Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach na podstawie Art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 tekst ujednolicony) wprowadza zmianę do SIWZ, polegającą na zmianie zapisu:

 

 1. Ustęp VII – „Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków” – zostaje usunięty pkt. 4 oraz 5 w całości, pkt. 6 przyjmuje numerację: 4 i kolejno do pkt. 7.

 

2. Ustęp VII pkt. 3 otrzymuje brzmienie: „Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 250.000 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), w przypadku polisy opłaconej w innej walucie wartość będzie przeliczona na złotówki wg śr. kursu NBP w dniu otwarcia ofert”.

 

3. Ustęp VIII pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „Opłacona polisa, w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę minimum 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych)”.

 

4. Ustęp VII pkt. 4 przyjmuje brzmienie: „Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał a przypadku dostaw okresowych lub ciągłych również wykonuje -co najmniej 3 dostawy, o tożsamym charakterze;  gdzie wartość jednej  z  dostaw, opiewa na kwotę  nie mniejszą niż  50.000 - zł netto, która została wykonana dla orkiestry symfonicznej.  W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien przedłożyć wykaz wykonanych/ lub wykonywanych dostaw - wg Załącznika nr 7 oraz dołączyć referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były/lub są wykonywane, określające czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku dostaw okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty, potwierdzające ich należyte wykonywanie, powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

5. Ustęp VII pkt. 5 przyjmuje brzmienie: „Wykonawca ma wdrożony system zarządzania jakością i go stosuje”.

 

6. Ustęp VIII pkt. 6 przyjmuje brzmienie: „Wykonawca winien przedłożyć zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez wykonawcę  stosowania w prowadzonej działalności systemów zarządzania jakością.

 

7. Ustęp VIII pkt. 9 otrzymuje brzmienie: Próbki należy dostarczyć w dniach:  9 lub 12 czerwca 2017 r. w godz. 8.00-15.00. (przed otwarciem ofert) termin należy uzgodnić z Zamawiającym telefonicznie: nr  tel.: 510 923 028.

 

8. Ustęp XVI „Opis sposobu przygotowania ofert,  pkt. 13 otrzymuje brzmienie:

 

„Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.). Informacje te, powinny być zastrzeżone przez Wykonawcę nie później niż w terminie  składania ofert oraz winne być umieszczone w innej osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Zaleca się, aby kartki ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji kartek oferty). W szczególności, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy, nie można zastrzec informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert”.

 

 - Ustęp XVI: Dotychczasowy pkt. 13. otrzymuje numer 14 i kolejne następne do nr 19 – zapisy pozostają bez zmiany.

 

9. Ustęp XVI pkt. 14 otrzymuje brzmienie:

 

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY:

 

DOSTAWA SKRZYŃ TRANSPORTOWYCH DLA NOSPR

 

NIE OTWIERAĆ PRZED 13 CZERWCA 2017 r.  GODZ. 11.00”

 

 

 

10. Ustęp XVII pkt. 2 oraz 3 otrzymują brzmienie:

 

„ 2. Termin składania ofert upływa dnia 13 czerwca 2017 r., o godzinie 10:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  13 czerwca 2017 r., o godzinie 11:00. w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, w Sali Konferencyjnej, w obecności wykonawców, którzy zechcą przybyć do siedziby Zamawiającego -  I piętro - wejście przez sekretariat dyrekcji”. 

11. Załącznik nr 1 do SIWZ – OFERTA w pkt.1 zostaje dopisany p/pkt. „d) i e) ” o następującym brzmieniu:

 

„d) Udzielamy ………. miesięcy gwarancji na skrzynie transportowe, będące przedmiotem niniejszego zamówienia”.

 

e) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie  do dnia………………. .

 

W pkt 2. Załącznika nr 1  wprowadza się przecinek po słowie „SIWZ” i dodaje się treść:  „co potwierdzamy podpisem na tym dokumencie i dołączamy go do oferty”.

 

12. W Załączniku nr 7 – w nagłówku -  usuwa się słowo „głównych”

 

13. Załącznik nr 9 – załącznik nr 9 zostaje usunięty w całości.

 

14. Ust. XXVII – usunięto pkt. Nr 9.

 

                                                                                                             Komisja przetargowa w NOSPR

 

Katowice, 2017-05-25

 

Rejestr zmian

Brak zmian.