Ogłoszenie nr 500284577-N-2018 z dnia 28-11-2018 r.

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach: Dostawa instrumentu dętego - kontrafagotu J. Püchner model 28 wraz z akcesoriami dla NOSPR.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

 

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 24026020600000, ul. Pl. Wojciecha Kilara  1, 40202   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 327 325 300, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., faks 322 571 384.
Adres strony internetowej (url): www.bip.nospr.org.pl

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa instrumentu dętego - kontrafagotu J. Püchner model 28 wraz z akcesoriami dla NOSPR.

 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

NOSPR/29/2018

 

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

 

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa instrumentu dętego - kontrafagotu J. Püchner model 28 wraz z akcesoriami dla NOSPR.

 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

 

II.5) Główny Kod CPV: 37314000-2

 

Dodatkowe kody CPV: 37314200-4

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 38000.00
Waluta Euro

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Zbigniew Zygmunt prowadzący dziąłąlność gospodarczą pod nazwą ZM CONCEPT ZBIGNIEW ZYGMUNT
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kołłątaja 1/2
Kod pocztowy: 85-080
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 38000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 38000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 38000.00
Waluta: Euro

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1pkt.1 lit.a, lit.b  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamówienie zostało udzielone w trybie wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt.1 Pzp - tj. z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów, jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia paramentów zamówienia. Wykonawca posiada wyłączność praw na dystrybucję oraz serwis od producenta instrumentu J. Püchner. Doskonała akustyka sali koncertowej wymusza na Zamawiającym dobór instrumentów pod kątem wysokiej jakości brzmienia i wykonania oraz współbrzmienia z całą orkiestrą. Kontrafagot J. Püchner jest niezbędny aby utrzymać najwyższy standard wykonawczy grupy oraz współbrzmienie.

Rejestr zmian

Brak zmian.