ZMIANA DO SIWZ

 

w postępowaniu na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego sprzątania siedziby NOSPR, nr sprawy: NOSPR/17/2018

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 tekst jednolity), wprowadza zmianę do SIWZ, w następujący sposób:

 

Załącznik nr 2 „Istotne postanowienia umowy”, § 11 otrzymuje następującą treść:

Zgodnie z  art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

 

Zamawiający informuje, że w dokonana zmiana w treści SIWZ, zostaje udostępniona na stronie BIP.

Rejestr zmian

Brak zmian.