PYTANIA – ODPOWIEDZI

NOSPR/13/2015 – „Usługa fizycznej ochrony ludzi i mienia w siedzibie NOSPR”

 

1. Czy w przypadku składania oferty przez konsorcjum wystarczającym będzie aby tylko jeden z uczestników konsorcjum posiadał Certyfikat ISO?

 

Odpowiedź nr 1:

Zgodnie z art. 26 ust. 2b, w związku z art. 22 ust.1, SIWZ: ust. 9 (ostatni akapit) Zamawiający żąda od wykonawców wszystkich wymienionych dokumentów w pkt. a – h . Posiadanie przez jednego z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum Certyfikatu ISO jest niewystarczające.

2. W związku z nieprecyzyjnymi zapisami zał. 8 d SIWZ prosimy o informację jaką ilość godzin ochrony należy przyjąć do wyceny? Informacja taka jest konieczna dla zachowania uczciwej konkurencji.

Odpowiedź nr 2:

Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 10, określa szacunkowy czas pracy pracowników ochrony.

3. Czy w zakres zamówienia wchodzi również konserwacja systemów, zabezpieczeń technicznych? Jeżeli tak to z jaką częstotliwością wykonawca ma przeprowadzać konserwacje w/w urządzeń?

Odpowiedź nr 3:             NIE

4. Czy  Zamawiający przewiduje odpowiednie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

a)      Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

b)      Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

Odpowiedź nr 4:

W celu uniknięcia wątpliwości Zamawiający postanowił wprowadzić zmianę do SIWZ w Załączniku nr 4 „Istotne postanowienia umowy”, na podstawie  art. 142 ust. 5 – pomimo tego, że zapis ten w przypadku umów trwających do 12 miesięcy nie jest wymagany. Poprawiony SIWZ do pobrania ze strony: www.bip.nospr.org.pl oraz Informacja o zmianie w SIWZ.

 

5. W związku z podanym terminem realizacji zamówienia tj. 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, bez doprecyzowania, od kiedy Zamawiający zamierza rozpocząć jego realizację, prosimy o określenie średniej miesięcznej ilości godzin do przepracowania, lub planowanego terminu rozpoczęcia, tak aby wszyscy wykonawcy mogli złożyć oferty sporządzone w oparciu o te same założenia.

 

Odpowiedź nr 5:

Planowany czas rozpoczęcia umowy to 12 września 2015 r. – jednak ze względu na toczące się postępowanie jest to wyłącznie planowana data i może ulec zmianie.

 

6. Prosimy o podanie konkretnego czasu trwania dyżuru na posterunku IV opisanego w załączniku nr 5 do SIWZ- opis przedmiotu zamówienia. Czy dyżur ten będzie również wykonywany we wszystkie dni miesiąca łącznie z sobotami, niedzielami i świętami.

Odpowiedź nr 6:

Posterunek IV znajduje się przy wejściu wschodnim do budynku, które otwierane jest podczas koncertów na Sali koncertowej lub na Sali kameralnej dla publiczności, a więc średnio można przyjąć 5 dni w tygodniu, czas szacunkowy 4-6 godzin, w zależności od czasu trwania koncertu, co się nie da precyzyjnie określić ze względu na charakter działalności artystycznej (np. opóźnienie rozpoczęcia koncertu, bisy)

 

7. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia lub zmianę zakresu usług powierzonych podwykonawcy?

Odpowiedź nr 7:

SIWZ – ust. 9.6 oraz 9.7 „Podwykonawstwo”. Tak dopuszcza.

 

8. Czy Zamawiający wymaga, aby kwalifikowani pracownicy realizujący zamówienie byli wyposażeni w określone środki przymusu bezpośredniego zgodne z ustawą z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej? Prosimy o wskazanie wymaganych środków.

Odpowiedź nr 8:             Zamawiający nie wymaga.

9. Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie system monitoringu na czas realizacji zamówienia.

Odpowiedź nr 9:

Wykonawca będzie obsługiwał system monitoringu wyłącznie w siedzibie NOSPR pod nadzorem Zamawiajacego. Zamawiający nie przewiduje „wyprowadzenia” sygnału monitoringu na zewnątrz.

10. Czy Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę grupy interwencyjnej, jeśli tak to jaki ma być czas dojazdu?

Odpowiedź nr 10:           NIE

11. Czy w ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje również podłączenie systemów zabezpieczeń technicznych zainstalowanych na terenie obiektów do centrum monitorowania wykonawcy? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ilości oraz typów tych systemów.

 

Odpowiedź nr 11:              NIE

12.   W kryterium oceny ofert Zamawiający będzie przyznawał odpowiednia ilość punktów  za zadeklarowaną, dobową (tzn. w ciągu 24 godzin) ilość pracowników, liczoną w pełnych etatach, stanowiącą standardową obsadę w dniu roboczym, na wszystkich posterunkach razem. Prosimy o wskazane o jakich posterunkach ma na myśli Zamawiający zgodnie z pkt. 10 Załącznika nr 5 SIWZ dotyczącego Opisu przedmiotu Zamówienia?

Odpowiedź nr 12:

…” na wszystkich posterunkach razem…” czyli 4 (cztery)

13.   W załączniku nr 8 Zamawiający wymaga podania deklarowanej, dobowej ilości pracowników stanowiącej standardową obsadę w ciągu 24 godzin, w dniu roboczym na wszystkich posterunkach razem, prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie przez ilość etatów, czy przez jeden etat Zamawiający rozumie 1 jednoosobowy posterunek całodobowy czy ilość godzin pracy zgodnie z obowiązującym normami czasu pracy?

Odpowiedź nr 13:

Załącznik nr 5 pkt. 1: …” osoby zatrudnione na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy…”, umowa o pracę, pełny wymiar czasu pracy, 1 etat – wskazują na przepisy Prawa pracy jednoznacznie.

14.   Załącznik nr 5 SIWZ punkt 10. dotyczący posterunków, w opisie dla ppkt IV- mówiącym o posterunku jednoosobowym (mobilnym) obsadzanym podczas trwania koncertów, Zamawiający wskazuje szacunkowy czas trwania dyżuru od 4 do 6 godzin. Prosimy o doprecyzowanie czy wskazana ilość godzin dotyczy każdego koncertu, oraz o podanie ile w miesiącu średnio organizowanych jest koncertów wymagających obsadzenia posterunkiem mobilnym oraz czy podany posterunek spełnia wszystkie potrzeby Zamawiającego w zakresie zabezpieczenia dodatkowymi osobami imprez oraz koncertów? Doprecyzowanie tych danych pozwoli na rzetelne skalkulowanie ceny oferty.

Odpowiedź nr 14:

- szacunkowy czas dotyczy wszystkich koncertów

- średnio w tygodniu kalendarzowym ( tydzień to dni od poniedziałku do niedzieli) należy przyjąć średnio 5 dni koncertowych w sezonie artystycznym, który zaczyna się od 1 września i trwa do końca sierpnia, przy czym w okresie urlopu orkiestry nie odbywają się koncerty mniej więcej w okresie 1,5 miesiąca.

- posterunek mobilny (IV) nie spełnia zabezpieczenia w zakresie imprez - dodatkowo

 

15.   Zamawiający wskazuje, że Wykonawca ma wyznaczyć 1 osobę do koordynacji działania ochrony, nadzorującą prace pracowników, prosimy o informację czy podana osoba powinna wchodzić w skład deklarowanej ilości osób realizujących usługę i obsługę posterunków, czy powinna być zewnętrznym koordynatorem nadzorujących pracowników ochrony? Jaką formę zatrudnienia wymaga Zamawiający dla wskazanego koordynatora?

Odpowiedź nr 15:

Załącznik nr 5 pkt. 2 …”wyznaczy 1 osobę do koordynacji”… w związku z pkt. 1: „Wykonawca będzie świadczył całodobowe usługi ochrony poprzez osoby zatrudnione na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy…”

Zamawiający oczekuje, że Koordynator ochrony będzie wyznaczony spośród osób zatrudnionych do pracy w NOSPR, na zasadach jak pozostali pracownicy – Prawo pracy.

 

16.   Co Zamawiający rozumie przez pojęcia osoby sprawne fizycznie i intelektualnie? Pojęcia, które używa Zamawiający w tym kontekście są bardzo szerokie i mogą być dwojako interpretowane.

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający nie zgadza się z opinią jw., że pojęcia są bardzo szerokie i mogą być dwojako interpretowane, ponieważ pracownikami kwalifikowanymi ochrony mogą być osoby spełniające wymogi  dla tego zawodu określone ustawowo.:

 

 Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się osobę, która:

 • posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • ukończyła 21 lat;
 • ukończyła co najmniej gimnazjum;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji albo - w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatela polskiego zamieszkałego na terenie tych państw - przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła;
 • posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych
  z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się również osobę, której uznano kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika ochrony fizycznej na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

itd. itd.

17.   Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę osób nie karanych oraz nie figurujących w Krajowym Rejestrze Karnym, czy Zamawiający wymaga dla wskazanego warunku tylko oświadczeń Wykonawcy czy dodatkowo wymaga urzędowych potwierdzeń niekaralności?

Odpowiedź nr 17:

SIWZ ust. 9.1  pkt. h, i, j – aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotyczy wykonawców - należy przedstawić.

Zamawiający nie żąda udokumentowania niekaralności osób zatrudnionych ponieważ wynika to z obowiązku wpisania ich na listę kwalifikowanych pracowników ochrony lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

18.   Jaki rodzaj umundurowania wymaga Zamawiający?

Odpowiedź nr 18:

Obowiązujący u Wykonawcy. Porządny.

19.   Załącznik nr 5 SIWZ dotyczący Opisu Przedmiotu Zamówienia pkt.9 a) mówi o zadaniach pracownika ochrony w zakresie stałego dozoru sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych systemach i urządzeniach alarmowych wskazanych przez Zamawiającego. Czy zamawiający wymaga zatrudnienia osób posiadających doświadczenie w obsłudze wskazanych przez Zamawiającego systemów, jeżeli tak to w jaki sposób Wykonawca powinien to udokumentować?

Odpowiedź nr 19:

Wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

20.   Zgodnie z informacjami podanymi w Załączniku nr 5 dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający w pkt. 10 wskazuje na rodzaje posterunków.  Z uwagi na charakter obiektu  Zamawiającego oraz ilości gości odwiedzających obiekt, pytamy czy poza wysoką kulturą osobistą, Zamawiający wymaga aby pracownicy ochrony posiadali dodatkowo umiejętność podstawowej komunikacji w języku angielskim, jeżeli tak to Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia tego faktu przedłożeniem na etapie podpisywania umowy  odpowiedniego certyfikatu?

Odpowiedź nr 20:

Zamawiający nie postawił warunku umiejętności językowych w SIWZ.

21.   Czy Zamawiający wymaga w zakresie dokonywania regularnych obchodów wyposażenia pracowników ochrony w urządzenia umożliwiające weryfikację dokonywanych obchodów przez pracowników ochrony oraz wglądu do miesięcznych raportów?

Odpowiedź nr 21:

- Wyposażenie w  ramach obowiązujących procedur u Wykonawcy.

- W ramach weryfikacji prawidłowości realizacji umowy Zamawiający może zwrócić się o udokumentowanie przebiegu pracy ochrony.

 

22.   Prosimy o wyjaśnienie, które dni liczone do kryterium oceny ofert są dla Zamawiającego dniami roboczymi ,czy są to dni od poniedziałku do piątku, czy od wtorku do niedzieli tak jak odbywają się koncerty, a poniedziałek jest dniem technicznym?

Odpowiedź nr 22:

- Dni robocze to: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

- Dni wolne i świąteczne to: soboty, niedziele i święta

- Nie ma w NOSPR dnia technicznego.

 

23.   Zamawiający wymaga w Załączniku nr 5 dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 10 obsadzenia dla posterunku III – będącego posterunkiem jednoosobowym działającym w czasie pracy kasjerek w dni robocze oraz dodatkowo w soboty, niedziele i święta – ‘Dni koncertowe”, pół godziny przed i po otwarciu kas. Prosimy o podanie ilości przewidywanych dla tego posterunku godzin pracy w miesiącu co pozwoli na rzetelne skalkulowanie usługi?

Odpowiedź nr 23:

3 – 4 godziny x ilość sobót w miesiącu oraz średnio 2 niedziele w miesiącu – można przyjąć

24.   Czy wykonawca w ramach składanej oferty ma uwzględnić podjazdy Grupy Interwencyjnej czy wskazana opcja pozostaje w kwestii Zamawiającego?

Odpowiedź nr 24:

Nie ma uwzględniać.

 

25.   Zamawiający w Załączniku nr 5 SIWZ pkt.5 podaje że min. 1 osoba na zmianie powinna posiadać umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Czy zamawiający na potwierdzenie posiadanej umiejętności przez pracownika ochrony żąda dostarczenia przed podpisaniem umowy odpowiedniego certyfikatu ukończenia kursu udzielania pierwszej pomocy wydanej przez uprawnionych Ratowników Medycznych?

Odpowiedź nr 25:

Zamawiający pozostawia sprawę umiejętności udzielania pierwszej pomocy przez pracownika ochrony - odpowiedzialności Wykonawcy.

 

26.   W jaki sposób Wykonawca ma załączyć wykaz osób o którym mowa w warunkach udziału w postępowaniu. Czy Zamawiający narzuca wzór załącznika?

 

Odpowiedź nr 26:

Forma wykazu jest dowolna – ma być czytelna.

27. Czy zamawiający przewiduje odpowiednie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę

Odpowiedź nr 27:

Odpowiedź nr 4: W celu uniknięcia wątpliwości Zamawiający postanowił wprowadzić zmianę do SIWZ w Załączniku nr 4 „Istotne postanowienia umowy”, na podstawie  art. 142 ust. 5 – pomimo tego, że zapis ten w przypadku umów trwających do 12 miesięcy nie jest wymagany. Poprawiony SIWZ do pobrania ze strony: www.bip.nospr.org.pl oraz Informacja o zmianie w SIWZ.

 

28. Czy mogą być osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności ale sprawne fizycznie i intelektualnie?

Odpowiedź nr 28:

Zamawiający nie wykluczył w ogłoszeniu o niniejszym postępowaniu udziału osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w wykonaniu usługi.

29. Prosimy o doprecyzowanie określenia „Instrukcja ochrony obiektu” – o co dokładnie chodzi

Odpowiedź nr 29:

Wymagana „Instrukcja ochrony obiektu” ma opisywać proces czynności i zachowań w budynku

NOSPR pod kątem bezpieczeństwa.

 

30.  Czy na posterunku nr3  dyżur zawsze będzie trwał 12h ?

Odpowiedź nr 30:

Nie zawsze. W soboty, niedziele, święta – krócej ok. 3, 4 godzin. W założeniu w poniedziałki kasy są nieczynne.

 

 

 

Rejestr zmian

Werjsja: 1  Usługa fizycznej ochrony ludzi i mienia w siedzibie NOSPR / NOSPR/13/2015
[ Zmodyfikowano: 2015-07-24 09:55:42 przez Sebastian Gronet]

PYTANIA – ODPOWIEDZI

NOSPR/13/2015 – „Usługa fizycznej ochrony ludzi i mienia w siedzibie NOSPR”

 

1. Czy w przypadku składania oferty przez konsorcjum wystarczającym będzie aby tylko jeden z uczestników konsorcjum posiadał Certyfikat ISO?

Odpowiedź nr 1: 

Zgodnie z art. 26 ust. 2b, w związku z art. 22 ust.1, SIWZ: ust. 9 (ostatni akapit) Zamawiający żąda od wykonawców wszystkich wymienionych dokumentów w pkt. a – h . Posiadanie przez jednego z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum Certyfikatu ISO jest niewystarczające. 

2. W związku z nieprecyzyjnymi zapisami zał. 8 d SIWZ prosimy o informację jaką ilość godzin ochrony należy przyjąć do wyceny? Informacja taka jest konieczna dla zachowania uczciwej konkurencji.

Odpowiedź nr 2:

Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 10, określa szacunkowy czas pracy pracowników ochrony.

3. Czy w zakres zamówienia wchodzi również konserwacja systemów, zabezpieczeń technicznych? Jeżeli tak to z jaką częstotliwością wykonawca ma przeprowadzać konserwacje w/w urządzeń?

Odpowiedź nr 3: NIE

4. Czy  Zamawiający przewiduje odpowiednie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

b) Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

Odpowiedź nr 4: 

W celu uniknięcia wątpliwości Zamawiający postanowił wprowadzić zmianę do SIWZ w Załączniku nr 4 „Istotne postanowienia umowy”, na podstawie  art. 142 ust. 5 – pomimo tego, że zapis ten w przypadku umów trwających do 12 miesięcy nie jest wymagany. Poprawiony SIWZ do pobrania ze strony: www.bip.nospr.org.pl oraz Informacja o zmianie w SIWZ.

 

5. W związku z podanym terminem realizacji zamówienia tj. 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, bez doprecyzowania, od kiedy Zamawiający zamierza rozpocząć jego realizację, prosimy o określenie średniej miesięcznej ilości godzin do przepracowania, lub planowanego terminu rozpoczęcia, tak aby wszyscy wykonawcy mogli złożyć oferty sporządzone w oparciu o te same założenia. 

 

Odpowiedź nr 5:

Planowany czas rozpoczęcia umowy to 12 września 2015 r. – jednak ze względu na toczące się postępowanie jest to wyłącznie planowana data i może ulec zmianie.

 

6. Prosimy o podanie konkretnego czasu trwania dyżuru na posterunku IV opisanego w załączniku nr 5 do SIWZ- opis przedmiotu zamówienia. Czy dyżur ten będzie również wykonywany we wszystkie dni miesiąca łącznie z sobotami, niedzielami i świętami.

Odpowiedź nr 6:

Posterunek IV znajduje się przy wejściu wschodnim do budynku, które otwierane jest podczas koncertów na Sali koncertowej lub na Sali kameralnej dla publiczności, a więc średnio można przyjąć 5 dni w tygodniu, czas szacunkowy 4-6 godzin, w zależności od czasu trwania koncertu, co się nie da precyzyjnie określić ze względu na charakter działalności artystycznej (np. opóźnienie rozpoczęcia koncertu, bisy)

 

7. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia lub zmianę zakresu usług powierzonych podwykonawcy?

Odpowiedź nr 7:

SIWZ – ust. 9.6 oraz 9.7 „Podwykonawstwo”. Tak dopuszcza.

 

8. Czy Zamawiający wymaga, aby kwalifikowani pracownicy realizujący zamówienie byli wyposażeni w określone środki przymusu bezpośredniego zgodne z ustawą z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej? Prosimy o wskazanie wymaganych środków.

Odpowiedź nr 8: Zamawiający nie wymaga.

9. Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie system monitoringu na czas realizacji zamówienia. 

Odpowiedź nr 9:

Wykonawca będzie obsługiwał system monitoringu wyłącznie w siedzibie NOSPR pod nadzorem Zamawiajacego. Zamawiający nie przewiduje „wyprowadzenia” sygnału monitoringu na zewnątrz.

10. Czy Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę grupy interwencyjnej, jeśli tak to jaki ma być czas dojazdu?

Odpowiedź nr 10: NIE

11. Czy w ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje również podłączenie systemów zabezpieczeń technicznych zainstalowanych na terenie obiektów do centrum monitorowania wykonawcy? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ilości oraz typów tych systemów.

 

Odpowiedź nr 11: NIE

 

Werjsja: 2  Usługa fizycznej ochrony ludzi i mienia w siedzibie NOSPR / NOSPR/13/2015
[ Zmodyfikowano: 2015-07-27 10:28:28 przez Sebastian Gronet]

PYTANIA – ODPOWIEDZI

NOSPR/13/2015 – „Usługa fizycznej ochrony ludzi i mienia w siedzibie NOSPR”

 

1. Czy w przypadku składania oferty przez konsorcjum wystarczającym będzie aby tylko jeden z uczestników konsorcjum posiadał Certyfikat ISO?

Odpowiedź nr 1: 

Zgodnie z art. 26 ust. 2b, w związku z art. 22 ust.1, SIWZ: ust. 9 (ostatni akapit) Zamawiający żąda od wykonawców wszystkich wymienionych dokumentów w pkt. a – h . Posiadanie przez jednego z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum Certyfikatu ISO jest niewystarczające. 

2. W związku z nieprecyzyjnymi zapisami zał. 8 d SIWZ prosimy o informację jaką ilość godzin ochrony należy przyjąć do wyceny? Informacja taka jest konieczna dla zachowania uczciwej konkurencji.

Odpowiedź nr 2:

Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 10, określa szacunkowy czas pracy pracowników ochrony.

3. Czy w zakres zamówienia wchodzi również konserwacja systemów, zabezpieczeń technicznych? Jeżeli tak to z jaką częstotliwością wykonawca ma przeprowadzać konserwacje w/w urządzeń?

Odpowiedź nr 3: NIE

4. Czy  Zamawiający przewiduje odpowiednie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

b) Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

Odpowiedź nr 4: 

W celu uniknięcia wątpliwości Zamawiający postanowił wprowadzić zmianę do SIWZ w Załączniku nr 4 „Istotne postanowienia umowy”, na podstawie  art. 142 ust. 5 – pomimo tego, że zapis ten w przypadku umów trwających do 12 miesięcy nie jest wymagany. Poprawiony SIWZ do pobrania ze strony: www.bip.nospr.org.pl oraz Informacja o zmianie w SIWZ.

 

5. W związku z podanym terminem realizacji zamówienia tj. 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, bez doprecyzowania, od kiedy Zamawiający zamierza rozpocząć jego realizację, prosimy o określenie średniej miesięcznej ilości godzin do przepracowania, lub planowanego terminu rozpoczęcia, tak aby wszyscy wykonawcy mogli złożyć oferty sporządzone w oparciu o te same założenia. 

 

Odpowiedź nr 5:

Planowany czas rozpoczęcia umowy to 12 września 2015 r. – jednak ze względu na toczące się postępowanie jest to wyłącznie planowana data i może ulec zmianie.

 

6. Prosimy o podanie konkretnego czasu trwania dyżuru na posterunku IV opisanego w załączniku nr 5 do SIWZ- opis przedmiotu zamówienia. Czy dyżur ten będzie również wykonywany we wszystkie dni miesiąca łącznie z sobotami, niedzielami i świętami.

Odpowiedź nr 6:

Posterunek IV znajduje się przy wejściu wschodnim do budynku, które otwierane jest podczas koncertów na Sali koncertowej lub na Sali kameralnej dla publiczności, a więc średnio można przyjąć 5 dni w tygodniu, czas szacunkowy 4-6 godzin, w zależności od czasu trwania koncertu, co się nie da precyzyjnie określić ze względu na charakter działalności artystycznej (np. opóźnienie rozpoczęcia koncertu, bisy)

 

7. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia lub zmianę zakresu usług powierzonych podwykonawcy?

Odpowiedź nr 7:

SIWZ – ust. 9.6 oraz 9.7 „Podwykonawstwo”. Tak dopuszcza.

 

8. Czy Zamawiający wymaga, aby kwalifikowani pracownicy realizujący zamówienie byli wyposażeni w określone środki przymusu bezpośredniego zgodne z ustawą z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej? Prosimy o wskazanie wymaganych środków.

Odpowiedź nr 8: Zamawiający nie wymaga.

9. Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie system monitoringu na czas realizacji zamówienia. 

Odpowiedź nr 9:

Wykonawca będzie obsługiwał system monitoringu wyłącznie w siedzibie NOSPR pod nadzorem Zamawiajacego. Zamawiający nie przewiduje „wyprowadzenia” sygnału monitoringu na zewnątrz.

10. Czy Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę grupy interwencyjnej, jeśli tak to jaki ma być czas dojazdu?

Odpowiedź nr 10: NIE

11. Czy w ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje również podłączenie systemów zabezpieczeń technicznych zainstalowanych na terenie obiektów do centrum monitorowania wykonawcy? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ilości oraz typów tych systemów.

 

Odpowiedź nr 11: NIE

 

Werjsja: 3  Usługa fizycznej ochrony ludzi i mienia w siedzibie NOSPR / NOSPR/13/2015
[ Zmodyfikowano: 2015-07-30 12:17:35 przez Sebastian Gronet]

PYTANIA – ODPOWIEDZI

NOSPR/13/2015 – „Usługa fizycznej ochrony ludzi i mienia w siedzibie NOSPR”

 

1. Czy w przypadku składania oferty przez konsorcjum wystarczającym będzie aby tylko jeden z uczestników konsorcjum posiadał Certyfikat ISO?

 

Odpowiedź nr 1:

Zgodnie z art. 26 ust. 2b, w związku z art. 22 ust.1, SIWZ: ust. 9 (ostatni akapit) Zamawiający żąda od wykonawców wszystkich wymienionych dokumentów w pkt. a – h . Posiadanie przez jednego z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum Certyfikatu ISO jest niewystarczające.

2. W związku z nieprecyzyjnymi zapisami zał. 8 d SIWZ prosimy o informację jaką ilość godzin ochrony należy przyjąć do wyceny? Informacja taka jest konieczna dla zachowania uczciwej konkurencji.

Odpowiedź nr 2:

Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 10, określa szacunkowy czas pracy pracowników ochrony.

3. Czy w zakres zamówienia wchodzi również konserwacja systemów, zabezpieczeń technicznych? Jeżeli tak to z jaką częstotliwością wykonawca ma przeprowadzać konserwacje w/w urządzeń?

Odpowiedź nr 3:             NIE

4. Czy  Zamawiający przewiduje odpowiednie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

a)      Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

b)      Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

Odpowiedź nr 4:

W celu uniknięcia wątpliwości Zamawiający postanowił wprowadzić zmianę do SIWZ w Załączniku nr 4 „Istotne postanowienia umowy”, na podstawie  art. 142 ust. 5 – pomimo tego, że zapis ten w przypadku umów trwających do 12 miesięcy nie jest wymagany. Poprawiony SIWZ do pobrania ze strony: www.bip.nospr.org.pl oraz Informacja o zmianie w SIWZ.

 

5. W związku z podanym terminem realizacji zamówienia tj. 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, bez doprecyzowania, od kiedy Zamawiający zamierza rozpocząć jego realizację, prosimy o określenie średniej miesięcznej ilości godzin do przepracowania, lub planowanego terminu rozpoczęcia, tak aby wszyscy wykonawcy mogli złożyć oferty sporządzone w oparciu o te same założenia.

 

Odpowiedź nr 5:

Planowany czas rozpoczęcia umowy to 12 września 2015 r. – jednak ze względu na toczące się postępowanie jest to wyłącznie planowana data i może ulec zmianie.

 

6. Prosimy o podanie konkretnego czasu trwania dyżuru na posterunku IV opisanego w załączniku nr 5 do SIWZ- opis przedmiotu zamówienia. Czy dyżur ten będzie również wykonywany we wszystkie dni miesiąca łącznie z sobotami, niedzielami i świętami.

Odpowiedź nr 6:

Posterunek IV znajduje się przy wejściu wschodnim do budynku, które otwierane jest podczas koncertów na Sali koncertowej lub na Sali kameralnej dla publiczności, a więc średnio można przyjąć 5 dni w tygodniu, czas szacunkowy 4-6 godzin, w zależności od czasu trwania koncertu, co się nie da precyzyjnie określić ze względu na charakter działalności artystycznej (np. opóźnienie rozpoczęcia koncertu, bisy)

 

7. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia lub zmianę zakresu usług powierzonych podwykonawcy?

Odpowiedź nr 7:

SIWZ – ust. 9.6 oraz 9.7 „Podwykonawstwo”. Tak dopuszcza.

 

8. Czy Zamawiający wymaga, aby kwalifikowani pracownicy realizujący zamówienie byli wyposażeni w określone środki przymusu bezpośredniego zgodne z ustawą z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej? Prosimy o wskazanie wymaganych środków.

Odpowiedź nr 8:             Zamawiający nie wymaga.

9. Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie system monitoringu na czas realizacji zamówienia.

Odpowiedź nr 9:

Wykonawca będzie obsługiwał system monitoringu wyłącznie w siedzibie NOSPR pod nadzorem Zamawiajacego. Zamawiający nie przewiduje „wyprowadzenia” sygnału monitoringu na zewnątrz.

10. Czy Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę grupy interwencyjnej, jeśli tak to jaki ma być czas dojazdu?

Odpowiedź nr 10:           NIE

11. Czy w ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje również podłączenie systemów zabezpieczeń technicznych zainstalowanych na terenie obiektów do centrum monitorowania wykonawcy? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ilości oraz typów tych systemów.

 

Odpowiedź nr 11:              NIE

12.   W kryterium oceny ofert Zamawiający będzie przyznawał odpowiednia ilość punktów  za zadeklarowaną, dobową (tzn. w ciągu 24 godzin) ilość pracowników, liczoną w pełnych etatach, stanowiącą standardową obsadę w dniu roboczym, na wszystkich posterunkach razem. Prosimy o wskazane o jakich posterunkach ma na myśli Zamawiający zgodnie z pkt. 10 Załącznika nr 5 SIWZ dotyczącego Opisu przedmiotu Zamówienia?

Odpowiedź nr 12:

…” na wszystkich posterunkach razem…” czyli 4 (cztery)

13.   W załączniku nr 8 Zamawiający wymaga podania deklarowanej, dobowej ilości pracowników stanowiącej standardową obsadę w ciągu 24 godzin, w dniu roboczym na wszystkich posterunkach razem, prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie przez ilość etatów, czy przez jeden etat Zamawiający rozumie 1 jednoosobowy posterunek całodobowy czy ilość godzin pracy zgodnie z obowiązującym normami czasu pracy?

Odpowiedź nr 13:

Załącznik nr 5 pkt. 1: …” osoby zatrudnione na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy…”, umowa o pracę, pełny wymiar czasu pracy, 1 etat – wskazują na przepisy Prawa pracy jednoznacznie.

14.   Załącznik nr 5 SIWZ punkt 10. dotyczący posterunków, w opisie dla ppkt IV- mówiącym o posterunku jednoosobowym (mobilnym) obsadzanym podczas trwania koncertów, Zamawiający wskazuje szacunkowy czas trwania dyżuru od 4 do 6 godzin. Prosimy o doprecyzowanie czy wskazana ilość godzin dotyczy każdego koncertu, oraz o podanie ile w miesiącu średnio organizowanych jest koncertów wymagających obsadzenia posterunkiem mobilnym oraz czy podany posterunek spełnia wszystkie potrzeby Zamawiającego w zakresie zabezpieczenia dodatkowymi osobami imprez oraz koncertów? Doprecyzowanie tych danych pozwoli na rzetelne skalkulowanie ceny oferty.

Odpowiedź nr 14:

- szacunkowy czas dotyczy wszystkich koncertów

- średnio w tygodniu kalendarzowym ( tydzień to dni od poniedziałku do niedzieli) należy przyjąć średnio 5 dni koncertowych w sezonie artystycznym, który zaczyna się od 1 września i trwa do końca sierpnia, przy czym w okresie urlopu orkiestry nie odbywają się koncerty mniej więcej w okresie 1,5 miesiąca.

- posterunek mobilny (IV) nie spełnia zabezpieczenia w zakresie imprez - dodatkowo

 

15.   Zamawiający wskazuje, że Wykonawca ma wyznaczyć 1 osobę do koordynacji działania ochrony, nadzorującą prace pracowników, prosimy o informację czy podana osoba powinna wchodzić w skład deklarowanej ilości osób realizujących usługę i obsługę posterunków, czy powinna być zewnętrznym koordynatorem nadzorujących pracowników ochrony? Jaką formę zatrudnienia wymaga Zamawiający dla wskazanego koordynatora?

Odpowiedź nr 15:

Załącznik nr 5 pkt. 2 …”wyznaczy 1 osobę do koordynacji”… w związku z pkt. 1: „Wykonawca będzie świadczył całodobowe usługi ochrony poprzez osoby zatrudnione na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy…”

Zamawiający oczekuje, że Koordynator ochrony będzie wyznaczony spośród osób zatrudnionych do pracy w NOSPR, na zasadach jak pozostali pracownicy – Prawo pracy.

 

16.   Co Zamawiający rozumie przez pojęcia osoby sprawne fizycznie i intelektualnie? Pojęcia, które używa Zamawiający w tym kontekście są bardzo szerokie i mogą być dwojako interpretowane.

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający nie zgadza się z opinią jw., że pojęcia są bardzo szerokie i mogą być dwojako interpretowane, ponieważ pracownikami kwalifikowanymi ochrony mogą być osoby spełniające wymogi  dla tego zawodu określone ustawowo.:

 

 Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się osobę, która:

 • posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • ukończyła 21 lat;
 • ukończyła co najmniej gimnazjum;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji albo - w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatela polskiego zamieszkałego na terenie tych państw - przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła;
 • posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych
  z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się również osobę, której uznano kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika ochrony fizycznej na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

itd. itd.

17.   Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę osób nie karanych oraz nie figurujących w Krajowym Rejestrze Karnym, czy Zamawiający wymaga dla wskazanego warunku tylko oświadczeń Wykonawcy czy dodatkowo wymaga urzędowych potwierdzeń niekaralności?

Odpowiedź nr 17:

SIWZ ust. 9.1  pkt. h, i, j – aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotyczy wykonawców - należy przedstawić.

Zamawiający nie żąda udokumentowania niekaralności osób zatrudnionych ponieważ wynika to z obowiązku wpisania ich na listę kwalifikowanych pracowników ochrony lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

18.   Jaki rodzaj umundurowania wymaga Zamawiający?

Odpowiedź nr 18:

Obowiązujący u Wykonawcy. Porządny.

19.   Załącznik nr 5 SIWZ dotyczący Opisu Przedmiotu Zamówienia pkt.9 a) mówi o zadaniach pracownika ochrony w zakresie stałego dozoru sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych systemach i urządzeniach alarmowych wskazanych przez Zamawiającego. Czy zamawiający wymaga zatrudnienia osób posiadających doświadczenie w obsłudze wskazanych przez Zamawiającego systemów, jeżeli tak to w jaki sposób Wykonawca powinien to udokumentować?

Odpowiedź nr 19:

Wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

20.   Zgodnie z informacjami podanymi w Załączniku nr 5 dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający w pkt. 10 wskazuje na rodzaje posterunków.  Z uwagi na charakter obiektu  Zamawiającego oraz ilości gości odwiedzających obiekt, pytamy czy poza wysoką kulturą osobistą, Zamawiający wymaga aby pracownicy ochrony posiadali dodatkowo umiejętność podstawowej komunikacji w języku angielskim, jeżeli tak to Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia tego faktu przedłożeniem na etapie podpisywania umowy  odpowiedniego certyfikatu?

Odpowiedź nr 20:

Zamawiający nie postawił warunku umiejętności językowych w SIWZ.

21.   Czy Zamawiający wymaga w zakresie dokonywania regularnych obchodów wyposażenia pracowników ochrony w urządzenia umożliwiające weryfikację dokonywanych obchodów przez pracowników ochrony oraz wglądu do miesięcznych raportów?

Odpowiedź nr 21:

- Wyposażenie w  ramach obowiązujących procedur u Wykonawcy.

- W ramach weryfikacji prawidłowości realizacji umowy Zamawiający może zwrócić się o udokumentowanie przebiegu pracy ochrony.

 

22.   Prosimy o wyjaśnienie, które dni liczone do kryterium oceny ofert są dla Zamawiającego dniami roboczymi ,czy są to dni od poniedziałku do piątku, czy od wtorku do niedzieli tak jak odbywają się koncerty, a poniedziałek jest dniem technicznym?

Odpowiedź nr 22:

- Dni robocze to: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

- Dni wolne i świąteczne to: soboty, niedziele i święta

- Nie ma w NOSPR dnia technicznego.

 

23.   Zamawiający wymaga w Załączniku nr 5 dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 10 obsadzenia dla posterunku III – będącego posterunkiem jednoosobowym działającym w czasie pracy kasjerek w dni robocze oraz dodatkowo w soboty, niedziele i święta – ‘Dni koncertowe”, pół godziny przed i po otwarciu kas. Prosimy o podanie ilości przewidywanych dla tego posterunku godzin pracy w miesiącu co pozwoli na rzetelne skalkulowanie usługi?

Odpowiedź nr 23:

3 – 4 godziny x ilość sobót w miesiącu oraz średnio 2 niedziele w miesiącu – można przyjąć

24.   Czy wykonawca w ramach składanej oferty ma uwzględnić podjazdy Grupy Interwencyjnej czy wskazana opcja pozostaje w kwestii Zamawiającego?

Odpowiedź nr 24:

Nie ma uwzględniać.

 

25.   Zamawiający w Załączniku nr 5 SIWZ pkt.5 podaje że min. 1 osoba na zmianie powinna posiadać umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Czy zamawiający na potwierdzenie posiadanej umiejętności przez pracownika ochrony żąda dostarczenia przed podpisaniem umowy odpowiedniego certyfikatu ukończenia kursu udzielania pierwszej pomocy wydanej przez uprawnionych Ratowników Medycznych?

Odpowiedź nr 25:

Zamawiający pozostawia sprawę umiejętności udzielania pierwszej pomocy przez pracownika ochrony - odpowiedzialności Wykonawcy.

 

26.   W jaki sposób Wykonawca ma załączyć wykaz osób o którym mowa w warunkach udziału w postępowaniu. Czy Zamawiający narzuca wzór załącznika?

 

Odpowiedź nr 26:

Forma wykazu jest dowolna – ma być czytelna.

27. Czy zamawiający przewiduje odpowiednie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę

Odpowiedź nr 27:

Odpowiedź nr 4: W celu uniknięcia wątpliwości Zamawiający postanowił wprowadzić zmianę do SIWZ w Załączniku nr 4 „Istotne postanowienia umowy”, na podstawie  art. 142 ust. 5 – pomimo tego, że zapis ten w przypadku umów trwających do 12 miesięcy nie jest wymagany. Poprawiony SIWZ do pobrania ze strony: www.bip.nospr.org.pl oraz Informacja o zmianie w SIWZ.

 

28. Czy mogą być osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności ale sprawne fizycznie i intelektualnie?

Odpowiedź nr 28:

Zamawiający nie wykluczył w ogłoszeniu o niniejszym postępowaniu udziału osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w wykonaniu usługi.

29. Prosimy o doprecyzowanie określenia „Instrukcja ochrony obiektu” – o co dokładnie chodzi

Odpowiedź nr 29:

Wymagana „Instrukcja ochrony obiektu” ma opisywać proces czynności i zachowań w budynku

NOSPR pod kątem bezpieczeństwa.

 

30.  Czy na posterunku nr3  dyżur zawsze będzie trwał 12h ?

Odpowiedź nr 30:

Nie zawsze. W soboty, niedziele, święta – krócej ok. 3, 4 godzin. W założeniu w poniedziałki kasy są nieczynne.

 

 

 

Werjsja: 4  Dostawa fortepianu solistycznego - NOSPR/9/2020 (2)
[ Zmodyfikowano: 2020-11-17 15:05:44 przez Jacek Bąk]


Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /var/www/clients/client1/web1/web/templates/bip/index.php on line 144

Notice: Undefined property: stdClass::$fulltext in /var/www/clients/client1/web1/web/templates/bip/index.php on line 145
Werjsja: 5  Dostawa oboju - NOSPR/11/2020
[ Zmodyfikowano: 2020-11-17 15:06:10 przez Jacek Bąk]


Notice: Undefined property: stdClass::$introtext in /var/www/clients/client1/web1/web/templates/bip/index.php on line 144

Notice: Undefined property: stdClass::$fulltext in /var/www/clients/client1/web1/web/templates/bip/index.php on line 145