Informacja  z „otwarcia ofert” w dniu 17.10.2017 r. godz. 11.00 w NOSPR


W przetargu nieograniczonym, na zamówienie publiczne prowadzone pod nazwą „Dostawa projektorów wraz z osprzętem dla NOSPR”, nr sprawy: NOSPR/18/2017.
Postępowanie prowadzone jest w ramach Projektu nr POIS.08.01.00-001098/16, „Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach” realizowany w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Informujemy, że:                    

- Zostały złożone 4 oferty.

- Na otwarcie ofert przybyli przedstawiciele następujących firmy: SHADOK AV Piechuła Sp.k. 41-806 Zabrze,
ul. Wolności 44 oraz Super AV Sp. z o.o., 43-100 Tychy, ul. Owczarska 6.

- Kwota przeznaczona na realizację przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, wynosi: 649 444,92 PLN brutto.

 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena dostawy brutto Deklarowana waga projektora bez obiektywu Deklarowana jasność projektora Okres gwarancji w miesiącach
 1 „SHADOK AV” Piechuła Sp.k.41-806 Zabrze, ul. Wolności 404. 857 457,01 PLN 73 kg 19500 ANSI 36 m-cy
 2 Super AV Sp. z o.o., 43-100 Tychy, ul. Owczarska 6. 655 958,08 PLN 73 kg 19500 ANSI 36 m-cy
 3 TRIAS AVI Sp. z o.o., 01- 942 Warszawa, ul. Kabaretowa 21. 665 276,25 PLN 72,57 kg 19500 ANSI 60 m-cy
4 TDC POLSKA Sp. z o.o., 61- 028 Poznań, ul. Warszawska 53. 744 150,00 PLN 72,57 kg 19500 ANSI 60 m-cy

 

Rejestr zmian

Brak zmian.