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu?

d)      Czy Zamawiający ma na obiekcie odpowiednio oznaczone kosze na śmieci przeznaczone do segregacji odpadów?

 1. Jeśli Zamawiający w pytaniu nr 10 ppkt a odpowiedział że jest wytwórcą odpadów prosimy o dodanie do umowy punktu odnoszącego się do gospodarowania odpadami o następującej treści:

„Właściwa gospodarka odpadami, rozumiana jako wytwarzanie zgodnie z art. 3. ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 i gospodarowanie odpadami, zgodnie z art. 16 i 33 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 leży po stronie Zamawiającego. Zamawiający jest wytwórcą odpadów, posiada wszelkie wymagane prawem umowy, deklaracje.

Wykonawca w ramach świadczonych usług nie organizuje gospodarki odpadami i nie jest posiadaczem odpadów”

Odpowiedź nr 25:

- W NOSPR powstają jedynie odpady komunalne.

- Zamawiający ma podpisaną umowę na wywóz śmieci niesegregowanych.

- Do obowiązków Wykonawcy należy opróżnianie koszy na  śmieci, usuwanie śmieci z podłóg, wykładzin itp.

- Zamawiający nie segreguje śmieci.

Zamawiający nie widzi powodu do wprowadzania proponowanych zmian do umowy ponieważ Zamawiający usuwanie wszystkich wytworzonych w NOSPR śmieci pozostawia we własnym zakresie.

 

26. Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SIWZ w paragrafie 6 ust. 2: „ Zamawiającemu przysługiwać będzie z tytułu zaistniałych zaniedbań kara umowna (…)

 

Odpowiedź nr 26:

Odpowiedź jest zawarta w Załączniku nr 4 § 6 ust. 1: „ W przypadku nienależytego wywiązania się Wykonawcy z wszystkich warunków zawartych w niniejszej umowie Zamawiający sporządzi protokół, w którym poda i uzasadni stwierdzone uchybienia.”

 

27.  Czy wyrażacie Państwo zgodę na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych, mając na uwadze wymagania jakie stawiacie Państwo w SIWZ odnośnie pracowników?

Odpowiedź nr 27:

TAK

 

28. Czy możecie Państwo udostępnić fragment dokumentacji technicznej obiektu – rzuty pięter z wyszczególnieniem rodzaju/przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń?

 

Odpowiedź nr 28:

TAK. Pocztą elektroniczna zostanie Pytającemu przesłana.

 

29. Proszę o podanie nazw i producentów środków do pielęgnacji i konserwacji powierzchni drewnianych (podłogi) oraz materiałów skórzanych i skóropodobnych.

Odpowiedź nr 29:

Zamawiający prześle Pytającemu poczta elektroniczną Instrukcje konserwacji.

 

30. Czy udostępnicie Państwo instrukcję użytkowania posadzek?

Odpowiedź nr 30.

Zamawiający udostępnia Wykonawcy wszystkie posiadane instrukcje oraz zalecenia producenta.

 

 

  

Rejestr zmian

Werjsja: 1  USŁUGA KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA W SIEDZIBIE NOSPR / NOSPR/14/2015
[ Zmodyfikowano: 2015-07-27 10:24:11 przez Sebastian Gronet]

PYTANIA – ODPOWIEDZI

NOSPR/14/2015 – USŁUGA KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA W SIEDZIBIE NOSPR

 

1. Opis warunków udziału w postępowaniu - dotyczy pkt. 8.3 SIWZ – „Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 3 usługi o tożsamym zakresie niniejszego zamówienia.

- Sprzątania obiektu o powierzchni minimum 10.000 m2 o wartości  usługi nie mniejszej niż  400.000,- zł netto.

(…)”

 

- Czy Zamawiający uzna referencje na ww. usługi sprzątania, z których każda realizowana jest  na  powierzchni min. 10 000 m2 wynikającej z kilku budynków. 

- Czy Zamawiający uzna referencje na ww. usługi sprzątania w obiektach użyteczności publicznej np. urzędy, szkoły, sądy?

Odpowiedź nr 1:

- TAK

- TAK

 

2. W związku z koniecznością zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na okres trwania umowy – zgodnie z § 9, dwóch pracownic, wskazanych przez Zamawiającego prosimy o informacje – czy jest to przejęcie pracowników w trybie art. 23’KP, czy pracownicy mają orzeczony stopień niepełnosprawności – jeżeli tak to jaki? Czy  pracownicy są w okresie ochronnym?

Odpowiedź nr 2:

- nie jest to przejęcie pracowników w trybie art. 231KP

- informacja o posiadaniu lub nie posiadaniu stopnia niepełnosprawności dotyczy stanu zdrowia i jest tzw. „daną wrażliwą”

- nie są w okresie ochronnym

 

3. Zwracamy się również z prośbą o odpowiedź na pytanie o cenę brutto lub netto za jaką świadczona jest obecnie usługa, jaką wartość netto/brutto Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia w poprzednim postępowaniu, jakiego okresu ta wartość dotyczy oraz czy obejmuje taki sam zakres przedmiotu zamówienia? 

Odpowiedź nr 3:

Zakres obecnie obowiązującej umowy zawartej od 12.09.2014 r. do 11.09.2015 r. dotyczy dwóch usług razem tj. sprzątania i ochrony obiektu – wartość umowy wyniosła: 788004,00 zł netto , 969244,92 zł brutto, wartość szacunkowa 820000,- zł netto.

Natomiast usługi w niniejszym postępowaniu zostały rozłączone, zakres usługi sprzątania został powiększony w stosunku do obowiązującej obecnie umowy, o powierzchnię klatek schodowych, została zwiększona ilość wymaganych osób do wykonania usługi z 13 na 15.

 

Komisja ds. przetargowych NOSPR

 

Werjsja: 2  USŁUGA KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA W SIEDZIBIE NOSPR / NOSPR/14/2015
[ Zmodyfikowano: 2015-07-27 10:25:51 przez Sebastian Gronet]

PYTANIA – ODPOWIEDZI

NOSPR/14/2015 – USŁUGA KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA W SIEDZIBIE NOSPR

 

1. Opis warunków udziału w postępowaniu - dotyczy pkt. 8.3 SIWZ – „Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 3 usługi o tożsamym zakresie niniejszego zamówienia.

- Sprzątania obiektu o powierzchni minimum 10.000 m2 o wartości  usługi nie mniejszej niż  400.000,- zł netto.

(…)”

 

- Czy Zamawiający uzna referencje na ww. usługi sprzątania, z których każda realizowana jest  na  powierzchni min. 10 000 m2 wynikającej z kilku budynków. 

- Czy Zamawiający uzna referencje na ww. usługi sprzątania w obiektach użyteczności publicznej np. urzędy, szkoły, sądy?

Odpowiedź nr 1:

- TAK

- TAK

 

2. W związku z koniecznością zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na okres trwania umowy – zgodnie z § 9, dwóch pracownic, wskazanych przez Zamawiającego prosimy o informacje – czy jest to przejęcie pracowników w trybie art. 23’KP, czy pracownicy mają orzeczony stopień niepełnosprawności – jeżeli tak to jaki? Czy  pracownicy są w okresie ochronnym?

Odpowiedź nr 2:

- nie jest to przejęcie pracowników w trybie art. 231KP

- informacja o posiadaniu lub nie posiadaniu stopnia niepełnosprawności dotyczy stanu zdrowia i jest tzw. „daną wrażliwą”

- nie są w okresie ochronnym

 

3. Zwracamy się również z prośbą o odpowiedź na pytanie o cenę brutto lub netto za jaką świadczona jest obecnie usługa, jaką wartość netto/brutto Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia w poprzednim postępowaniu, jakiego okresu ta wartość dotyczy oraz czy obejmuje taki sam zakres przedmiotu zamówienia? 

Odpowiedź nr 3:

Zakres obecnie obowiązującej umowy zawartej od 12.09.2014 r. do 11.09.2015 r. dotyczy dwóch usług razem tj. sprzątania i ochrony obiektu – wartość umowy wyniosła: 788004,00 zł netto , 969244,92 zł brutto, wartość szacunkowa 820000,- zł netto.

Natomiast usługi w niniejszym postępowaniu zostały rozłączone, zakres usługi sprzątania został powiększony w stosunku do obowiązującej obecnie umowy, o powierzchnię klatek schodowych, została zwiększona ilość wymaganych osób do wykonania usługi z 13 na 15.

 

Komisja ds. przetargowych NOSPR

 

Werjsja: 3  USŁUGA KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA W SIEDZIBIE NOSPR / NOSPR/14/2015
[ Zmodyfikowano: 2015-07-30 11:53:14 przez Sebastian Gronet]

PYTANIA – ODPOWIEDZI

NOSPR/14/2015 – USŁUGA KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA W SIEDZIBIE NOSPR

 

1. Opis warunków udziału w postępowaniu - dotyczy pkt. 8.3 SIWZ – „Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 3 usługi o tożsamym zakresie niniejszego zamówienia.

- Sprzątania obiektu o powierzchni minimum 10.000 m2 o wartości  usługi nie mniejszej niż  400.000,- zł netto.

(…)”

 

- Czy Zamawiający uzna referencje na ww. usługi sprzątania, z których każda realizowana jest  na  powierzchni min. 10 000 m2 wynikającej z kilku budynków.

- Czy Zamawiający uzna referencje na ww. usługi sprzątania w obiektach użyteczności publicznej np. urzędy, szkoły, sądy?

Odpowiedź nr 1:

- TAK

- TAK

 

2. W związku z koniecznością zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na okres trwania umowy – zgodnie z § 9, dwóch pracownic, wskazanych przez Zamawiającego prosimy o informacje – czy jest to przejęcie pracowników w trybie art. 23’KP, czy pracownicy mają orzeczony stopień niepełnosprawności – jeżeli tak to jaki? Czy  pracownicy są w okresie ochronnym?

Odpowiedź nr 2:

- nie jest to przejęcie pracowników w trybie art. 231KP

- informacja o posiadaniu lub nie posiadaniu stopnia niepełnosprawności dotyczy stanu zdrowia i jest tzw. „daną wrażliwą”

- nie są w okresie ochronnym

 

3. Zwracamy się również z prośbą o odpowiedź na pytanie o cenę brutto lub netto za jaką świadczona jest obecnie usługa, jaką wartość netto/brutto Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia w poprzednim postępowaniu, jakiego okresu ta wartość dotyczy oraz czy obejmuje taki sam zakres przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź nr 3:

Zakres obecnie obowiązującej umowy zawartej od 12.09.2014 r. do 11.09.2015 r. dotyczy dwóch usług razem tj. sprzątania i ochrony obiektu – wartość umowy wyniosła: 788004,00 zł netto , 969244,92 zł brutto, wartość szacunkowa 820000,- zł netto.

Natomiast usługi w niniejszym postępowaniu zostały rozłączone, zakres usługi sprzątania został powiększony w stosunku do obowiązującej obecnie umowy, o powierzchnię klatek schodowych, została zwiększona ilość wymaganych osób do wykonania usługi z 13 na 15.

 

4. W związku z ww. postępowaniem (….) zwraca się z prośbą o korektę zapisu dotyczącego dokumentów jakich Zamawiający wymaga w przypadku składania oferty wspólnej – zapis w punkcie 9.4. SIWZ:

 „W przypadku, gdy wykonawcy składają ofertę wspólną, podmioty te winny wskazać pełnomocnika stosownie do postanowień art. 23 ustawy, a każdy z nich powinien dołączyć do Formularza oferty oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt:  9.1. lub  9.1.1.”

W pkt:  9.1. SIWZ wymieniono dokumenty typu:  wykaz urządzeń technicznych, wykaz ilości osób/etatów, polisa,  których wymaganie od każdego uczestnika konsorcjum odrębnie nie jest zgodne z art. 22 ustawy PZP, w świetle którego warunki które należy spełnić – w przypadku składania oferty wspólnej - mogą być spełnione łącznie lub przez jednego z członków konsorcjum, w związku z czym wnosimy jak na wstępie.

 

Odpowiedź nr 4:

Wprowadza się korektę zapisu:

Ust. 9.1 ostatni akapit przyjmuje brzmienie:

„Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział  w realizacji zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. a, c–i, h oraz określenia charakteru stosunku jaki będzie łączył z Wykonawcę z tym podmiotem.”

 

5. Zamawiający w załączniku nr 6 "Opis usługi na sprzątanie" pkt. I ppkt. 2 wymaga aby Wykonawca skierował do realizacji usługi sprzątania zatrudnione na umowę o pracę, przez siebie osoby, nie karane - co najmniej 15 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym dwie osoby/pełne etaty, wskazane przez Zamawiającego, które zatrudni.

W opisie kryteriów pkt. 17 SIWZ pkt. 17.1 ppkt 3 - podlega ocenie punktowej deklarowana ilość pracowników, liczona w pełnych etatach w której można uzyskać maksymalnie 15% oceny punktowej.

Wobec powyższego prosimy o informację czy w kryterium dotyczącym deklarowanej ilości pracowników, liczonej w pełnych etatach do otrzymania maksymalnej oceny punktowej w wysokości 15%  wystarczy aby Wykonawca zadeklarował zatrudnienie 15 osób czy więcej. Jeśli więcej  to prosimy o podanie jaka ilość osób będzie brana pod uwagę przy ocenie punktowej w w /w kryterium.

Odpowiedź nr 5:

Zgodnie z SIWZ do oceny zostanie zastosowany wzór:

„Ocena punktowa=( ilość  deklarowanych pełnych etatów badanej oferty/maksymalną ilość deklarowanych  pełnych etatów)x100x15%”

6. Czy Zamawiający przewiduje odpowiednie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

b) Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

Odpowiedź nr 6 a,b,:

W dniu 24.07.2015 r. wprowadzono (opublikowano) następującą zmianę do SIWZ:

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach na podstawie Art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), wprowadza zmianę do SIWZ, polegającą na zmianie zapisu w Załączniku nr 4 „Istotne postanowienia umowy”, § 4 pkt. 3.

pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

a) W przypadku wystąpienia zmiany wynikającej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, dopuszcza się zmianę wartości niniejszej umowy, wyłącznie wtedy kiedy zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a Wykonawca wystąpi z wnioskiem do Zamawiającego i wykaże ponad wszelką wątpliwość, że zmiana ma bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

b) Wykonawca przedstawi na piśmie stopień w jakim zmiana wpływa na wartość wynagrodzenia Wykonawcy - wartość Umowy wtedy zostanie przeliczona i wprowadzona aneksem.

 

7. Zamawiający przedstawił w tabeli nr 7 na stronie 28 SIWZ szacunkową ilość artykułów higienicznych zużywanych przez pracowników NOSP. Czy Wykonawca dodatkowo jest zobowiązany do bieżącego uzupełniania artykułów higienicznych we wszystkich pomieszczeniach socjalnych i toaletach znajdujących się w budynku łącznie z toaletami i pomieszczeniami socjalnymi dla publiczności i gości?

Odpowiedź nr 7:

- TAK na bieżąco. W tabeli nr 7 określono ilości zużycia przez pracowników.

- Wprowadzono zmianę w SIWZ w tabeli nr 7 – końcowy akapit: „W zakresie wyposażenia toalet publicznych, Zamawiający opierać się będzie na doświadczeniach Wykonawcy, na podstawie szacunkowych ilości osób przebywających w NOSPR.

- Zamawiający nie rozumie określenia „dodatkowo” w kontekście „…bieżącego uzupełninia artykułów higienicznych…”

 

8. Czy Wykonawca jest zobowiązany dostarczać taką ilość artykułów higienicznych, aby były dostępne przez cały czas we wszystkich w/w pomieszczeniach?

Odpowiedź nr 8:

TAK

9. Dot. pkt I ppkt 21 ( strona 30 SIWZ) – Z jakich powodów zamawiający będzie miał prawo wyłączać z usługi sprzątania niektórych pomieszczeń? Czy Zamawiający powiadomi wykonawcę o wyłączeniu z odpowiednim wyprzedzeniem  w związku z koniecznością zatrudnienia pracowników do sprzątania na podstawie umowy o pracę ?

Odpowiedź nr 9:

Np. z powodu wynajmu pomieszczenia w celach komercyjnych, z powodu nieużywania pomieszczenia lub zmiany przeznaczenia. Zamawiający powiadomi wcześniej o wyłączeniu, jeżeli będzie to miało uzasadnienie.

 

10. Czy pracownicy Wykonawcy będą zobowiązani wykonywać usługę po zakończeniu koncertów w godzinach nocnych tj między godz. 22.00- a 6.00?

Odpowiedź nr 10:

W NOSPR obowiązuje pora nocna w godzinach 23.00 - 7.00. (Regulamin pracy NOSPR,  na podstawie Kodeku pracy Art. 1517 § 1 : Pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00)

 

11. Jak często pracownicy Wykonawcy będą zobowiązani wykonywać usługę w godzinach nocnych?

Odpowiedź nr 11:

NOSPR nie wymagał i nie będzie wymagał  świadczenia usługi sprzątania w porze nocnej.

 

12. Czy Wykonawca w ramach usługi jest zobowiązany prać wykładzinę i inne tapicerowane  elementy wyposażenia?

Odpowiedź nr 12:

Wprowadzono zmianę do SIWZ:

Załącznik nr 6 – „Opis usługi na sprzątanie” – ust. II „Rodzaj i częstotliwość prac do wykonania:” wprowadza się pkt. 19: „Pranie wykładzin w strefie pracowniczej, VIP, wejść na salę koncertową i mebli tapicerowanych w strefie publicznej oraz w garderobach i pokojach gościnnych – 1 raz w roku lub w razie rażącego zabrudzenia jednorazowo”.

 

13. Z Jaką jest częstotliwością Wykonawca będzie zobowiązany do prania wykładziny oraz innych tapicerowanych elementów wyposażenia ( typu krzesełka, pufy, kanapy)?

Odpowiedź nr 13:

Wprowadzono zmianę do SIWZ:

Załącznik nr 6 – „Opis usługi na sprzątanie” – ust. II „Rodzaj i częstotliwość prac do wykonania:” wprowadza się pkt. 19: „Pranie wykładzin w strefie pracowniczej, VIP, wejść na salę koncertową i mebli tapicerowanych w strefie publicznej oraz w garderobach i pokojach gościnnych – 1 raz w roku lub w razie rażącego zabrudzenia jednorazowo”.

 

14. Czy dopuszczalne jest użycie przez Wykonawcę środków stosowanych do parkietu olejowanego, kamienia oraz posadzce żywicznej innych niż dopuszczalne w specyfikacji producenta?

Odpowiedź nr 14:

Zgodnie z zaleceniami gwarancyjnymi producenta.

 

15. Czy użycie innych środków niż wskazuje producent do w/w powierzchni, spowoduje utratę gwarancji ?

Odpowiedź nr 15:

TAK

 

16. Czy wskazani przez Zamawiającego pracownicy mają być zatrudnieni na zasadach przejęcia według artykułu 23 prim kodeksu pracy?

Jeżeli tak:

  1. Na jakich warunkach są obecnie zatrudnione powyższe osoby?
  2. Jaka jest wysokość wynagrodzenia oraz ewentualnych dodatków?
  3. Czy któraś z tych osób ma grupę niepełnosprawności, jeżeli tak - to jaki stopień?
  4. Czy któraś z tych osób jest w okresie ochronnym, przedemerytalnym?
  5.  Prosimy również o informacje na temat ewentualnych świadczeń urlopowych lub innych przysługujących tym pracownikom.

Jeżeli nie, proszę o podanie informacji:

a.       Czy któraś, z tych osób ma grupę niepełnosprawności, jeżeli tak – to jaki stopień?

b.      Czy któraś z tych osób jest w okresie ochronnym, przedemerytalnym?

Odpowiedź nr 16:

- nie jest to przejęcie pracowników w trybie art. 231KP

- informacja o posiadaniu lub nie posiadaniu stopnia niepełnosprawności dotyczy stanu zdrowia i jest tzw. „daną wrażliwą”

- nie są w okresie ochronnym

 

17. Czy w kończącym się postępowaniu obecny wykonawca usługi utrzymania czystości był karany za nienależyte wykonanie usługi? Jaka była sumaryczna wartość kar?

Odpowiedź nr 17:

NIE

 

18. Czy osoba wyznaczona do koordynowania prac ma się zawierać w wymaganej minimalnej liczbie osób do sprzątania (15) ? czy ma to być dodatkowa wymagana osoba?

Odpowiedź nr 18:

SIWZ Załącznik nr 6 – Opis usługi na sprzątanie – ust. I Zakres, wymogi, personel, pkt. 6:

Wykonawca przedłoży, po wyłonieniu Wykonawcy, wykaz osób wyznaczonych do realizacji sprzątania, w którym wskazana zostanie również osoba do koordynowania i nadzorowania realizacji usługi sprzątania, która pełni ć będzie tę funkcję w siedzibie NOSPR, zwana dalej Koordynatorem. (…)

 

19. Proszę o określenie w jakich godzinach ma funkcjonować serwis dzienny oraz ile osób ma go pełnić.

Odpowiedź nr 19:

W godzinach popołudniowych lub soboty, niedziele, święta – podczas koncertów – na zasadzie „dyżuru”

 

20. Proszę o udostępnienie kart określających technologię utrzymania powierzchni będących na gwarancji.

Odpowiedź nr 20:

Zamawiający prześle mailem Pytającemu „Instrukcje konserwacji”

 

21. Czy Zamawiający posiada szacunkową liczbę osób jaka uczestniczyła w wydarzeniach organizowanych na jego obiekcie w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

Odpowiedź nr 21:

W okresie od 1 października 2014 r. do 30 czerwca 2015 r (sezon artystyczny) NOSPR odwiedziło ok. 153 tys. osób.

 

22. Proszę o doprecyzowanie, w jaki sposób Zamawiający weryfikować będzie bieżące należyte wykonywanie usługi. Czy kontrole wykonywane będą w obecności uprawnionego pracownika Wykonawcy oraz czy Zamawiający wyznaczy czas na usunięcie ewentualnych nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli?

Odpowiedź nr 22:

Zamawiający zakłada, że Wykonawca wykonuje należycie usługę. Zamawiający weryfikuje prawidłowość wykonywania usługi doraźnie bądź na skutek opinii, uwag lub skarg pracowników NOSPR.

Zasady weryfikacji należytego wykonania usługi Zamawiający uzgodni z Wykonawcą po jego wyłonieniu i zawarciu umowy.

 

23. Czy Zamawiający przewiduje wyznaczyć czas na usunięcie ewentualnych uchybień powstałych podczas bieżącej realizacji przedmiotu zamówienia, czy wszystkie uwagi dotyczące, jakości wykonywania usługi zgłaszane Wykonawcy traktowane będą, jako „negatywna ocena wykonania czynności” i podlegać będą nałożeniu kary?

Odpowiedź nr 23:

- czas TAK

- zgłaszanie uwag TAK

- kary – jeżeli Wykonawca nie usunie przyczyny „negatywnej oceny” natychmiast lub będzie się uchylał od wykonywania usługi w części lub całości

 

24. Czy prawidłowo usunięte w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie uchybienia traktowane będą jako usługa nienależycie wykonana, czy jako nie byłe

Odpowiedź nr 24:

- w razie wystąpienia uchybienia Zamawiający oceni każde uchybienie odrębnie, jednak Zamawiający oczekuje należytego wykonywania usługi w całości

 

25. W odniesieniu do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zwracam się do Zamawiającego w sprawie wyjaśnienia kwestii dotyczącej gospodarowaniem odpadami a mianowicie:

a)      Czy Zamawiający w myśl art. 3 ust 1 pkt. 19 oraz 32 ww. ustawy jest posiadaczem odpadów oraz wytwórcą odpadów wytworzonych na obiektach oraz posesjach należących do niego w wyniku świadczenia usługi sprzątania?

b)      Czy Zamawiający posiada podpisaną umowę z firmą zewnętrzną na odbiór odpadów?

c)       Czy do obowiązków Wykonawcy należy tylko i wyłącznie np. opróżnianie koszy, zbiór skoszonej trawy, itp. a składowanie powstałych odpadów w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu?

d)      Czy Zamawiający ma na obiekcie odpowiednio oznaczone kosze na śmieci przeznaczone do segregacji odpadów?

 1. Jeśli Zamawiający w pytaniu nr 10 ppkt a odpowiedział że jest wytwórcą odpadów prosimy o dodanie do umowy punktu odnoszącego się do gospodarowania odpadami o następującej treści:

„Właściwa gospodarka odpadami, rozumiana jako wytwarzanie zgodnie z art. 3. ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 i gospodarowanie odpadami, zgodnie z art. 16 i 33 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 leży po stronie Zamawiającego. Zamawiający jest wytwórcą odpadów, posiada wszelkie wymagane prawem umowy, deklaracje.

Wykonawca w ramach świadczonych usług nie organizuje gospodarki odpadami i nie jest posiadaczem odpadów”

Odpowiedź nr 25:

- W NOSPR powstają jedynie odpady komunalne.

- Zamawiający ma podpisaną umowę na wywóz śmieci niesegregowanych.

- Do obowiązków Wykonawcy należy opróżnianie koszy na  śmieci, usuwanie śmieci z podłóg, wykładzin itp.

- Zamawiający nie segreguje śmieci.

Zamawiający nie widzi powodu do wprowadzania proponowanych zmian do umowy ponieważ Zamawiający usuwanie wszystkich wytworzonych w NOSPR śmieci pozostawia we własnym zakresie.

 

26. Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SIWZ w paragrafie 6 ust. 2: „ Zamawiającemu przysługiwać będzie z tytułu zaistniałych zaniedbań kara umowna (…)

 

Odpowiedź nr 26:

Odpowiedź jest zawarta w Załączniku nr 4 § 6 ust. 1: „ W przypadku nienależytego wywiązania się Wykonawcy z wszystkich warunków zawartych w niniejszej umowie Zamawiający sporządzi protokół, w którym poda i uzasadni stwierdzone uchybienia.”

 

27.  Czy wyrażacie Państwo zgodę na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych, mając na uwadze wymagania jakie stawiacie Państwo w SIWZ odnośnie pracowników?

Odpowiedź nr 27:

TAK

 

28. Czy możecie Państwo udostępnić fragment dokumentacji technicznej obiektu – rzuty pięter z wyszczególnieniem rodzaju/przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń?

 

Odpowiedź nr 28:

TAK. Pocztą elektroniczna zostanie Pytającemu przesłana.

 

29. Proszę o podanie nazw i producentów środków do pielęgnacji i konserwacji powierzchni drewnianych (podłogi) oraz materiałów skórzanych i skóropodobnych.

Odpowiedź nr 29:

Zamawiający prześle Pytającemu poczta elektroniczną Instrukcje konserwacji.

 

30. Czy udostępnicie Państwo instrukcję użytkowania posadzek?

Odpowiedź nr 30.

Zamawiający udostępnia Wykonawcy wszystkie posiadane instrukcje oraz zalecenia producenta.

 

 

  

Werjsja: 4  Dostawa oboju - NOSPR/11/2020 (2)
[ Zmodyfikowano: 2020-12-23 15:34:03 przez Jacek Bąk]


Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /var/www/clients/client1/web1/web/templates/bip/index.php on line 144

Notice: Undefined property: stdClass::$fulltext in /var/www/clients/client1/web1/web/templates/bip/index.php on line 145
Werjsja: 5  Dostawa oboju - NOSPR/15/2020
[ Zmodyfikowano: 2020-12-23 15:34:26 przez Jacek Bąk]


Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /var/www/clients/client1/web1/web/templates/bip/index.php on line 144

Notice: Undefined property: stdClass::$fulltext in /var/www/clients/client1/web1/web/templates/bip/index.php on line 145