Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w   postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę projektorów wraz z osprzętem dla NOSPR” (znak sprawy: NOSPR/18/2017)

 

Postępowanie prowadzone jest w ramach Projektu nr POIS.08.01.00-001098/16 „Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach” realizowany w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach

 informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

- W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wpłynęły cztery oferty.

- Wszystkie Oferty spełniły stawiane warunki.

 

W wyniku przeprowadzenia oceny, jako najkorzystniejsza wybrana została Oferta nr 3:

TRIAS AVI Sp. z o.o. 01-942 Warszawa, ul. Kabaretowa 21, która otrzymała w wyniku oceny ofert razem 99,16 pkt., w tym:

cena” = 59,16 pkt.

„waga projektora bez obiektywu” = 15,00 pkt.

„jasność projektora”= 15 pkt.

„okres gwarancji”= 10 pkt.

Wartość zamówienia wynosi 665276,25 zł brutto.

 

Pozostałe oferty otrzymały następująca punktację w wyniku oceny:

1. Oferta nr 1 – SHADOK AV Piechuła Sp. k. 41-806 Zabrze, ul. Wolności 404 , która otrzymała w wyniku oceny ofert razem 81,81 pkt., w tym:

cena” = 45,90 pkt.

„waga projektora bez obiektywu” = 14,91 pkt.

„jasność projektora”= 15,00 pkt.

„okres gwarancji”= 6,00 pkt.

Wartość zamówienia wynosi 857457,01 zł brutto.

 

2. Oferta nr 2 – Super AV Sp. z o.o. 43-100 Tychy, ul. Owczarska 6 , która otrzymała w wyniku oceny ofert razem 95,91 pkt., w tym:

cena” = 60,00 pkt.

„waga projektora bez obiektywu” = 14,91 pkt.

„jasność projektora”= 15,00 pkt.

„okres gwarancji”= 6,00 pkt.

Wartość zamówienia wynosi 655958,08 zł brutto.

 

3. Oferta nr 4 – TDC POLSKA Sp. z o.o. 61-028 Poznań, ul. Warszawska 53, która otrzymała w wyniku oceny ofert razem 92,89 pkt., w tym:

cena” = 52,89 pkt.

„waga projektora bez obiektywu” = 15,00 pkt.

„jasność projektora”= 15,00 pkt.

„okres gwarancji”= 10,00 pkt.

Wartość zamówienia wynosi 744150,00 zł brutto.

Rejestr zmian

Brak zmian.