Ogłoszenie nr 510268316-N-2019 z dnia 09-12-2019 r.

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach: Dostawa instrumentów dętych - Waltorni dla NOSPR

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

 

obowiązkowe

 

Ogłoszenie dotyczy:

 

zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

 

nie

 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

 

nie

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

 

nie

 

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 24026020600000, ul. Pl. Wojciecha Kilara  1, 40-202  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 327 325 300, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., faks 322 571 384.
Adres strony internetowej (url): www.bip.nospr.org.pl

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Podmiot prawa publicznego

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 

Dostawa instrumentów dętych - Waltorni dla NOSPR

 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

 

NOSPR/08/2019

 

II.2) Rodzaj zamówienia:

 

Dostawy

 

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

 

2 sztuk Waltorni Engelbert Schmid potrójnej pełnorozdzielnej F/B/es-wysokie oraz 1 sztuki Waltorni Engelbert Schmid podwójnej A,m,Ms,2WK,F,V,L, KOMPAKT wraz z akcesoriami oraz przeniesienie własności instrumentów na rzecz Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice.

 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

 

nie

 

II.5) Główny Kod CPV: 37314000-2

 

 

 

Dodatkowe kody CPV: 37321600-0, 37310000-4

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Zamówienie z wolnej ręki

 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

 

nie

 

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 173046.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Zbigniew Zygmunt prowadzący działalność pn. ZM CONCEPT
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kołłątaja 1/2
Kod pocztowy: 85-080
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 173046.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 173046.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 173046.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

 

 

IV.9.1) Podstawa prawna

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1pkt 1 lit.a,b  ustawy Pzp.

 

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Przedmiotem zamówienia są Waltornie wyprodukowane przez firmę Original Engelbert Schmid Horns GmbH tj. waltornie potrójne F/B z wysokim dyszkantem Es (2 sztuki) oraz waltornia podwójna F/B (1 sztuka), które charakteryzują się najwyższą jakością wykonania z konstrukcyjnym uwzględnieniem najistotniejszych czynników przydatnych w pracy waltornisty orkiestrowego. Do najistotniejszych czynników, uzasadniających powyższy wybór na tle konkurencji należy zaliczyć: - w pełni rozdzielny układ poszczególnych 3 stron (w przypadku waltorni potrójnych) lub 2 stron (w przypadku waltorni podwójnych), dzięki czemu uzyskujemy perfekcyjną intonacje oraz piękną i subtelną barwę oraz brzmienie dostosowane do wymagań Sali koncertowej NOSPR oraz instrumentarium odrębnych sekcji orkiestry, co bezpośrednio wpływa na efektywność wykonywania partii Waltornistów podczas nagrań oraz koncertów - niewielka waga (od 2150 gr do 2650 gr), gdzie dla porównania instrumenty innych firm (w dokładnie tej modyfikacji) współczynnik ten wynosi powyżej 3000 gr; jest to zdecydowanie zdrowsze dla nienaturalnej postawy podczas wielogodzinnych prób i sesji nagraniowych, wpływa na komfort oraz wygodę pracy muzyków waltornistów. - odkręcane czary instrumentów dostępne w wielu różnych wielkościach, stopach metali, charakterystyce wykończeniowej, umożliwiającej przystosowywanie się do wymogów dźwiękowych niewielkiego zespołu kameralnego, muzyki symfonicznej poszczególnych epok oraz muzyki współczesnej, co wyróżnia powyższy wybór na tle oferty instrumentów konkurencyjnych - wyposażone w aż 4 kraniki do wylewania wody z instrumentu (komfortowa możliwość przygotowania instrumentu do stałej eksploatacji w czasie koncertu/nagrania w przypadku ograniczonych możliwości czasowych) - waltornia potrójna F/B/Es oraz podwójna F/B tej marki ma możliwość dowolnego przestrajania instrumentu o pół tonu w dół lub w górę, co wyróżnia ją na tle innych producentów i jednocześnie ułatwia wykonywanie partii pisanych w różnych transpozycjach (np. in E, in Es, in G, in Fis, in H) - bezkonkurencyjna budowa instrumentów, charakteryzująca się niepowtarzalną wielkością menzury korpusu instrumentu, oznaczona przez producenta jako model Kompakt - unikatowy mechanizm sznurkowy w połączeniu z wentylami o niewielkiej średnicy (rozwiązanie nie stosowane u innych konstruktorów instrumentów) ułatwia prowadzenie łagodnych legat podczas wykonywania długich, kantylenowych fraz oraz pomaga w wykonywaniu szybkich przebiegów technicznych, co jest niezwykle istotne w związku z wykonywaniem partii orkiestrowych muzyki na przestrzeni różnych epok - jedyna w swoim rodzaju konstrukcja kanałów wentyli dostosowana do uzyskania najlepszego efektu brzmieniowego i artykulacyjnego, wpływająca na wagę instrumentu, co zdecydowanie wyróżnia i uzasadnia wybór powyższego producenta - wentyle obrotowe z oksydowanymi trzpieniami zaworów, z regulacją luzu pionowego oraz kanałem ułatwiającym dozowanie smaru (rozwiązanie ułatwiające samodzielne serwisowanie instrumentu, bez konieczności wysyłania do producenta) - waltornie w wyjątkowy i niepowtarzalny sposób układają się w dłoni, posiadają zamocowaną fabrycznie podpórkę pod dłoń (flipper) oraz regulowany hak na piąty palec - mają możliwość osobnego wyboru stopu metali dla korpusu i czary głosowej - krągliki strojnikowe główne i wentyli częściowo wykonane ze srebra niklowego - wentyle przełączające F/B i Es lub F na B z możliwością dowolnego przestawienia pozycji kciuka Różnorodność wykonywanej muzyki w NOSPR, wymaga użytkowania instrumentu uniwersalnego, sprawdzającego się w różnorodnych dziedzinach repertuarowych. Plastyczność w kreowaniu dźwięku jaką daje nam waltornia firmy Engelbert Schmid Horns sprawia, iż jest to instrument spełniający najwyższe wymogi muzyków waltornistów. Wybrane waltornie są niezbędne aby utrzymać najwyższy standard wykonawczy grupy oraz współbrzmienie. Doskonała akustyka sali koncertowej wymusza dobór instrumentów pod kątem wysokiej jakości brzmienia i wykonania oraz współbrzmienia z całą orkiestrą. Jedynie firma ZM Concept ul. Kołłątaja 1/2, 85-080 Bydgoszcz jest w stanie zrealizować zamówienie – posiada wyłączność praw na dystrybucję oraz serwis od producenta instrumentu Engelbert Schmid GmbH i jest w stanie w krótkim czasie zrealizować zamówienie.

 

Rejestr zmian

Brak zmian.