Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 186354-2015 z dnia 2015-07-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice
Zakres usługi obejmuje kompleksowe sprzątanie strefy publicznej i pracowniczej w siedzibie NOSPR; dwóch sal koncertowych, pokoi biurowych garderób, sal ćwiczeń i prób, holi, korytarzy ciągów komunikacyjnych, schodów, toalet, pomieszczeń...
Termin składania ofert: 2015-08-04


Katowice: Usługa kompleksowego sprzątania w siedzibie NOSPR
Numer ogłoszenia: 131143 - 2015; data zamieszczenia: 04.09.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 186354 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Pl. Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 732 5300, faks 32 2571384.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa kompleksowego sprzątania w siedzibie NOSPR.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres usługi obejmuje kompleksowe sprzątanie strefy publicznej i pracowniczej w siedzibie NOSPR; dwóch sal koncertowych, pokoi biurowych, garderób, sal ćwiczeń i prób, holi, korytarzy, ciągów komunikacyjnych, schodów, toalet, pomieszczeń technicznych, zaplecza estrady, parkingu podziemnego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • IMPEL CLEANING Sp. z o.o., Ślężna 118, 53-111 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 500000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 515714,40
  • Oferta z najniższą ceną: 515714,40 / Oferta z najwyższą ceną: 676823,78
  • Waluta: PLN .

 

 

 

 

Rejestr zmian

Brak zmian.