Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w   postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługę kompleksowego sprzątania siedziby NOSPR” (znak sprawy: NOSPR/17/2018)

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach

 informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

- W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wpłynęły 4 oferty.

- Trzy oferty spełniły warunki.

 

1.W wyniku przeprowadzenia oceny, jako najkorzystniejsza wybrana została Oferta nr 3 Impel Facility Servives Sp. z o.o.  53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118, która otrzymała w wyniku oceny ofert razem 92,78 pkt., w tym: „cena” = 60 pkt., „ocena techniczna” = 16,11 pkt. „deklarowana ilość pracowników liczona w pełnych etatach”= 16,67 pkt.

Wartość zamówienia wyniosła 1.284.120,00 zł brutto.

 

2. W niniejszym postępowaniu wzięły również udział firmy:

 

Oferta nr 1 – ASPEN Sp. z o.o. ul. Bularnia 5, 31-222 Kraków – oferta została odrzucona.

 

Oferta nr 1 została odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 Pzp. w związku z jej wykluczeniem na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12, z powodu nie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie wykazaniu braku podstaw do wykluczenia.

 

Oferta nr 2Konsalnet Ochrona Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 55, 01-267 Warszawa oraz Klinet Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 55, 01-267 Warszawa, która otrzymała w wyniku oceny ofert razem 55,71 pkt., w tym: „cena” = 33,50 pkt., „ocena techniczna” = 4,44 pkt. „deklarowana ilość pracowników liczona w pełnych etatach”= 17,78 pkt.

Wartość oferty wyniosła 2.299.608,00 zł brutto

 

Oferta nr 4Odnowa Sp. z o.o. ul. Koraszewskiego 8 – 16, 45-011 Opole, która otrzymała w wyniku oceny ofert razem 92,41 pkt., w tym: „cena” = 52,41 pkt., „ocena techniczna” = 20 pkt. „deklarowana ilość pracowników liczona w pełnych etatach”= 20 pkt.

Wartość oferty wyniosła 1.470.096,00 zł brutto

Rejestr zmian

Brak zmian.