ZMIANA DO SIWZ nr 2

 

w postępowaniu na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługę fizycznej ochrony ludzi imienia w siedzibie NOSPR, nr sprawy: NOSPR/18/2018

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 tekst jednolity), wprowadza zmianę do SIWZ oraz „Ogłoszenia o zamówieniu”, polegającą na:

 

1. pkt. VII. ppkt. 7.5. SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

 

7.5.      Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 3 usługi o tożsamym zakresie niniejszego zamówienia

- Wykonywaniem usługi polegającej na ochronie fizycznej obiektów użyteczności publicznej o wartości usługi nie mniejszej niż 500.000,- zł netto każda.

- Okres trwania każdej usługi winien wynosić minimum 1 rok oraz Wykonawca załączy dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie tj. np. przedłoży referencje itp.

Dowodami, o których mowa, są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Zamawiający informuje, że w związku z wprowadzonymi zmianami zostaje opublikowana zmiana „Ogłoszenia o zamówieniu” w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  oraz stronie BIP

Rejestr zmian

Brak zmian.