INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego art. 39  ustawy Pzp

pn.  „Dostawa instrumentów dętych blaszanych”

nr sprawy: NOSPR/2/2020

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) przekazuje poniżej informacje:

- Do czasu upływu terminu składania ofert tj. do godziny 09:30  w dniu 09.06.2020 r. – została złożona 1 oferta.

-  Kwota przeznaczona na realizację przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu wynosi 277 202,83 PLN brutto.

-  W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyła  firma:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty brutto
w PLN

Termin wykonania

 Okres gwarancji
w miesiącach

 Warunki płatności

1

ZM CONCEPT ZBIGNIEW ZYGMUNT

Ks. Hugona Kołłątaja 1/2

85-080 Bydgoszcz

285 888,90 PLN

30 dni

24 m-ce

Zgodnie

zapisami

umowy

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Joanna Ryguła

/na oryginale właściwe podpisy/

 

Rejestr zmian

Brak zmian.