Katowice: Usługa drukowania i dostawy druków dla NOSPR
Numer ogłoszenia: 210276 - 2015; data zamieszczenia: 17.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Pl. Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 732 5300, faks 32 2571384.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa drukowania i dostawy druków dla NOSPR.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Druk i dostawa druków reklamowych i promocyjnych, plakatów, programów, zaproszeń i innych druków.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • M-Studio s.c., ul. Paderewskiego 44, 41-810 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 370000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 444317,67
  • Oferta z najniższą ceną: 444317,67 / Oferta z najwyższą ceną: 483281,76
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Przedmiotem zamówienia są usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, do których zaliczane są również usługi drukowania materiałów promocyjnych i reklamowych, na podstawie art. 70 Pzp

 

 

 

Rejestr zmian

Werjsja: 1  Dostawa wibrafonu koncertowego 4 oktawowego - NOSPR/2/2021 (2)
[ Zmodyfikowano: 2021-07-05 13:17:22 przez Jacek Bąk]


Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /var/www/clients/client1/web1/web/templates/bip/index.php on line 144

Notice: Undefined property: stdClass::$fulltext in /var/www/clients/client1/web1/web/templates/bip/index.php on line 145