Katowice 28.07.2017 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Na dostawę wózków do transportu krzeseł oraz pulpitów dla NOSPR

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego

ze środków Unii Europejskiej:

Postępowanie prowadzone jest w ramach Projektu nr POIS.08.01.00-001098/16 „Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach” realizowany w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

1) NAZWA I ADRES: Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, krajowy numer identyfikacyjny 24026020600000, ul. Pl. Wojciecha Kilara  1, 40202   Katowice, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 327 325 300, faks 322 571 384, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adres strony internetowej (URL): www.bip.nospr.org.pl

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

3) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa wózków do transportu krzeseł oraz pulpitów dla NOSPR

Numer referencyjny:

ZPP/NOSPR/17/2017

4) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

5) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku 2017, nieużywane, niebędące przedmiotem ekspozycji3 sztuki profesjonalnych wózków do transportu krzeseł orkiestrowych oraz 10 sztuk wózków do transportu pulpitów oraz krzeseł orkiestrowych (typu platforma), wykonanych zgodnie z parametrami podanymi w SIWZ.

 6) Główny Kod CPV: 34911100-7

7) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/07/2017

8) Całkowita wartość zamówienia:

Wartość bez VAT 24 995,00

Waluta PLN

9) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert 2

10) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
11) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

M. Ostrowski Sp. j., Armii Krajowej 5, 50-541, Wrocław, woj. dolnośląskie

12) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy brutto: 30 743,85

Oferta z najniższą ceną/kosztem brutto: 30 743,85

Oferta z najwyższą ceną/kosztem brutto: 35 468,16

Waluta: PLN

Rejestr zmian

Brak zmian.